Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     Historia małopolskiego Stowarzyszenia w pigułce    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Historia małopolskiego Stowarzyszenia w pigułce

Historia małopolskiego Stowarzyszenia w pigułce

     W dniu 22 września 1989 roku, na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Klubu Emerytów i Rencistów Milicji Obywatelskiej przy Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Krakowie, zastanawiano się nad powołaniem nowej organizacji emeryckiej. Głos w tej dyskusji zabierali, m.in. Stefan Banaszek, Stanisław Bargieł, Stanisław Batko, Andrzej Lewczak, Władysław Majzner i Władysław Szwajca. Postanowiono odłożyć podejmowanie decyzji o powołaniu nowej organizacji emeryckiej do czasu unormowania się sytuacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gdzie zachodzić miały duże zmiany personalne. Jednakże wszyscy byli zgodni, że nie należy tworzyć stowarzyszenia o charakterze lokalnym, ani w odłączeniu od Resortu Spraw Wewnętrznych, gdyż tylko tutaj widziano źródło finansowania takiej organizacji. Postanowiono także, że oczekując na ustabilizowanie się sytuacji w kraju, należy sprawę powołania stowarzyszenia przedyskutować z innymi środowiskami emerytów i RSW w kraju, aby wyciągnąć stosowne wnioski i podjąć zasadną decyzję.
     W dniu 9 sierpnia 1990 roku do Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Klubu Emerytów i Rencistów w Garnizonie krakowskim, przy Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Krakowie, wpłynęło pismo informujące o powołaniu Krajowego Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej z apelem Krajowego Komitetu Założycielskiego o podjęcie działań zmierzających do powołania SEiR RSW RP w województwie krakowskim. Do pisma załączony był „Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP”. W odpowiedzi na nie, w dniu 29 sierpnia 1990 roku, zwołano robocze spotkanie Prezydium Rady Klubu wraz z Przewodniczącymi istniejących Klubów Emerytów i Rencistów regionu krakowskiego, a jego tematem było powołanie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP. Przewodniczącym Zebrania był Władysław Niedbała, który odczytał pismo ze Szczecina, „Statut Stowarzyszenia” oraz ankietę w sprawie powołania Stowarzyszenia. Zaproponował powołanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia w ilości 5 osób oraz, jak najwcześniejsze powołanie Kół terenowych na bazie dotychczasowych Klubów, przy założeniu, że Koło takie powinno liczyć, co najmniej 15 osób. Uznając za zasadny apel Krajowego Komitetu Założycielskiego powołano Komitet Założycielski Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP w Krakowie, powierzając mu organizację Kół na terenie województwa krakowskiego, do czasu zwołania I Zjazdu i wybrania Zarządu Wojewódzkiego. W jego skład weszli: Władysław Niedbała – Przewodniczący, Władysław Szwajca – Wiceprzewodniczący, Eugeniusz Sobesto – Skarbnik, Aniela Lulek – Sekretarz, Władysław Majzner – Członek. W spotkaniu Prezydium Rady Klubu udział wzięli także: Stefan Banaszek, Stanisław Bargieł, Stanisław Batko, Stanisław Bębenek, Józef Kluba, Henryk Koprowski, Michałek, Roman Pach, Stanisław Rychel, Stanisław Rząd, Zbigniew Szczerek, Wacław Wyczesany, Józef Zdebelak. Pismem z dnia 6 września 1990 roku Krajowy Komitet Założycielski upoważnił: Władysława Niedbałę, Władysława Mąjznera i Eugeniusza Sobesto do zorganizowania na terenie województwa krakowskiego Kół SEiR RSW RP oraz przygotowania Zjazdu Wojewódzkiego Delegatów tych Kół, w celu wybrania Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia. W wyniku podjętych działań przez Wojewódzki Komitet Założycielski, w okresie od 1 września do 14 listopada 1990 roku, tj. do dnia I Zjazdu Wojewódzkiego Delegatów Stowarzyszenia, na terenie województwa krakowskiego zorganizowano 8 Kół o łącznej liczbie 384 członków, którzy zadeklarowali swoją przynależność poprzez wypełnienie deklaracji i opłaceniu wpisowego. Koła powstały w siedzibach Policji, w niżej wymienionych jednostkach, za zgodą ich Kierownictw, a także Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie:

  1. Zarząd Koła z siedzibą przy Komendzie Rejonowej Policji Kraków – Centrum w składzie: Eugeniusz Sobesto – Przewodniczący, Stanisław Bębenek – Wiceprzewodniczący, Zdzisław Gębka – II         Wiceprzewodniczący, Janina Gruszczyńska – Sekretarz, Mieczysława Olszewska – Skarbnik. Stan Koła wynosił 60 członków. 
  2. Zarząd Koła z siedzibą przy Komendzie Rejonowej Policji Kraków – Zachód w składzie: Stefan Banaszek – Przewodniczący, Zdzisław Czapla – Wiceprzewodniczący, Józef Budacz – Sekretarz, Bogusław Badylak – Skarbnik, członkowie: Mieczysław Chechelski, Adam Chrząstek, Konstanty Rokiciński, Józef Spisak, Marian Słowik, Stanisław Stolarczyk, Maria Winnicka. Stan Koła wynosił 50 członków.
  3. Zarząd Koła z siedzibą przy Komendzie Rejonowej Policji Kraków – Wschód (Nowa Huta) w składzie: Franciszek Gawron – Przewodniczący, Janina Dziechciowska – Wiceprzewodniczący, Józef Zdebelak – Wiceprzewodniczący, Roman Pach – Sekretarz, Henryk Pawela – Skarbnik, członkowie: Mieczysław Domagała, Henryk Koprowski, Bogusław Pasek, Piotr Ślusarczyk. Stan Koła wynosił 94 członków. 
  4. Zarząd Koła z siedzibą przy Komendzie Rejonowej Policji w Myślenicach w składzie: Mieczysław Płaczek – Przewodniczący, Stefan Biela – Wiceprzewodniczący, Józef Grabowski – Wiceprzewodniczący, Kazimierz Stanisz – Sekretarz, Edward Suder – Skarbnik. Stan Koła wynosił 78 członków.
  5. Zarząd Koła z siedzibą przy XV Komisariacie Policji w Krzeszowicach w składzie: Józef Kluba – Przewodniczący, Marian Miszuta – Wiceprzewodniczący, Jan Solarz – Sekretarz, Franciszek Kubica – Skarbnik, członek – Stanisław Szala. Stan Koła wynosił 40 członków.
  6. Zarząd Koła z siedzibą przy VIII Komisariacie Policji w Wieliczce w składzie: Wacław Wyczesany – Przewodniczący, Ryszard Kmera – Wiceprzewodniczący, Bolesław Placek – Sekretarz, Eugeniusz Grzywacz – Skarbnik. Stan Koła wynosił 21 członków.
  7. Zarząd Koła z siedzibą przy Oddziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w składzie: Stanisław Wypchło – Przewodniczący, Bolesław Marzec – Wiceprzewodniczący, Piotr Tokarek – Sekretarz, Ludwik Zaciński – Skarbnik. Stan Koła wynosił 17 członków.
  8. Zarząd Koła z siedzibą przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w składzie: Zbigniew Szczerek – Przewodniczący, Irena Kawalec – Wiceprzewodniczący, Łozińska – Skarbnik. Stan Koła wynosił 24 członków.

W dniu 14 listopada1990 roku, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, odbył się I Zjazd Delegatów SEiR RSW RP w Krakowie. W Zjeździe udział wzięło 40, spośród 57 wcześniej wybranych Delegatów. Z ramienia Kierownictwa KWP Kraków udział wzięli, m.in.: Zenon Śliwa – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Krzysztof Maziak – Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie, Jan Czopek – Wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Anna Stachnik – Kierownik Sekcji Socjalno – Bytowej KWP w Krakowie. Obrady Zjazdu otworzył Władysław Niedbała, i zaproponował na Przewodniczącego Zjazdu Władysława Majznera, który zapoznał zebranych z Programem obrad. W następnej kolejności wybrano Komisję Wnioskową w składzie: Ryszard Kmera, Stanisław Leśniak oraz Władysław Majzner. Protokolantem została Aniela Lulek. Władysław Niedbała wygłosił referat wprowadzający do dyskusji, w której udział wzięli, m.in. Stefan Banaszek, Zdzisław Czapla, Franciszek Gawron, Józef Kluba, Ryszard Kmera, Stanisław Leśniak, Eugeniusz Sobesto, Kazimierz Stanisz, Edward Tomasik – mówiono m.in. o konieczności istnienia Stowarzyszenia, o zmianach w jego Statucie, o funduszu na cele socjalne, o utworzeniu „kasy pogrzebowej”, o zmianie wizerunku emerytowanych funkcjonariusz MO w prasie, zgodnego z prawdą, o obawach przed odbieraniem uprawnień, o konieczności ścisłej współpracy z Kierownikami jednostek Policji oraz Związkami Zawodowymi Policjantów. Na wiele pytań odpowiedzi udzielał Władysław Majzner. Jan Czopek zobowiązał się do współpracy NSZZ Policjantów na podobnych zasadach, jak z Klubami Emerytów i Rencistów. Zenon Śliwa zagwarantował współpracę Kierownictwa KWP ze Stowarzyszeniem, zobowiązał się do udostępnienia pomieszczeń w jednostce Policji przy Placu Wolności w Krakowie. Anna Stachnik zapoznała zebranych z nowymi wytycznymi dot. przydzielania wczasów i innej pomocy socjalnej dla emerytów i rencistów. Delegaci opowiedzieli się za wyborami jawnymi, Zjazd dokonał wyboru władz wojewódzkich. Na pierwszym Plenarnym Posiedzeniu do Zarządu Wojewódzkiego wybrani zostali: Stanisław Leśniak – Prezes, Władysław Majzner – Wiceprezes, Władysław Szwajca – Wiceprezes, Aniela Lulek – Sekretarz, Janina Dziechciowska – Skarbnik, Członkowie Prezydium” Władysław Niedbała, Józef Spisak, Adam Chrząstek, Wiktor Kibitlewski, a ponadto w skład Zarządu Wojewódzkiego weszli: Franciszek Gawron – Prezes Koła Kraków – Wschód (Nowa Huta), Stefan Banaszek – Prezes Koła Kraków – Zachód (Krowodrza), Eugeniusz Sobesto – Prezes Koła Kraków – Centrum (Śródmieście), Mieczysław Płaczek – Prezes Koła w Myślenicach, Józef Kluba – Prezes Koła w Krzeszowicach, Wacław Wyczesny – Prezes Koła w Wieliczce, Stanisław Wypchło – Prezes Koła Kraków – Oddział Prewencji, Zbigniew Szczerek – Prezes Koła Kraków – KWP. Wybrano Wojewódzką Komisję Rewizyjną w składzie: Stanisław Starowicz – Przewodniczący, Stanisław Skowron – Wiceprzewodniczący, Stanisław Wypchło – Członek, Janina Gruszczyńska – Członek, Józefa Łozińska – Członek. Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów zostali: Stanisław Leśniak, Władysław Majzner, Władysław Niedbała, Janina Gruszczyńska, Stanisław Wypchło, Zbigniew Szczerek, Kazimierz, Jan Ryś. 
     W dniu 22 listopada 1990 roku w Poznaniu odbył się I Krajowy Zjazd SEiR RSW RP. W skład Zarządu Głównego wybrany został Jan Skołucki – Członek założyciel z Tarnowa.
     W dniu 20 października 1993 roku Stanisław Leśniak, ze względu na zły stan zdrowia, zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa i tego samego dnia został nim Mieczysław Florek.
     W dniu 4 maja 1997 roku śmierć przerwała kadencję Mieczysława Florka. W czerwcu Prezesem wybrany został Andrzej Czopek, który funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego.
     W lipcu 1999 roku wydano pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego” Małopolskiego ZW SEiR RSW RP. Opracował go Zespół Redakcyjny w składzie: Władysław Majzner – Wiceprezes ds. Organizacyjnych Małopolskiego ZW, Józef Król – Członek Zarządu Małopolskiego ZW.     
   W dniu 27 października 2000 roku w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Krakowie odbyło się Posiedzenie Członków Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP z przedstawicielami wojskowych Związków emeryckich. Wspólnym postanowieniem powołano do życia „Porozumienie Stowarzyszeń Wojskowych i Weteranów Wojska Polskiego oraz Resortu Spraw Wewnętrznych w Krakowie”. Objęło ono następujących sygnatariuszy: Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (Stanisław Majsterek), Małopolski Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego (Stefan Gondek), Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów RSW RP (Andrzej Czopek), Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego (Józef Brudnicki), Związek Polskich Spadochroniarzy Oddział Kraków (Stanisław Balawander), Wojewódzka Rada „Synów Pułku”, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” (Wanda Słoboda).
   W dniu 26 sierpnia 2002 roku odbył się IV Wojewódzki Zjazd Delegatów Małopolskiego Stowarzyszenia. Wybrano Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w składzie: Andrzej Czopek – Prezes, Władysław Majzner – Wiceprezes ds. Organizacyjnych, Zygmunt Majka – Wiceprezes ds. Socjalnych, Irena Kawalec – Sekretarz, Józefa Łozińska – Skarbnik oraz członkowie: Stanisław Wypchło, Wiktor Hakiel, Janusz Dziedzic, Kazimierz Kałwa, Bolesław Kozera, Janina Gruszczyńska, Jan Puda i Wiesław Lipkowski.
    W dniach 11 – 12 października 2002 roku, w Legionowie, odbył się IV Krajowy Zjazd Delegatów SEiR RSW RP. Podczas obrad Zjazdu, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 11 października 2002 roku o nadaniu Orderów, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Andrzej Czopek z Krakowa. Dekoracji dokonał generalny inspektor Antoni Kowalczyk.
     W dniu 25 lutego 2003 roku w miejsce zmarłego Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Wiktora Hakiela, wybrano Mariana Denko.
    W dniu 26 lipca 2003 roku, na Rynku w Krakowie, odbyły się centralne uroczystości Święta Policji. Uznaniem władz RSW dla działań małopolskiego Stowarzyszenia był fakt odznaczenia, na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15.07.2003r., długoletniego i aktywnego działacza Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego SEiR RSW RP, Władysława Majznera, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Policji” z Legitymacją Nr 37, którym udekorował go Krzysztof Janik – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a do gratulacji dołączył generalny inspektor Antoni Kowalczyk – Komendant Główny Policji.
    W dniu 29 czerwca 2006 roku odbył się V Wojewódzki Zjazd Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego SEiR RSW RP. W wyniku jawnie przeprowadzonych wyborów w skład Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego zostali wybrani: Andrzej Czopek, Andrzej Brożek, Marian Denko, Janusz Dziedzic, Jan Fabiański, Jan Kaczmarczyk, Stanisław Kaczocha, Irena Kawalec, Jerzy Krawczyk, Wiesław Lipkowski, Józefa Łozińska, Władysław Majzner, Elżbieta Maksuris, Jan Mróz, Stanisław Smoleń, Lidia Stawarz, Mieczysław Stramski, Tadeusz Wojtas, Stanisław Wypchło i Józef Żurek. Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Edward Wierzejski, Róża Godyń, Zdzisław Golba, Tadeusz Gurgul, Kazimierz Kałwa, Jerzy Klaja, Elżbieta Odziomek. Na pierwszym posiedzeniu nowowybranego Zarządu, Prezesem Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ponownie został Andrzej Czopek, Wiceprezesami: Wiesław Lipkowski, Jan Kaczmarczyk i Stanisław Wypchło, Sekretarzem Lidia Stawarz, a Skarbnikiem Józefa Łozińska. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej został Edward Wierzejski.
     W dniach 19 – 21 listopada 2006 roku, w Białobrzegach, odbył się V Krajowy Zjazd Delegatów SEiR RSW RP. Z Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego do Zarządu Głównego Stowarzyszenia wybrano do Prezydium, jako Wiceprezesa Andrzeja Czopka, a jako Członka Zarządu Głównego Stanisława Smolenia. Wiceprzewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Józefa Łozińska.
     W dniu 31 lipca 2007 roku na funkcję I Wiceprezesa Małopolskiego ZW SEiRP wybrano Wiesława Lipkowskiego, dotychczasowego Członka Zarządu Wojewódzkiego.
    W dniu 28 maja 2010 roku odbył się VI Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy SEiRP w Krakowie. Do Prezydium ZW zostali wybrani: Andrzej Czopek – Prezes, Wiesław Lipkowski – I Wiceprezes, Edward Wierzejski – Wiceprezes, Jan Kaczmarczyk – Wiceprezes, Józefa Łozińska – Skarbnik, Wiesława Zawadzka – Windak – Sekretarz, członkowie: Jan Fabiański, Stanisław Smoleń, Jerzy Krawczyk, Janusz Dziedzic, Piotr Styczyński – Rzecznik Prasowy. Ponadto, do składu Prezydium zaproszono dwoje Honorowych Członków: Władysława Majznera – Honorowego Wiceprezesa, który był najdłużej pełniącym funkcję Wiceprezesem (14.11.1990 – 29.06.2006) oraz Irenę Kawalec – Honorowego Sekretarza. Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Stanisław Kliś – Przewodniczący, Mieczysław Tomczyk – Wiceprzewodniczący, Róża Godyń – Sekretarz, Członkowie: Jerzy Byrski, Andrzej Jurga, Elżbieta Odziomek i Zbigniew Zdeb. 

    W dniu 16 października 2010 roku, w Krakowie, odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu X-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego. Rozpoczęło je złożenie przez delegację Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych wiązanek na grobie gen. bryg. Mieczysława Karusa – Przewodniczącego Porozumienia w latach 2004 – 2007 oraz na „Grobie Nieznanego Żołnierza” w Krakowie, a następnie w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Krakowie odbyła się część oficjalna obchodów. Spośród zaproszonych gości udział w niej wzięli, m.in.: płk Krzysztof Kondrat – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Zdzisław Czarnecki – Wiceprezydent Federacji Porozumienia Służb Mundurowych RP, Zdzisław Pietryka – Skarbnik Zarządu Głównego SEiRP, Andrzej Czopek – Prezes ZW SEiRP w Krakowie, insp. Andrzej Rokita – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, płk Krzysztof Szyguła – Dowódca Wojsk Specjalnych, płk Robert Jędrychowski – Komendant Oddziału Żandarmerii w Krakowie, płk pil. Jacek Łazarczyk – Dowódca 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, płk Zbigniew Paluszyński – Dowódca 32 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, lek. Brunon Lalik – Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, st. bryg. Ryszarda Gaczoł – Komendant Miejski PSP, Dionizy Smyk – Przewodniczący Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Radosław Kuś – przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego ds. Kombatantów. 

   W dniu 21 maja 2014 roku, na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, odbył się VII Wojewódzki Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Do Prezydium ZW zostali wybrani: Jan Kaczmarczyk – Prezes, Wiesław Lipkowski – I Wiceprezes, Janusz Dziedzic – Wiceprezes ds. finansowych, Piotr Styczyński – Wiceprezes ds. medialnych i logistyki, Stanisław Szeląg – Skarbnik, Wiesława Zawadzka–Windak – Sekretarz. Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w Krakowie zostali wybrani: Stanisław Kliś – Przewodniczący, Mieczysław Tomczyk – Wiceprzewodniczący, Róża Godyń – Sekretarz

     Trochę statystyki... W listopadzie 1990 roku województwo krakowskie liczyło 384 członków. Na dzień 31 grudnia 1992 roku SEiR RSW RP w województwie krakowskim liczyło 915 członków. W październiku 1994 roku, na dzień II Wojewódzkiego Zjazdu, działało 10 Kół Stowarzyszenia, które liczyły ogólnie 1.098 członków, a w województwie krakowskim zamieszkiwało ogółem ponad 4.000 emerytów, rencistów i wdów pobierających renty rodzinne. Na dzień 20 listopada 1995 roku stan ilościowy członków krakowskiego Stowarzyszenia wynosił 1.106 osób, w tym 146 kobiet. W Jubileuszowym 2000 roku w Polsce było ok. 145 tys. emerytów i rencistów RSW, w tym ok. 8,5 tys. osób w województwie małopolskim. Małopolskie SEiR RSW RP stanowiło utrwaloną już strukturę i obejmowało 1.476 członków, w tym grupę ponad 260 osób wyróżniającego się aktywu, w prężnie funkcjonujących 21 Kołach. Na dzień 30 czerwca 2001 roku Małopolskie Stowarzyszenia liczyło 21 Kół, Koła w Tarnowie i Dąbrowie Tarnowskiej znajdowały się w fazie organizacji, a stan osobowy wynosił 1.527 członków, w tym 248 kobiet. Na dzień 31.07.2002 r. stan ilościowy członków Małopolskiego Stowarzyszenia wynosił 1.776 osób. Na uwagę zasługuje fakt, że należało do niego 21% wszystkich zamieszkałych w województwie emerytów i rencistów policyjnych. Na dzień 31 grudnia 2003 roku stan ilościowy wynosił 1.991 członków, w tym 400 kobiet. W późniejszym czasie stan ilościowy kształtował się następująco: na dzień 20 czerwca 2006 roku Małopolskie SEiR RSW RP liczyło 2.293 członków, w tym 512 kobiet, na koniec 2007 r. – 2.757, na koniec 2008 r. – 2.864, na koniec 2009 r. – 2.920, na koniec 2011 r. – 2981. Na dzień dzisiejszy (koniec 2013) – ok. 3.500 członków, w tym 152 seniorów i 171 wspierających. 
     

                                                                                                                                                                                                                                                          Wyszukał i wybrał
                                                                                                                                                                                                                                                            Piotr Styczyński


Projekt i wykonanie: InforpolNET