Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     Historia małopolskiego Stowarzyszenia w pigułce    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Historia małopolskiego Stowarzyszenia w pigułce

Historia małopolskiego Stowarzyszenia w pigułce

     W dniu 22 września 1989 roku, na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Klubu Emerytów i Rencistów Milicji Obywatelskiej przy Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Krakowie, zastanawiano się nad powołaniem nowej organizacji emeryckiej. Głos w tej dyskusji zabierali, m.in. Stefan Banaszek, Stanisław Bargieł, Stanisław Batko, Andrzej Lewczak, Władysław Majzner i Władysław Szwajca. Postanowiono odłożyć podejmowanie decyzji o powołaniu nowej organizacji emeryckiej do czasu unormowania się sytuacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gdzie zachodzić miały duże zmiany personalne. Jednakże wszyscy byli zgodni, że nie należy tworzyć stowarzyszenia o charakterze lokalnym, ani w odłączeniu od Resortu Spraw Wewnętrznych, gdyż tylko tutaj widziano źródło finansowania takiej organizacji. Postanowiono także, że oczekując na ustabilizowanie się sytuacji w kraju, należy sprawę powołania stowarzyszenia przedyskutować z innymi środowiskami emerytów i RSW w kraju, aby wyciągnąć stosowne wnioski i podjąć zasadną decyzję.
     W dniu 9 sierpnia 1990 roku do Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Klubu Emerytów i Rencistów w Garnizonie krakowskim, przy Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Krakowie, wpłynęło pismo informujące o powołaniu Krajowego Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej z apelem Krajowego Komitetu Założycielskiego o podjęcie działań zmierzających do powołania SEiR RSW RP w województwie krakowskim. Do pisma załączony był „Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP”. W odpowiedzi na nie, w dniu 29 sierpnia 1990 roku, zwołano robocze spotkanie Prezydium Rady Klubu wraz z Przewodniczącymi istniejących Klubów Emerytów i Rencistów regionu krakowskiego, a jego tematem było powołanie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP. Przewodniczącym Zebrania był Władysław Niedbała, który odczytał pismo ze Szczecina, „Statut Stowarzyszenia” oraz ankietę w sprawie powołania Stowarzyszenia. Zaproponował powołanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia w ilości 5 osób oraz, jak najwcześniejsze powołanie Kół terenowych na bazie dotychczasowych Klubów, przy założeniu, że Koło takie powinno liczyć, co najmniej 15 osób. Uznając za zasadny apel Krajowego Komitetu Założycielskiego powołano Komitet Założycielski Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP w Krakowie, powierzając mu organizację Kół na terenie województwa krakowskiego, do czasu zwołania I Zjazdu i wybrania Zarządu Wojewódzkiego. W jego skład weszli: Władysław Niedbała – Przewodniczący, Władysław Szwajca – Wiceprzewodniczący, Eugeniusz Sobesto – Skarbnik, Aniela Lulek – Sekretarz, Władysław Majzner – Członek. W spotkaniu Prezydium Rady Klubu udział wzięli także: Stefan Banaszek, Stanisław Bargieł, Stanisław Batko, Stanisław Bębenek, Józef Kluba, Henryk Koprowski, Michałek, Roman Pach, Stanisław Rychel, Stanisław Rząd, Zbigniew Szczerek, Wacław Wyczesany, Józef Zdebelak. Pismem z dnia 6 września 1990 roku Krajowy Komitet Założycielski upoważnił: Władysława Niedbałę, Władysława Mąjznera i Eugeniusza Sobesto do zorganizowania na terenie województwa krakowskiego Kół SEiR RSW RP oraz przygotowania Zjazdu Wojewódzkiego Delegatów tych Kół, w celu wybrania Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia. W wyniku podjętych działań przez Wojewódzki Komitet Założycielski, w okresie od 1 września do 14 listopada 1990 roku, tj. do dnia I Zjazdu Wojewódzkiego Delegatów Stowarzyszenia, na terenie województwa krakowskiego zorganizowano 8 Kół o łącznej liczbie 384 członków, którzy zadeklarowali swoją przynależność poprzez wypełnienie deklaracji i opłaceniu wpisowego. Koła powstały w siedzibach Policji, w niżej wymienionych jednostkach, za zgodą ich Kierownictw, a także Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie:

 1. Zarząd Koła z siedzibą przy Komendzie Rejonowej Policji Kraków – Centrum w składzie: Eugeniusz Sobesto – Przewodniczący, Stanisław Bębenek – Wiceprzewodniczący, Zdzisław Gębka – II Wiceprzewodniczący, Janina Gruszczyńska – Sekretarz, Mieczysława Olszewska – Skarbnik. Stan Koła wynosił 60 członków. 
 2. Zarząd Koła z siedzibą przy Komendzie Rejonowej Policji Kraków – Zachód w składzie: Stefan Banaszek – Przewodniczący, Zdzisław Czapla – Wiceprzewodniczący, Józef Budacz – Sekretarz, Bogusław Badylak – Skarbnik, członkowie: Mieczysław Chechelski, Adam Chrząstek, Konstanty Rokiciński, Józef Spisak, Marian Słowik, Stanisław Stolarczyk, Maria Winnicka. Stan Koła wynosił 50 członków.
 3. Zarząd Koła z siedzibą przy Komendzie Rejonowej Policji Kraków – Wschód (Nowa Huta) w składzie: Franciszek Gawron – Przewodniczący, Janina Dziechciowska – Wiceprzewodniczący, Józef Zdebelak – Wiceprzewodniczący, Roman Pach – Sekretarz, Henryk Pawela – Skarbnik, członkowie: Mieczysław Domagała, Henryk Koprowski, Bogusław Pasek, Piotr Ślusarczyk. Stan Koła wynosił 94 członków. 
 4. Zarząd Koła z siedzibą przy Komendzie Rejonowej Policji w Myślenicach w składzie: Mieczysław Płaczek – Przewodniczący, Stefan Biela – Wiceprzewodniczący, Józef Grabowski – Wiceprzewodniczący, Kazimierz Stanisz – Sekretarz, Edward Suder – Skarbnik. Stan Koła wynosił 78 członków.
 5. Zarząd Koła z siedzibą przy XV Komisariacie Policji w Krzeszowicach w składzie: Józef Kluba – Przewodniczący, Marian Miszuta – Wiceprzewodniczący, Jan Solarz – Sekretarz, Franciszek Kubica – Skarbnik, członek – Stanisław Szala. Stan Koła wynosił 40 członków.
 6. Zarząd Koła z siedzibą przy VIII Komisariacie Policji w Wieliczce w składzie: Wacław Wyczesany – Przewodniczący, Ryszard Kmera – Wiceprzewodniczący, Bolesław Placek – Sekretarz, Eugeniusz Grzywacz – Skarbnik. Stan Koła wynosił 21 członków.
 7. Zarząd Koła z siedzibą przy Oddziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w składzie: Stanisław Wypchło – Przewodniczący, Bolesław Marzec – Wiceprzewodniczący, Piotr Tokarek – Sekretarz, Ludwik Zaciński – Skarbnik. Stan Koła wynosił 17 członków.
 8. Zarząd Koła z siedzibą przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w składzie: Zbigniew Szczerek – Przewodniczący, Irena Kawalec – Wiceprzewodniczący, Łozińska – Skarbnik. Stan Koła wynosił 24 członków.

W dniu 14 listopada1990 roku, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, odbył się I Zjazd Delegatów SEiR RSW RP w Krakowie. W Zjeździe udział wzięło 40, spośród 57 wcześniej wybranych Delegatów. Z ramienia Kierownictwa KWP Kraków udział wzięli, m.in.: Zenon Śliwa – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Krzysztof Maziak – Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie, Jan Czopek – Wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Anna Stachnik – Kierownik Sekcji Socjalno – Bytowej KWP w Krakowie. Obrady Zjazdu otworzył Władysław Niedbała, i zaproponował na Przewodniczącego Zjazdu Władysława Majznera, który zapoznał zebranych z Programem obrad. W następnej kolejności wybrano Komisję Wnioskową w składzie: Ryszard Kmera, Stanisław Leśniak oraz Władysław Majzner. Protokolantem została Aniela Lulek. Władysław Niedbała wygłosił referat wprowadzający do dyskusji, w której udział wzięli, m.in. Stefan Banaszek, Zdzisław Czapla, Franciszek Gawron, Józef Kluba, Ryszard Kmera, Stanisław Leśniak, Eugeniusz Sobesto, Kazimierz Stanisz, Edward Tomasik – mówiono m.in. o konieczności istnienia Stowarzyszenia, o zmianach w jego Statucie, o funduszu na cele socjalne, o utworzeniu „kasy pogrzebowej”, o zmianie wizerunku emerytowanych funkcjonariusz MO w prasie, zgodnego z prawdą, o obawach przed odbieraniem uprawnień, o konieczności ścisłej współpracy z Kierownikami jednostek Policji oraz Związkami Zawodowymi Policjantów. Na wiele pytań odpowiedzi udzielał Władysław Majzner. Jan Czopek zobowiązał się do współpracy NSZZ Policjantów na podobnych zasadach, jak z Klubami Emerytów i Rencistów. Zenon Śliwa zagwarantował współpracę Kierownictwa KWP ze Stowarzyszeniem, zobowiązał się do udostępnienia pomieszczeń w jednostce Policji przy Placu Wolności w Krakowie. Anna Stachnik zapoznała zebranych z nowymi wytycznymi dot. przydzielania wczasów i innej pomocy socjalnej dla emerytów i rencistów. Delegaci opowiedzieli się za wyborami jawnymi, Zjazd dokonał wyboru władz wojewódzkich. Na pierwszym Plenarnym Posiedzeniu do Zarządu Wojewódzkiego wybrani zostali: Stanisław Leśniak – Prezes, Władysław Majzner – Wiceprezes, Władysław Szwajca – Wiceprezes, Aniela Lulek – Sekretarz, Janina Dziechciowska – Skarbnik, Członkowie Prezydium” Władysław Niedbała, Józef Spisak, Adam Chrząstek, Wiktor Kibitlewski, a ponadto w skład Zarządu Wojewódzkiego weszli: Franciszek Gawron – Prezes Koła Kraków – Wschód (Nowa Huta), Stefan Banaszek – Prezes Koła Kraków – Zachód (Krowodrza), Eugeniusz Sobesto – Prezes Koła Kraków – Centrum (Śródmieście), Mieczysław Płaczek – Prezes Koła w Myślenicach, Józef Kluba – Prezes Koła w Krzeszowicach, Wacław Wyczesny – Prezes Koła w Wieliczce, Stanisław Wypchło – Prezes Koła Kraków – Oddział Prewencji, Zbigniew Szczerek – Prezes Koła Kraków – KWP. Wybrano Wojewódzką Komisję Rewizyjną w składzie: Stanisław Starowicz – Przewodniczący, Stanisław Skowron – Wiceprzewodniczący, Stanisław Wypchło – Członek, Janina Gruszczyńska – Członek, Józefa Łozińska – Członek. Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów zostali: Stanisław Leśniak, Władysław Majzner, Władysław Niedbała, Janina Gruszczyńska, Stanisław Wypchło, Zbigniew Szczerek, Kazimierz, Jan Ryś. 
     W dniu 22 listopada 1990 roku w Poznaniu odbył się I Krajowy Zjazd SEiR RSW RP. W skład Zarządu Głównego wybrany został Jan Skołucki – Członek założyciel z Tarnowa.
     W dniu 20 października 1993 roku Stanisław Leśniak, ze względu na zły stan zdrowia, zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa i tego samego dnia został nim Mieczysław Florek.
     W dniu 4 maja 1997 roku śmierć przerwała kadencję Mieczysława Florka. W czerwcu Prezesem wybrany został Andrzej Czopek, który funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego.
     W lipcu 1999 roku wydano pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego” Małopolskiego ZW SEiR RSW RP. Opracował go Zespół Redakcyjny w składzie: Władysław Majzner – Wiceprezes ds. Organizacyjnych Małopolskiego ZW, Józef Król – Członek Zarządu Małopolskiego ZW.     
   W dniu 27 października 2000 roku w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Krakowie odbyło się Posiedzenie Członków Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP z przedstawicielami wojskowych Związków emeryckich. Wspólnym postanowieniem powołano do życia „Porozumienie Stowarzyszeń Wojskowych i Weteranów Wojska Polskiego oraz Resortu Spraw Wewnętrznych w Krakowie”. Objęło ono następujących sygnatariuszy: Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (Stanisław Majsterek), Małopolski Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego (Stefan Gondek), Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów RSW RP (Andrzej Czopek), Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego (Józef Brudnicki), Związek Polskich Spadochroniarzy Oddział Kraków (Stanisław Balawander), Wojewódzka Rada „Synów Pułku”, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” (Wanda Słoboda).
   W dniu 26 sierpnia 2002 roku odbył się IV Wojewódzki Zjazd Delegatów Małopolskiego Stowarzyszenia. Wybrano Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w składzie: Andrzej Czopek – Prezes, Władysław Majzner – Wiceprezes ds. Organizacyjnych, Zygmunt Majka – Wiceprezes ds. Socjalnych, Irena Kawalec – Sekretarz, Józefa Łozińska – Skarbnik oraz członkowie: Stanisław Wypchło, Wiktor Hakiel, Janusz Dziedzic, Kazimierz Kałwa, Bolesław Kozera, Janina Gruszczyńska, Jan Puda i Wiesław Lipkowski.
    W dniach 11 – 12 października 2002 roku, w Legionowie, odbył się IV Krajowy Zjazd Delegatów SEiR RSW RP. Podczas obrad Zjazdu, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 11 października 2002 roku o nadaniu Orderów, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Andrzej Czopek z Krakowa. Dekoracji dokonał generalny inspektor Antoni Kowalczyk.
     W dniu 25 lutego 2003 roku w miejsce zmarłego Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Wiktora Hakiela, wybrano Mariana Denko.
    W dniu 26 lipca 2003 roku, na Rynku w Krakowie, odbyły się centralne uroczystości Święta Policji. Uznaniem władz RSW dla działań małopolskiego Stowarzyszenia był fakt odznaczenia, na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15.07.2003r., długoletniego i aktywnego działacza Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego SEiR RSW RP, Władysława Majznera, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Policji” z Legitymacją Nr 37, którym udekorował go Krzysztof Janik – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a do gratulacji dołączył generalny inspektor Antoni Kowalczyk – Komendant Główny Policji.
    W dniu 29 czerwca 2006 roku odbył się V Wojewódzki Zjazd Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego SEiR RSW RP. W wyniku jawnie przeprowadzonych wyborów w skład Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego zostali wybrani: Andrzej Czopek, Andrzej Brożek, Marian Denko, Janusz Dziedzic, Jan Fabiański, Jan Kaczmarczyk, Stanisław Kaczocha, Irena Kawalec, Jerzy Krawczyk, Wiesław Lipkowski, Józefa Łozińska, Władysław Majzner, Elżbieta Maksuris, Jan Mróz, Stanisław Smoleń, Lidia Stawarz, Mieczysław Stramski, Tadeusz Wojtas, Stanisław Wypchło i Józef Żurek. Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Edward Wierzejski, Róża Godyń, Zdzisław Golba, Tadeusz Gurgul, Kazimierz Kałwa, Jerzy Klaja, Elżbieta Odziomek. Na pierwszym posiedzeniu nowowybranego Zarządu, Prezesem Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ponownie został Andrzej Czopek, Wiceprezesami: Wiesław Lipkowski, Jan Kaczmarczyk i Stanisław Wypchło, Sekretarzem Lidia Stawarz, a Skarbnikiem Józefa Łozińska. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej został Edward Wierzejski.
     W dniach 19 – 21 listopada 2006 roku, w Białobrzegach, odbył się V Krajowy Zjazd Delegatów SEiR RSW RP. Z Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego do Zarządu Głównego Stowarzyszenia wybrano do Prezydium, jako Wiceprezesa Andrzeja Czopka, a jako Członka Zarządu Głównego Stanisława Smolenia. Wiceprzewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Józefa Łozińska.
     W dniu 31 lipca 2007 roku na funkcję I Wiceprezesa Małopolskiego ZW SEiRP wybrano Wiesława Lipkowskiego, dotychczasowego Członka Zarządu Wojewódzkiego.
    W dniu 28 maja 2010 roku odbył się VI Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy SEiRP w Krakowie. Do Prezydium ZW zostali wybrani: Andrzej Czopek – Prezes, Wiesław Lipkowski – I Wiceprezes, Edward Wierzejski – Wiceprezes, Jan Kaczmarczyk – Wiceprezes, Józefa Łozińska – Skarbnik, Wiesława Zawadzka – Windak – Sekretarz, członkowie: Jan Fabiański, Stanisław Smoleń, Jerzy Krawczyk, Janusz Dziedzic, Piotr Styczyński – Rzecznik Prasowy. Ponadto, do składu Prezydium zaproszono dwoje Honorowych Członków: Władysława Majznera – Honorowego Wiceprezesa, który był najdłużej pełniącym funkcję Wiceprezesem (14.11.1990 – 29.06.2006) oraz Irenę Kawalec – Honorowego Sekretarza. Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Stanisław Kliś – Przewodniczący, Mieczysław Tomczyk – Wiceprzewodniczący, Róża Godyń – Sekretarz, Członkowie: Jerzy Byrski, Andrzej Jurga, Elżbieta Odziomek i Zbigniew Zdeb. 

    W dniu 16 października 2010 roku, w Krakowie, odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu X-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego. Rozpoczęło je złożenie przez delegację Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych wiązanek na grobie gen. bryg. Mieczysława Karusa – Przewodniczącego Porozumienia w latach 2004 – 2007 oraz na „Grobie Nieznanego Żołnierza” w Krakowie, a następnie w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Krakowie odbyła się część oficjalna obchodów. Spośród zaproszonych gości udział w niej wzięli, m.in.: płk Krzysztof Kondrat – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Zdzisław Czarnecki – Wiceprezydent Federacji Porozumienia Służb Mundurowych RP, Zdzisław Pietryka – Skarbnik Zarządu Głównego SEiRP, Andrzej Czopek – Prezes ZW SEiRP w Krakowie, insp. Andrzej Rokita – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, płk Krzysztof Szyguła – Dowódca Wojsk Specjalnych, płk Robert Jędrychowski – Komendant Oddziału Żandarmerii w Krakowie, płk pil. Jacek Łazarczyk – Dowódca 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, płk Zbigniew Paluszyński – Dowódca 32 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, lek. Brunon Lalik – Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, st. bryg. Ryszarda Gaczoł – Komendant Miejski PSP, Dionizy Smyk – Przewodniczący Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Radosław Kuś – przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego ds. Kombatantów. 

     W dniu 21 maja 2014 roku, na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, odbył się VII Wojewódzki Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Otwarcia obrad dokonał Prezes ZW SEiRP w Krakowie – Andrzej Czopek, który powitał przybyłych Delegatów oraz zaproszonych Gości, w tym m.in.: Jerzego Krawczyka – Wiceprezesa Zarządu Głównego SEiRP, płk. pil. rez. Czesława Kurczynę – Prezesa Porozumienia Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego, Antoniego Forgiela – Prezesa Stowarzyszenia Komendantów Policji oraz ppor. rez. Wilhelma Palarskiego – w zastępstwie Prezesa Związku – gen.  Jerzego Wójcika, reprezentującego Małopolski Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Wręczono odznaczenia wyróżniającym się zaangażowaniem i aktywnością członkom Stowarzyszenia. Odznakę za "Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP" otrzymali: Zdzisław Kowalski – Prezes Koła w Gorlicach, Eugeniusz Dąbrowski –  z Koła w Gorlicach i Zbigniew Faryna – z Koła w Wieliczce, a Odznaką „Za zasługi dla SEiRP” z dyplomem Wacław Homa – z Koła w Zakopanem. Szczególną okolicznością był Jubileusz 100 rocznicy urodzin Jana Sobola – członka Koła Kraków – Podgórze, przypadający w dniu  15.05.2014r. Z uwagi na niedyspozycję zdrowotną Jubilat nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości, więc przygotowany z tej okazji upominek  w postaci zegarka ze stosowną dedykacją  odebrała jego córka. Prezent wraz z wiązanką kwiatów wręczyli: Jerzy Krawczyk, Andrzej Czopek oraz Małgorzata Wolnik – Prezes Koła Kraków-Podgórze. Do Prezydium ZW zostali wybrani: Jan Kaczmarczyk – Prezes, Wiesław Lipkowski – I Wiceprezes, Janusz Dziedzic – Wiceprezes ds. finansowych, Piotr Styczyński – Wiceprezes ds. medialnych i logistyki, Stanisław Szeląg – Skarbnik, Wiesława Zawadzka–Windak – Sekretarz. Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w Krakowie zostali wybrani: Stanisław Kliś – Przewodniczący, Mieczysław Tomczyk – Wiceprzewodniczący, Róża Godyń – Sekretarz.

    W dniu 21 lipca 2015 roku, na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, pod obeliskiem upamiętniającym funkcjonariuszy Policji Państwowej –  jeńców z obozu w Ostaszkowie  pomordowanych przez NKWD w czasie II Wojny Światowej, miały miejsce obchody Święta Policji KWP i OPP w Krakowie oraz uroczysty akt nadania sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli, m.in.: Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski,  nadinsp. Mariusz Dąbek – Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, jego Zastępcy: insp. Paweł Dzierżak, insp. Andrzej Płatek oraz insp. Jacek Fabisiak, Kadra Kierownicza Garnizonu Małopolskiego, członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, zaproszeni goście, kompania honorowa Policji, wyróżnieni policjanci i pracownicy Policji. Po wystąpieniu powitalnym Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych oraz aktów mianowania  na kolejne stopnie policyjne. Jerzy Miller odznaczył 9 złotymi, 7 srebrnymi oraz 2 brązowymi medalami za długoletnią służbę krakowskich policjantów, a nadinsp. Mariusz Dąbek wręczył 5 srebrnych i 5 brązowych odznak „Zasłużony Policjant”. Ponadto awansami na wyższe stopnie uhonorowano 21 policjantów. W dalszej kolejności lektor odczytał aktu nadania sztandaru, ksiądz kapelan dokonał poświęcenia sztandaru, po czym nastąpiła ceremonia wręczenia sztandaru. Po ceremonii wręczenia sztandaru przemówienie okolicznościowe wygłosili: Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski orazZdzisław Czarnecki – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i zarazem Prezydent Federacji Służb Mundurowych, którzy pogratulowali wszystkim awansowanym, odznaczonym oraz złożyli życzenia okolicznościowe członkom SEiRP z okazji wręczenia sztandaru. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nadinsp. Mariuszowi Dąbkowi „Medalu za zasługi dla Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego”, a wręczenia dokonali: płk pil. mgr inż. Czesław Kurczyna – Prezes Porozumienia oraz Jan Kaczmarczyk – Prezes ZW SEiRP w Krakowie. Zwieńczeniem tej części uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przez MKWP, NSSZ Policjantów. W imieniu SEiRP złożyli ją: Prezes Jan Kaczmarczyk oraz Wiceprezesi: Wiesław Lipkowski i Janusz Dziedzic. Druga część odbyła się w restauracji „Piastowska” w Nowej Hucie, gdzie nastąpiło uroczyste wbijanie gwoździ w tablicę pamiątkową oraz składanie podpisów w „Księdze pamiątkowej”.

Osoby uhonorowane gwoździami pamiątkowymi: nadinsp. Mariusz Dąbek – Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Zdzisław Czarnecki – Prezes Zarządu Głównego SEiRP,  mł. insp. Paweł Dzierżak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Andrzej Płatek – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Jacek Fabisiak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Z Zarządu Głównego SEiRP: Zdzisław Pietryka – I Wiceprezes, Jerzy Krawczyk – Wiceprezes, Zdzisław Bartula – Skarbnik, Joanna Szczepańska – Sekretarz, Antoni Duda – Członek Prezydium

Z Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie: Jan Kaczmarczyk  Prezes, Wiesław Lipkowski – I Wiceprezes, Janusz Dziedzic – Wiceprezes, Piotr Styczyński – Wiceprezes, Janusz Janik – Wiceprezes ZW SEiRP i Prezes Koła SEiRP w Wadowicach, Stanisław Szeląg - Skarbnik, Halina Ochmańska - Sekretarz oraz Członkowie Prezydium: Jan Fabiański i Stanisław Smoleń.

Goście  honorowi: płk pil. mgr inż. Czesław Kurczyna – Prezes Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Woj Małopolskiego, Antoni Forgiel – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji, Janusz Łabuz – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Małopolskiego, podinsp. Magdalena Balawajder – Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP Kraków, podinsp. Katarzyna Wieczorek – Zastępca Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP Kraków.

Z Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP  w Krakowie: Stanisław Kliś – Przewodniczący, Mieczysław Tomczyk – Wiceprzewodniczący, Róża Godyń – Sekretarz, Elżbieta Odziomek, Jerzy Byrski, Tadeusz Gurgul, Zbigniew Zdeb.

Prezesi Kół Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Województwa Małopolskiego: Andrzej Jurga – Kraków – Centrum I, Józef Gromala – Kraków – Centrum II, Czesław Gaździk – Kraków – Krowodrza, Kazimierz Papiernik – Kraków – Nowa Huta, Małgorzata Wolnik – Kraków – Podgórze, Anna Świerk – Kraków – Śródmieście, Stanisław Mądry – Bochnia, Henryk Majda – Brzesko, Wojciech Wójcik – Chrzanów, Wiesław Tokarz – Dąbrowa Tarnowska, Zdzisław Kowalski – Gorlice, Edward Solak – Krzeszowice, Krzysztof Lachor – Limanowa, Kazimierz Stochel – Miechów, Leszek Wawok – Myślenice, Marek Sadlisz – Nowy Sącz, Jan Puda – Nowy Targ, Danuta Kielar – Olkusz, Witold Janiga – Oświęcim, Jan Adamski – Proszowice, Krzysztof Droździewicz – Skawina, Andrzej Grzela – Sucha Beskidzka, Marian Sarkowicz – Tarnów, Stefan Grodowski – Wieliczka, Edward Kwak – Zakopane.

Zasłużeni dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych: Andrzej Czopek – Honorowy Wiceprezes ZG i Prezes ZW SEiRP w Krakowie, Władysław Majzner – Honorowy Wiceprezes ZW SEiRP w Krakowie, Stanisław Wypchło, Irena Kawalec – Honorowy Sekretarz ZW SEiRP w Krakowie, Józefa Łozińska, Władysław Niedbała, Wiesława Windak–Zawadzka – b. Sekretarz ZW SEiRP w Krakowie, Emilia Spytek – Skarbnik Koła SEiRP Kraków – Centrum I

     W dniu 15 grudnia 2015 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie. Z pośród zaproszonych gości udział w nim wziął Zdzisław Pietryka – I Wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP.   Uroczystym akcentem zebrania było wręczenie odznak „Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP” Januszowi Dziedzicowi – Wiceprezesowi ZW SEiRP w Krakowie, Czesławowi Gaździkowi – Prezesowi Koła SEiRP Kraków-Krowodrza, Stefanowi Grodowskiemu – Prezesowi Koła SEiRP w Wieliczce, Andrzejowi Jurga – Prezesowi Koła SEiRP Kraków-Centrum I, Władysławowi Niedbała – b. Wiceprezesowi Koła SEiRP Kraków-Śródmieście, Piotrowi Styczyńskiemu – Wiceprezesowi ZW SEiRP w Krakowie oraz Stanisławowi Szelągowi – Skarbnikowi ZW SEiRP w Krakowie oraz „Medali XXV-lecia SEiRP” Tadeuszowi Gurgul, Wiesławowi Rajca, Leszkowi Wawok oraz Zbigniewowi Zdeb. Medale nadano także Zastępcom Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie: insp. Jackowi Fabisiakowi oraz insp. Andrzejowi Płatkowi. Odznaką "Za zasługi dla SEiRP" z Dyplomem odznaczony został Stanisław Kliś - Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

     W dniu 25 listopada 2016 roku, w Klubie Garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie, odbyła się uroczystość Jubileuszu XV-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego (ZiSSMWM) w Krakowie. Medalem „Za Zasługi Dla Porozumienia” nadane przez Zarząd Porozumienia ZiSSM WM  Uchwałą nr 1/2016 z dnia 3 listopada 2016 roku zostali wyróżnieni: gen. dyw. Cezary Podlasiński, Zdzisław Czarnecki, Jadwiga Włodarczyk, płk Stanisław Wojdyła, płk Stanisław Niedźwiecki, inż. Stanisław Sierant, płk Janusz Marcinkowski, płk Bogusław Kawończyk, dr n. m Krzysztof Czarnobilski, mgr inż.  Mieczysław Ciało-Ciałowicz, dr n. m Krzysztof Traczyński. Wręczenia medali dokonali płk pil. Czesław Kurczyna oraz Jan Fabiański. „Medale XV-lecia Porozumienia” otrzymali Założyciele Porozumienia: płk Zdzisław Kica, płk pil. Stanisław Niedźwiecki i płk Stanisław Balawender. Wręczyli je: Prezes Porozumienia płk pil. Czesław Kurczyna i Prezydent FSM RP insp. Zdzisław Czarnecki. Otrzymał go także płk Andrzej Czopek, lecz ze względu na chorobę nie mógł wziąć udziału w Jubileuszu. Następnie Założyciele wręczyli takie same Medale Prezydentowi FSM RP  – Zdzisławowi Czarneckiemu, Prezesowi Porozumienia  –  płk pil. Czesławowi Kurczynie, Sekretarzowi Generalnemu LOK płk –  Józefowi Jagosowi (odebrał płk Marek Stasiak), Wiceprezesowi Porozumienia  –  Janowi Fabiańskiemu, oraz Sekretarzowi Porozumienia  –  Piotrowi Styczyńskiemu. W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa – prof. Jacka Majchrowskiego Medal odebrał jego przedstawiciel – Piotr Salak z Biura Bezpieczeństwa M. Krakowa, który odczytał i przekazał na ręce Prezesa Porozumienia List okolicznościowy od Prezydenta Miasta Krakowa. W dalszej kolejności „Medale XV-lecia Porozumienia” otrzymali Prezesi Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych wchodzących w skład Porozumienia, tj.: Jan Kaczmarczyk – SEiRP , Stefan Nawrot, płk Stanisław Wojdyła – Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, płk Zdzisław Ostróżka – 33 Koło Misji Pokojowych ONZ w Krakowie, sierż. Michał Płatosz – Związek Weteranów i Rezerwistów WP, kpt. Janusz Styczeń – Koło Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, płk Janusz Marcinkowski – Stowarzyszenie Chemików Wojskowych, Stanisław Dudzicki – Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, inż. Stanisław Sierant – Klub Weteranów WP „WIARUS”, Leszek Mańkowski. Wręczenia dokonali Prezes Porozumienia płk pil. Czesław Kurczyna i Prezydent FSM RP insp. Zdzisław Czarnecki. Jako kolejni Medale otrzymali „Przyjaciele Porozumienia”, m.in.: płk  Pustułka w zastępstwie ppłk Stanisława Kaplińskiego, płk Marek Stasiak w zastępstwie płk Józefa Jagosa, dr Brunon Lalik, dr Krzysztof Czarnobilski, dr Krzysztof Traczyński, dr Mieczysław Ciało-Ciałowicz, mjr Andrzej Głownia w zastępstwie płk pil. Krzysztofa Szymańca, płk Bogusław Kawończyk, bryg. Andrzej Nowak. Wręczenia dokonali płk pil. Czesław Kurczyna i Zdzisław Czarnecki.

     W dniu 20 października 2017 roku, w Hotelu „Europejskim” w Krakowie odbyło się spotkanie w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP zorganizowane przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie oraz Małopolski Komitet Protestacyjny FSSM. Obok przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - Pełnomocnika Andrzeja Rozenka i Prezydenta FSSM RP Zdzisława Czarneckiego, udział  w spotkaniu wzięło wielu bardzo znanych polityków i działaczy różnych partii, organizacji i ruchów społecznych, pozostających w opozycji do obecnej władzy, w tym m.in.: Senator RP – Jerzy Federowicz (PO), Posłowie na Sejm RP: prof. Stefan Niesiołowski (Europejscy Demokraci), Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna), Ewa Kołodziej (PO), w imieniu Ireneusza Rasia byli jego asystenci, gen. dyw. Marian Janicki – b. Szef Biura Ochrony Rządu, nadinsp. Marek Hebda – były Zastępca Komendanta Głównego Policji gen. insp. Leszka Szredera, gen. insp. Antoni Kowalczyk – Komendant Główny Policji w latach 2001–2003, nadinsp. Józef Semik – były Zastępca Komendanta Głównego Policji Jana Michny i podsekretarz stanu w MSWiA, Ryszard Śmiałek –  Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD, Monika Marszałek – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Józefa Lassoty (PO), Katarzyna Piekarska (SLD) – b. Poseł na Sejm RP i wiceminister MSWiW , Elżbieta Bińczycka – Przewodnicząca Partii Unia Europejskich Demokratów, Kazimierz Chrzanowski – radny M. Krakowa z Klubu Prezydenta M. Krakowa. Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Udział wzięło ponad 500 osób, duża część zmuszona była stać kilka godzin, gdyż zabrakło miejsc siedzących, a i o stojące było trudno. Przyjechali przedstawiciele ze wszystkich, nawet najdalszych, powiatów małopolskich, a także z województw ościennych, ze Śląska, czy Podkarpackiego.

     W dniu 15 maja 2018 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbył się VIII Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie. Jego otwarcia oraz powitania zaproszonych gości dokonał Prezes Jan Kaczmarczyk. Po tym wybrano Prezydium Zjazdu, Przewodniczącym został Janusz Dziedzic, Wiceprzewodniczącym Jerzy Krawczyk, a sekretarzami Irena Kawalec i Halina Ochmańska. W części sprawozdawczej Zjazdu sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie za okres 2014 – 2018r. przedstawił I Wiceprezes ZW SEiRP w Krakowie Wiesław Lipkowski. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz propozycje na następną kadencję przedstawił Wiceprezes Janusz Dziedzic. Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującym władzom VII Kadencji SEiRP w Krakowie przedstawił jej Przewodniczący Stanisław Kliś. Spośród zaproszonych gości głos zabrała m.in. podinsp. Ewa Tondos – Zastępca Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP Kraków. W wyniku jawnych wyborów, jednogłośnie wybrano Prezesa na VIII Kadencję SEiRP w Krakowie – Jana Kaczmarczyka. Również w wyniku jawnych wyborów wybrano Prezydium ZW SEiRP w Krakowie w składzie: Janusz Dziedzic, Jan Fabiański, Janusz  Janik, Jerzy Krawczyk, Wiesław Lipkowski, Danuta Madryga, Halina Ochmańska, Jan Puda, Marek Sadlisz, Stanisław Smoleń, Piotr Styczyński, Stanisław Szeląg, Tadeusz Wojtas i Bogdan Tabiś. Kolejnym wyborem było wybranie Delegatów na VIII Krajowy Zjazd SEiRP, zostali nimi: Janusz Dziedzic, Jan Fabiański, Janusz  Janik, Jan Kaczmarczyk, Stanisław Kliś, Jerzy Krawczyk, Wiesław Lipkowski, Marek Sadlisz, Stanisław Smoleń, Piotr Styczyński oraz rezerwowy Jan Puda. Podczas krótkiej przerwy ukonstytuowały się władze SEiRP w Krakowie, w składzie: Prezes – Jan Kaczmarczyk, I Wiceprezes – Wiesław Lipkowski, Wiceprezes – Janusz Dziedzic, Wiceprezes – Piotr Styczyński, Wiceprezes – Janusz Janik, Sekretarz – Halina Ochmańska, Skarbnik – Stanisław Szeląg oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna, w składzie: Przewodniczący – Stanisław Kliś, Wiceprzewodniczący – Jerzy Byrski, Sekretarz – Róża Godyń. W następnej kolejności podjęto Uchwałę programową Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, a po dyskusji i wolnych wnioskach zakończono obrady.

     W dniu 8 grudnia 2022 roku odbyło się IX Wojewódzkie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów  Stowarzyszenia  Emerytów  i  Rencistów  Policyjnych w Krakowie. Honorowymi Gośćmi byli, m.in.: Antoni Duda – Prezes Zarządu Głównego SEiRP, Stanisław Smoleń – Przewodniczący Stowarzyszenia Komendantów Policji oraz płk Zygmunt Siudak reprezentujący Porozumienie Służb Mundurowych woj. małopolskiego. Otwarcia Zebrania oraz powitania przybyłych i zaproszonych Gości dokonał Prezes Jan Kaczmarczyk, przedstawił Porządek oraz Regulamin Zebrania, które przyjęto jednogłośnie. W wybranym Prezydium Zebrania zasiedli: Przewodniczący - Jan  Fabiański, Wiceprzewodniczący - Bogdan Tabiś oraz Sekretarz - Dorota Klimaszewska. Kolejnym punktem programu był wybór Komisji Zebrania:

 • Komisji Mandatowej w składzie: Leszek Błaszczyk, Artur Romanek i Zbigniew Turcza.
 • Komisji Skrutacyjnej w składzie: Małgorzata Gilewska, Józef Sarlej i Jerzy Wróbel.
 • Komisji Wyborczej w składzie: Jerzy Pająk, Marian Ramenda i Łucja Wojewodzic.
 • Komisji Wniosków i Uchwał w składzie: Marek Hebda, Tadeusz Huryn i Marek Sadlisz

Komisja Mandatowa po sprawdzeniu listy obecności na Zebraniu stwierdziła, że na ogólną liczbę 124 Delegatów SEiRP z Małopolski uprawnionych do głosowania przybyło 96 osób, co stanowiło 77% ogółu, a ustalona liczba Delegatów spełniła wymogi statutowe (kworum) wymagane do uznania Zebraniu za prawomocne i zdolne do podejmowania decyzji i uchwał. Prezes ZOW SEiRP w Krakowie Jan Kaczmarczyk przedstawił Sprawozdanie z 4-letniej Kadencji za okres od 15.05.2018 r. do 08.12.2022 r. – w głosowaniu Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Wojewódzka Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium ustępującym władzom ZOW  SEiRP w Krakowie VIII Kadencji. W głosowaniu jawnym dokonano wyboru Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, ponownie wybrano Jana Kaczmarczyka. Podjęto uchwałę w sprawie składu ilościowego Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie – 11 osób, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – 7 osób oraz Delegatów na Krajowe Zebranie SEiRP – 10 osób + 1 osoba rezerwowa. Do Prezydium ZOW SEiRP w Krakowie w głosowaniu jawnym zostali wybrani: Styczyński Piotr - Wiceprezes, Janik Janusz - Wiceprezes, Bogdan Tabiś - Wiceprezes, Ochmańska Halina - Sekretarz, Szeląg Stanisław - Skarbnik oraz Członkowie: Fabiański Jan, Kwak Edward, Majda Henryk, Sadlisz Marek i Wojtas Tadeusz. Delegatami na Krajowe Zebranie SEiRP zostali: Fabiański Jan, Janik Janusz, Kaczmarczyk Jan, Kwak Edward, Majda Henryk, Romanek Artur, Sadlisz Marek, Styczyński Piotr, Tabiś Bogdan, Wojtas Tadeusz oraz rezerwowy Puda Jan. Honorowymi Członkami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie zostali: Janusz Dziedzic, Wiesław Lipkowski oraz Zdzisław Kowalski. Medalami Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego uhonorowani zostali: Antoni Duda, Jan Kaczmarczyk, Marek Sadlisz oraz Bogdan Tabiś - wręczył je  płk Zygmunt Siudak. Prezes Antoni Duda zabierając głos pogratulował wyboru nowym władzom ZOW SEiRP w Krakowie oraz podziękował za dotychczasową pracę. Tym akcentem Zebranie zakończono.

 

     Trochę statystyki... W listopadzie 1990 roku województwo krakowskie liczyło 384 członków. Na dzień 31 grudnia 1992 roku SEiR RSW RP w województwie krakowskim liczyło 915 członków. W październiku 1994 roku, na dzień II Wojewódzkiego Zjazdu, działało 10 Kół Stowarzyszenia, które liczyły ogólnie 1.098 członków, a w województwie krakowskim zamieszkiwało ogółem ponad 4.000 emerytów, rencistów i wdów pobierających renty rodzinne. Na dzień 20 listopada 1995 roku stan ilościowy członków krakowskiego Stowarzyszenia wynosił 1.106 osób, w tym 146 kobiet. W Jubileuszowym 2000 roku w Polsce było ok. 145 tys. emerytów i rencistów RSW, w tym ok. 8,5 tys. osób w województwie małopolskim. Małopolskie SEiR RSW RP stanowiło utrwaloną już strukturę i obejmowało 1.476 członków, w tym grupę ponad 260 osób wyróżniającego się aktywu, w prężnie funkcjonujących 21 Kołach. Na dzień 30 czerwca 2001 roku Małopolskie Stowarzyszenia liczyło 21 Kół, Koła w Tarnowie i Dąbrowie Tarnowskiej znajdowały się w fazie organizacji, a stan osobowy wynosił 1.527 członków, w tym 248 kobiet. Na dzień 31.07.2002 r. stan ilościowy członków Małopolskiego Stowarzyszenia wynosił 1.776 osób. Na uwagę zasługuje fakt, że należało do niego 21% wszystkich zamieszkałych w województwie emerytów i rencistów policyjnych. Na dzień 31 grudnia 2003 roku stan ilościowy wynosił 1.991 członków, w tym 400 kobiet. W późniejszym czasie stan ilościowy kształtował się następująco: na dzień 20 czerwca 2006 roku Małopolskie SEiR RSW RP liczyło 2.293  r.członków, w tym 512 kobiet, na koniec 2007 r. – 2.757, na koniec 2008 r. – 2.864, na koniec 2009 r. – 2.920, na koniec 2011 r. – 2981. Na koniec 2013 r. – ok. 3.500 członków, w tym 152 seniorów i 171 wspierających. 
     

                                                                                                                                                                                                                                                          Wyszukał i wybrał
                                                                                                                                                                                                                                                            Piotr Styczyński


Projekt i wykonanie: InforpolNET