Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     KRAKÓW-CENTRUM I    /     2019.03.13 Walne Zebranie Sprawozdawcze    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2019.03.13 Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 13 marca 2019 roku, o godz. 11.30 w Sali konferencyjnej Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się Walne Zebranie członków Koła SEiRP Kraków – Centrum I.

Na zebranie przybyło 88 osób, co stanowi 24,5% ogólnej liczby członków Koła. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie i było prawomocne, zgodnie z zapisem § 47 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia.

Prezes Koła, Tadeusz Wojtas, powitał zebranych, a następnie poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych w ostatnim okresie 4 członków naszego Koła.

W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodniczący zebrania, Janusz Dziedzic oraz Prezes Koła, wręczyli Listy gratulacyjne i skromne upominki Jubilatom, którzy ukończyli: 70, 75, 80, i 85 rok życia. Każda z uhonorowanych osób została uwieczniona pamiątkowym zdjęciem. Galeria zdjęć – poniżej.

Kolejnym punktem było przedstawienie „Sprawozdania z działalności Koła w 2018 roku” - zaprezentował je Prezes Tadeusz Wojtas.

Następnie Emilia Spytek – Skarbnik Koła, przedstawiła „Sprawozdanie finansowe za 2018 rok”, a Jadwiga Waśko – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Koła, „Protokół Komisji Rewizyjnej”. Oba Sprawozdania zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie.

Przed przerwą w obradach, Przewodniczący zebrania przedstawił pod głosowanie uchwałę, na mocy której z szeregów członków Koła Kraków-Centrum I skreślono 17 osób, z zachowaniem zasad i trybu postępowania określonych w § 19 ust l pkt 2 Statutu Stowarzyszenia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

W przerwie obrad, zebrani częstowali się pączkami oraz herbatą lub kawą, sporządzaną przez koleżanki: Różę Godyń i Krystynę Jurga, członkinie naszego Koła, za co składamy im serdeczne podziękowanie.

Po przerwie, zaproszony na zebranie Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie Jan Kaczmarczyk przekazał informacje i zapewnienie dot. wszechstronnego wsparcia członkom Stowarzyszenia. Poinformował, iż procedowanie w sprawie ustawy „dezubekizacyjnej” zostało zawieszone do czasu podjęcia decyzji Trybunału Konstytucyjnego na zapytania Sądu, do którego wpłynęły odwołania od decyzji Dyrektora ZER od osób, których dotknęła ustawa „dezubekizacyjna”. Zaapelował o wpłatę 1% podatku na fundusz OPP, którym zarządza Zarząd Główny SEiRP. Z tego funduszu kilka osób, członków Stowarzyszenia z naszego rejonu, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, uzyskało pomoc finansową.

Prezes Koła, Tadeusz Wojtas, przedstawił „Plan działalności Koła Kraków-Centrum I na 2019 rok”. Jest w nim kilka ciekawych propozycji integracyjnych i wyjazdowych, które będą organizowane dla członków Koła.

Na zakończenie wystąpień, Wiesław Lipkowski, członek Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Krakowie, poinformował o zasadach ubiegania się o pomoc socjalną z funduszu socjalnego KWP w Krakowie.

W części „wolne wnioski”, Mieczysław Kubacki poinformował, iż w Krakowie, w każdej dzielnicy działają Centra Aktywizacji Seniorów (CAS), do których każdy emeryt może się zapisać i gdzie można miło spędzić czas uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach, m.in. komputerowych. CAS-y organizują wspólne wyjazdy rekreacyjno-wypoczynkowe do atrakcyjnych miejscowości oraz wspomagają seniorów w trudnych sytuacjach życiowych.

Przewodniczący zebrania Janusz Dziedzic, podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zakończył obrady Walnego Zebrania członków Koła.

 

                                                                                                                          Zbigniew Turcza

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET