Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     KRAKÓW-CENTRUM I    /     Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Kraków-Centrum I    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Kraków-Centrum I

                                                                                                                                                                                                                                                                   Kraków marzec 2014-03-13

 

                         

S  P  R  A  W  O  Z  D  A  N  I  E

z działalności

Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Kraków-Centrum

za okres kadencji w  latach  2010 – 2013.

 

 

Przedstawiając działalność Zarządu Koła w okresie trwania  kadencji  trzeba na wstępie przypomnieć jej skład osobowy który ukonstytuował się na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 9 marca 2010r. W skład Zarządu weszli: Prezydium: Jan Kaczmarczyk – prezes, Czesław Chłond, Andrzej Brożek – wiceprezesi, Irena Kawalec – sekretarz, Władysława Zacińska – skarbnik, członkowie – Lidia Stawarz, Róża Godyń, Janusz Dziedzic, Komisja Rewizyjna: Jadwiga Waśko – przewodnicząca, Janina Waśko – sekretarz, Krystyna Jurga – członek, Zespół ds. Rekreacji i Wypoczynku; Irena Kawalec, Lidia Stawarz, Piotr Styczyński. W trakcie zebrania dokonano wyboru delegatów na Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy, zostali  nimi: Jadwiga Waśko, Róża Godyń, Czesław Chłond, Janusz Dziedzic, Jan Kaczmarczyk, Andrzej Brożek, Jan Fabiański, Władysław Majzner. W trakcie trwania kadencji z  przyczyn obiektywnych  dokonano nieznacznych korekt  kadrowych w składzie personalnym Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła i tak z funkcji skarbnika zrezygnowała Władysława  Zacińska, a jej obowiązki pełni obecnie Emilia Spytek. Z pracy w Komisji Rewizyjnej zrezygnowała Janina Waśko, a na jej miejsce został powołany Władysław Indrychowski. Ujmując  w ogólnych ramach podstawowe działania  ciał statutowych Koła można wymienić trzy generalne strefy zainteresowań:

 1. O charakterze organizacyjnym, związanym z funkcjonowaniem Koła, w  zakresie kadrowo-członkowskim, oraz aspekcie administracyjno-biurowym.
 2. Typu socjalnego, wypoczynkowego i rekreacyjno-turystycznego.
 3. Doraźnych , na bazie współdziałania z jednostkami nadrzędnymi, przedsięwzięciami i inicjatywami  związanymi ze sprawami życiowymi  emerytów i rencistów policyjnych.

Realizacja zadań statutowych koncentrowała się głównie  w tracie pełnienia dyżurów które członkowie Zarządu Koła pełnią w każdą środę tygodnia w godz. Od 10 – 13 w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego przy ul. Mogilskiej w Krakowie. Pełnione dyżury są nie tylko podstawową płaszczyzną realizacji zadań przez zarząd Koła  ale także uściślonym czasem, miejscem i sposobem integracji naszego środowiska. Istnieje możliwość bezpośredniego spotkania się, wymiany poglądów, uzyskania interesujących nas informacji, odnowienia bądź  nawiązania więzi koleżeńskich. W czasie pełnienia dyżurów  zajmowano się generalnie:

 1. udzielania zgłaszającym się emerytom interesujących ich informacji z życia naszego środowiska;
 2. udzielaniu rad i  instruktażu o możliwościach uzyskiwania wsparcia finansowego z  różnych tytułów  pomocowych z funduszu socjalnego
 3. udzielania poparcia składanych wniosków o zapomogi i  dopłaty finansowe z funduszu socjalnego,
 4. wydawanie zaświadczeń uprawniających do zniżki na przejazdy kolejowe;
 5. obsługa członkowska w zakresie przyjmowania  nowych członków , opłacania składek  i okresowym weryfikowaniem członkostwa, głównie w  aspekcie oplwania  składek,
 6. organizowaniem średnio raz w kwartale posiedzeń Zarządu Koła na których podejmowano stosowne decyzje i uchwały związane z funkcjonowaniem Koła, 
 • ze sprawami członkowskimi, finansowymi, inicjatywami w zakresie socjalnym, rekreacyjno-wypoczynkowym,
 • udziałem w  zebraniach, spotkaniach i imprezach inicjowanych przez aktyw Koła oraz władze nadrzędne.
 • organizowanie corocznych Walnych Zebrań  członków Koła, obligujących do przygotowania planu działań na dany rok kalendarzowy oraz sprawozdań  z działalności   merytorycznej , finansowej, dokumentów z ustaleń ciał kontrolno – rewizyjnych Koła i  Zarządu Wojewódzkiego.

Ostatnie zebranie sprawozdawcze  odbyło się  w dniu 13.02.2013r. Przechodząc do oceny  ruchu w stanie ilościowym  członków trzeba stwierdzić, że ich ilość w  okresie sprawozdawczym znacznie wzrosła, i tak w roku 2010 wynosiła 378, aktualnie liczy 427 członków. Przykrym obowiązkiem statutowym Zarządu jest skreślanie członków naszego stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek członkowskich. Staraniem Zarządu Koła  udało się zorganizować wyjazdy rekreacyjno-wypoczynkowe: wrzesień 2010r. – do Regietowa i Warszawy, czerwiec 2011r. turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Jarosławcu, wrzesień 2011r. – Wysowa, wrzesień 2012r. – Polańczyk, październik  2012r. – ognisko w Zakliczynie, maj 2013r – Krościenko i okolice, październik 2013r. – ognisko w  Racławicach. Zorganizowano również zwiedzanie Wawelu oraz podziemi Rynku Głównego w Krakowie. Ponadto w latach 2012-2013 odbyły się spotkania opłatkowe. W bieżącym roku planujemy  w miesiącach maj-czerwiec 2-3dniowy wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy do miejsc atrakcyjnych turystycznie, nie ma jeszcze docelowych ustaleń ognisko w  okresie jesiennym oraz powtórzenie  wyjścia na Wawel, podziemia Sukiennic oraz galerie obrazów  w Sukiennicach. Informacje o imprezach zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń bądź na stronie internetowej. Należy nadmienić  że  członkowie naszego Koła pełnią odpowiedzialne funkcje w ZG  oraz ZW i tak: Andrzej Czopek – Honorowy Wiceprezes ZG i Prezes ZW, Józefa Łozińska – członek Prezydium ZG, koordynator PZU Emeryt 2000, Stanisław Kliś – członek Komisji Rewizyjnej ZG, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Wiesław Lipkowski – członek Komisji Statutowej ZG, I Wiceprezes ZW, Janusz Dziedzic – Wiceprezes ds. .finansowych  ZW, Jan Kaczmarczyk – Wiceprezes ds. logistyki ZW. Wiesława Zawadzka-Windak – sekretarz ZW, Jan Fabiański – członek prezydium  ZW. przedstawiciel ZW w Porozumieniu Służb Mundurowych, Przewodniczący Zespołu ds. Organizacji Pożytku Publicznego, Róża Godyń – sekretarz Komisji Rewizyjnej, członkowie tej Komisji to: Andrzej Jurga, Zbigniew Zdeb, oraz Mieczysław Tomczyk. Piotr Styczyński – członek prezydium ZW i rzecznik prasowy ZW. Lidia Stawarz – koordynator ubezpieczeń PZU Emeryt 2000, Danuta Buluk – kierownik biura administracyjnego ZW. Jak widzicie nasi członkowie nie próżnują, nie mogą narzekać na brak zajęć i nie ograniczają się tylko do pełnienia dyżuru w jednym dniu tygodnia. Często bywa tak, że z uwagi na nawał pracy i obowiązujące terminy spędzają na prac w naszej siedzibie po dwa a nawet trzy dni w tygodniu. Kończąc swoje wystąpienie chciałem bardzo gorąco podziękować wszystkim członkom Koła, czyniącym swoim członkostwem jedną z większych jednostek w naszym kraju. Podziękowania kieruję do członków władz Koła, za aktywność, konsolidację i więź koleżeńską. Podziękowania kieruję do koleżanek i kolegów za ich zaangażowanie i wkład pracy społecznej na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych. Podkreślam to tłustym drukiem za ich pracę społeczną i proszę nie poprzestawajcie na tym kontynuujcie to swoje zaangażowanie. Na tym przykładzie chcę zaapelować i gorąco prosić Was wszystkich o aktywne włączenie się w naszą działalność. Wszystkim Wam życzę bardzo dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w bieżącym 2014 roku.

 

                                                                                                     

  

Prezes

Zarządu Koła Kraków-Centrum I

Jan Kaczmarczyk

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET