Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2018.03.16 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2018.03.16 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 16 marca 2018 r.  odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wadowicach. Wadowickie Koło (stan na 31.12.2017 r.) liczyło 203 członków w tym 20 kobiet, 8 członków seniorów i 9 członków wspierających natomiast w zebraniu uczestniczyło  64 członków. W okresie sprawozdawczym  przyjęto 45 osób,  a ubyło 18 w tym 7 zmarło. Wśród zaproszonych gości znaleźli się insp. Włodzimierz Warzecha  Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, Prezes  ZW SEiRP w Krakowie Jan Kaczmarczyk, Przewodniczący Zarządu Terenowego  NSZZ  Policjantów w Wadowicach asp.sztab. Dawid Herbut, Przewodniczący  WKR w Krakowie Stanisław Kliś, Przewodniczący Koła Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW w Wadowicach Jerzy Lachendro, Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wadowicach Kazimierz Gurdek i Prezes Stowarzyszenia „Witalność” w Andrychowie Jan Smolec. Przewodniczenie zebraniu powierzono prezesowi Januszowi Janikowi, sekretarzowanie Andrzejowi Gielasowi,  przewodniczenie komisji  uchwał i wniosków  Stanisławowi Placowi,  szefem komisji mandatowo wyborczej został Jerzy Byrski, a komisji skrutacyjnej Marian  Ramenda.                                                                                                                                                                              

Następnie kolejno:                                                                                                                                                                                 

 • jubilatom /od 85 do 55 lat/ W. Tokoniowi, E. Gracy, L. Małolepszemu, M. Wójcikowi, S. Dwornikowi, S. Gawłowi, W. Kiełczewskiemu, M. Ramendzie, Z. Rychlikowi, M. Chowaniakowi, W. Chwałkowi, Z. Kalamusowi, L. Kowalczykowi, H. Mleczko, T. Rzeszowskiemu, M. Bielarzowi, K. Byrskiemu, S. Byrskiemu, T. Gracjaszowi, J. Guzdkowi, P. Rajdzie, W. Stachoniowi, A. Urbańskiemu, Z. Waciędze, L. Wojtankowi, B. Wojtasowi, J. Brańce, W. Kleszczowi, M. Konopce, B. Luberdzie, M. Niewiadomskiemu, P. Pankowi, A. Pasterakowi wręczono okolicznościowe listy gratulacyjne  życząc w im wszystkiego najlepszego  i doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych jubileuszy;                                                                         
 • wyróżniającym się w pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia członkom:  J. Byrskiemu, A. Bryndzy, A. Gielasowi, H. Knawie, Z. Kutkiewiczowi, S. Placowi, G. Skrzypcowi, M. Szcząber, L. Wojtankowi, J. Żurkowi, M. Garzeł, J. Janikowi, A. Żydkowi, M. Wójcikowi, S. Pochale i B. Gurdkowi prezesi: J. Janik, J. Kaczmarczyk oraz Komendant insp. W. Warzecha wręczyli podziękowania i drobne upominki przygotowane przez Koło; 
 • wspierającym i zaangażowanym w działaniu  i popularyzacji wadowickiego emeryckiego ruchu policyjnego Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach  insp.W.Warzecha, Prezesowi ZW SEiRP J.Kaczmarczykowi, Przewodniczącemu WKR  S. Klisiowi, Prezesowi Stowarzyszenia „Witalność” Janowi Smolcowi, Prezesowi ZEIRP RP Wadowicach K. Gurdkowi, Przewodniczącemu KZEiR SW w Wadowicach J. Lachendro, K. Stanaszek  oraz Przewodniczącym Regionu IPA w Wadowicach J. Wawro i A. Cholewie  wręczono okolicznościowe podziękowania zachęcając do dalszej współpracy.                                                                                   

Sprawozdanie z działalności Koła za okres 4-ro letniej kadencji  przedstawił prezes Janusz Janik. Przypomniał  że rok 2017 na długo pozostanie w pamięci emerytów i rencistów w związku z początkiem obowiązywania od  października  restrykcyjnej ustawy  z 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym obniżającej świadczenia  sporej grupie emerytów i rencistów związanych  z różnymi formacjami resortu spraw wewnętrznych.  Wysoko ocenił współpracę z kierownictwem Komendy  Powiatowej Policji  w Wadowicach i jednostek terenowych w Andrychowie i Kalwarii  Zebrzydowskiej, współdziałanie  w ramach Porozumienia Związków i Stowarzyszeń  Emerytów  i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego oraz  z Regionem IPA w Wadowicach.  Zgodnie z planem zorganizowano wiele projektów min. spotkania noworoczne i z okazji Dnia Kobiet, zabawy taneczne, spotkania wędkarskie,  dwudniowe wycieczki do Warszawy,  Zamościa  i Łańcuta, Kazimierza Dolnego i Sandomierza, integracyjne spotkania z okazji Dnia Seniora Policyjnego, ogniska, grzybobrania,  wyjścia do teatru, jubileusze 15 lecia Koła i 5 lecia Porozumienia , a także wspólnie       z kołem suskim coroczne wczasy nad morzem w Unieściu. Łącznie w tych imprezach wzięło udział 1639 osób. Pozytywnie  zaopiniowano 1134 wnioski o pomoc finansową i skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Socjalną przy KWP w Krakowie. W biurze koła średnio przyjmowanych było około 600 interesantów rocznie.                                                                                                                                                                     

Chwilą ciszy uczczono pamięć o tych co odeszli na „ wieczną wartę”.                                                                 

W sprawozdaniu  finansowym skarbnik Grzegorz Skrzypiec bardzo dokładnie  rozliczył wpływy i  wydatki oraz przedstawił plan finansowy na kolejny rok, a przewodniczący komisji rewizyjnej  Adam Żydek nie stwierdził uchybień w gospodarowaniu środkami i wniósł o udzielenie absolutorium dla zarządu. Walne Zebranie udzieliło wotum zaufania ustępującemu  zarządowi, a  podczas wyborów wyłoniono nowy. Prezesem ponownie został Janusz Janik, a w skład zarządu weszli wiceprezesi Jerzy Byrski, Henryk Knawa, Zbigniew Kutkiewicz, sekretarz Andrzej Gielas, skarbnik Grzegorz Skrzypiec, a członkami zostali Adam Bryndza, Piotr Ewiak, Maria Grzeł, Stanisław Plac, Maria Szcząber i Leszek Wojtanek. Wybrano również  komisję rewizyjną w składzie Adam Żydek przewodniczący, Stanisław Pochała wiceprzewodniczący, Bronisław Gurdek i Marian Wójcik członkowie. Delegatami na Zjazd Wojewódzki SEiRP w  Krakowie zostali Janusz Janik, Jerzy Byrski, Piotr Ewiak, Andrzej Gielas, Henryk Knawa, Zbigniew Kutkiewicz, Stanisław Plac, Grzegorz Skrzypiec, Włodzimierz Niciewicz, Jan Szcząber i jako rezerwowy Władysław Wysogląd.                                                                                                                                                                       

 Przyjęto uchwałę Walnego Zebrania,  plan finansowy i pracy na 2018 r. w którym znalazło się wiele projektów  między innymi:  

 • tradycyjnie  już zorganizować w Andrychowie spotkanie noworoczne z emerytami  i rencistami policyjnymi, służby więziennej i pożarnictwa w ramach zawartego przed  dziewięciu  laty porozumienia związków  i stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych powiatu wadowickiego (termin 20.01);
 • w lutym zorganizować karnawałową zabawę karnawałową (termin 13.02);
 • w lutym  wspólnie z IPA Region Wadowice zorganizować kulig;
 •  z okazji Dnia Kobiet zorganizować spotkanie z członkiniami koła oraz z wdowami po zmarłych członkach (termin 8.03);
 • w miesiącach letnich  w zależności od zapotrzebowania zorganizować zbiorowy wypoczynek nad morzem w Polsce lub zagranicą;                         
 • zorganizować wspólnie z IPA Region Wadowice pod patronatem Prezesa ZW SEiRP  w Krakowie  „XII spławikowe spotkania wędkarskie” dla  członków tych stowarzyszeń zapraszając drużyny z województw małopolskiego i śląskiego propagując szeroko pojętą integrację (termin 19.05);                                                                       
 • zorganizować  wycieczkę  krajoznawczą do Wrocławia i Książa  (termin: 2/3  czerwca), 
 • w lipcu zorganizować spotkanie z okazji Dnia Seniora Policyjnego,  a tych najstarszych  i schorowanych odwiedzić w domach; 
 • wspólnie z Kołem SEiRP w Suchej Beskidzkiej zorganizować  wypoczynek dla grupy 30 osób nad Bałtykiem w Unieściu (termin 1-14 wrzesień);
 • zorganizować co najmniej  1 wyjazd na przedstawienie do teatru lub muzeum;
 • w drugiej połowie  września  zorganizować ognisko i grzybobranie,  a w listopadzie „andrzejkową” zabawę   taneczną  dla  co  najmniej  50 osób.    

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach mł.insp. Włodzimierz Warzecha  pozytywnie ocenił działalność koła i życzył sukcesów na przyszłość oferując swoją pomoc w realizacji niektórych przedsięwzięć. Do uaktywnienia współpracy zobowiązał  się D. Herbut z NSZZ Policjantów.  

Prezes Jan Kaczmarczyk ogólnie przedstawił działalność stowarzyszenia  w województwie,  bardzo wysoko ocenił osiągnięcia wadowickiego koła  i życzył  sukcesów w kolejnej kadencji. W podobnym tonie wypowiadali się Jerzy Lachendro i Kazimierz Gurdek z zaprzyjaźnionych organizacji  emeryckich  służb mundurowych.

W wystąpieniu  na zakończenie prezes J. Janik podziękował za zaufanie i zadeklarował, że w dalszym ciągu zarząd będzie dążył do rozwoju  koła, poprawy komunikacji z członkami,  pomocy tym którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i współpracy ze wszystkimi podmiotami, które są nam przychylne.  Zaapelował również o przekazanie odpisu  1% z podatku na  SEiRP jako organizacji pożytku publicznego. Wszystkim  życzył dobrego zdrowia i powodzenia w życiu osobistym.                                                                                                                 

Zebranie zakończyło się uroczystym obiadem.                               

 

                                                                                                                                                                                                                             Janusz Janik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET