Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2014.07.11 Jubileusz 5-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2014.07.11 Jubileusz 5-lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego

W dniu 11 lipca 2014 roku w Wadowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 5-lecia podpisania Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego. Dokładnie 20 marca 2009 roku, po wcześniejszych negocjacjach, kierując się potrzebą wspólnego reprezentowania idei i stanowisk oraz działania na rzecz emerytów i rencistów służb mundurowych Prezesi wadowickich Kół służb mundurowych, tj.: Janusz Janik ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Józef Leśniakiewicz ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP oraz Jerzy Lachendro z Krajowego Związku Emerytów i Rencistów  Służby Więziennej, w obecności Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach podpisali porozumienie o współpracy w zakresie:

 • ochrony interesów członków wymienionych organizacji w ramach przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych,
 • organizowania różnych form zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
 • integrowania środowisk emerytów i rencistów oraz ich rodzin.

Na zaproszenie organizatorów na spotkanie przybyli:

 • Jacek Jończyk – Starosta Wadowicki,
 • płk pil. mgr inż. Czesław Kurczyna – Prezes Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego,
 • Jan Kaczmarczyk – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie,
 • Piotr Styczyński – Wiceprezes  Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, a jednocześnie Sekretarz Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego,
 • Stanisław Barnaś – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP w Krakowie,
 • Janusz Styczeń – Członek Zarządu Porozumienia Małopolskiego – Przewodniczący Koła Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Krakowie,
 • insp. Waldemar Krężel – Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach,
 • mjr Jakub Pindel – Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach,
 • mł. insp. Jerzy Paś – Komendant Komisariatu Policji w Andrychowie,
 • st. kpt. Antoni Hutniczak – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie,
 • mł. bryg. Jerzy Leśniakiewicz – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,
 • Jan Smolec – Prezes Stowarzyszenia „Witalność” w Andrychowie.

     Otwierając  uroczystość, Prezes Janusz Janik w swoim wystąpieniu podkreślił, że organizacje tworzące porozumienie są reprezentantami 663 emerytów i rencistów policyjnych, służby więziennej i pożarnictwa zamieszkujących na terenie powiatu wadowickiego, z czego 279 to członkowie poszczególnych kół. Realizują swoje cele  i zadania we współdziałaniu z kierownictwami służbowymi  jednostek, przy których działają i gdzie  posiadają swoje siedziby. Podczas pełnionych  dyżurów przez członków Zarządów,  biura odwiedza  z różnorodnymi problemami  kilkuset interesantów rocznie. W okresie pięciolecia rozpatrzono, bądź zaopiniowano ponad 1250 wniosków dotyczących różnego rodzaju świadczeń  socjalnych,  zorganizowano  łącznie 38 imprez rekreacyjno- wypoczynkowych takich, jak wczasy, wycieczki, ogniska, zabawy taneczne, zawody wędkarskie i inne spotkania w ramach szeroko pojętej integracji, w których uczestniczyło ponad 1320 osób. Członkowie Kół pracują w różnych organizacjach społecznych, a wielu z nich jest radnymi w samorządach lokalnych.  Prezes Janik wyraził przekonanie, że prowadzona działalność dobrze służyła i nadal będzie służyć interesom emerytów i rencistów i nie tylko ze służb mundurowych, bowiem nawiązywano kontakty z podobnymi organizacjami spoza służb. Stwierdził,  że przed organizacjami porozumienia będą pojawiać się nowe  zadania,  które trzeba będzie realizować wspólnie, liczy również na kontynuowanie współpracy pomiędzy Porozumieniami  małopolskim i wadowickim. Wyraził podziękowanie wszystkim, którzy mają  swój udział w rozwoju organizacji tworzących Porozumienie, sprzyjają im i  wspierają  je, a szczególnie Staroście Wadowickiemu, Komendantom Powiatowym: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Dyrekcji ZK w Wadowicach i stowarzyszeniowym władzom wojewódzkim. Wyrazem głębokiego uznania było wręczenie pamiątkowych  medali wszystkim uczestnikom  spotkania.

     W trakcie uroczystości  chwilą ciszy uczczono pamięć o tych, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a wśród nich   członka współzałożyciela Porozumienia, a także założyciela Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP w Wadowicach mł. bryg. poż.  Józefa Leśniakiewicza, który zmarł  24 października 2009 r. w wieku 60 lat. Wśród uczestników była Pani Barbara  wdowa po Józefie oraz syn Jerzy zawodowy strażak, Dowódca JRG w Wadowicach. W dalszej części spotkania płk pil. Czesław Kurczyna – Prezes Porozumienia Województwa Małopolskiego pogratulował wadowickim działaczom Porozumienia osiągnięć, życząc jednocześnie dalszych w  kolejnych latach, a także odznaczył „Medalem za zasługi dla Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego”: 

 • Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego,
 • Janusza Janika Prezesa Koła Stowarzyszenia Emerytów i  Rencistów Policyjnych w Wadowicach,
 • Kazimierza Gurdka Prezesa Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wadowicach,
 • Jerzego Lachendro Przewodniczącego Koła Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Wadowicach

a „Odznaką Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego” uczestników oraz świadków podpisanego w 2009 roku. Porozumienia Wadowickiego, tj.:

 • Jacka Jończyka – Starostę Wadowickiego, byłego Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach,
 • mł. insp. Bogusława Wajdzika – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach,
 • mł. bryg. Pawła Kwarciaka – Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach.

Zabierając głos, poszczególni mówcy w osobach Jacka Jończyka, Jana Kaczmarczyka, insp. Waldemara Krężla, Janusza Stycznia i Stanisława Barnasia, zwracali uwagę na umiejętność współdziałania, liczebność organizacji, pomoc emerytom i rencistom, osiągnięcia w realizacji szeregu przedsięwzięć, a także współdziałanie z jednostkami macierzystymi, życząc wszystkim członkom długich lat życia w dobrym zdrowiu i wszelkiej pomyślności w pracy społecznej i życiu osobistym. Wiceprezes Stanisław Barnaś jako mieszkaniec Podhala przekazał wadowickiemu Porozumieniu, na ręce Prezesa Kazimierza Gurdka, pamiątkę w postaci ciupagi – symbolu tego regionu.

Spotkanie stało się okazją do wspomnień i prezentacji pomysłów na przyszłość.

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                               Piotr Styczyński

                                                                                                                                                                                                                Janusz Janik

                                                                                                                                                                                                  Foto: Piotr Styczyński, Jan Smolec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET