Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     OLKUSZ    /     2014.02.04 Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Olkuszu    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2014.02.04 Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Olkuszu

     W dniu 4 lutego 2014 r. o godzinie 11.00 w Restauracji „Capri” w Olkuszu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w Olkuszu. Udział w nim wzięli m.in. zaproszeni przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie w osobach Jana Kaczmarczyka – Wiceprezesa ZW i Piotra Styczyńskiego – Rzecznika Prasowego ZW. Przybyło 30 członków na 100 czynnych.

     Na początku Prezes Koła Danuta Kielar przywitała zebranych i przedstawiła porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie. Na przewodniczącego zebrania zaproponowano Bogusława Kocjana, który wyraził zgodę, a jego kandydatura przyjęta została jednogłośnie.  Również jednogłośnie wybrano Zygmunta Kajdę na protokolanta . W dalszej kolejności Prezes odczytała „Sprawozdanie z działalności Koła za okres 2010 – 2014r.”, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mściwoj Dębski odczytał „Sprawozdanie finansowe”. Sprawozdania przyjęte zostały jednogłośnie, a ustępującemu Zarządowi Koła udzielono absolutorium. W wyniku głosowania przyjęto jawny charakter wyborów. Wybrano Komisję Skrutacyjno-Mandatową oraz Komisję Uchwał i Wniosków, Komisje sporządziły sprawozdania. Przystąpiono do głosowania nad wyborem 6 osobowego Zarządu Koła. Z sali podano 6 kandydatur, tj.: Danuty Kielar, Bogusława Kocjana, Aliny Cybulskiej, Zygmunta Kajda, Andrzeja Matusika i Wojciecha Sadowskiego. Kandydaci wyrazili zgodę i w trakcie głosowania zostali jednogłośnie wybrani. Prezesem ponownie wybrano Danutę Kielar.

     W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru 3-osobowej Komisji Rewizyjnej. Z sali zaproponowano 3 kandydatury: Mściwoja Dębskiego, Mirosława Lisa i Marka Misztala. Kandydaci wyrazili zgodę, po czym zostali jednogłośnie wybrani. Na zakończenie dokonano wyboru Delegatów na Zjazd Wojewódzki SEiRP w Krakowie, wybrano: Danutę Kielar, Stanisława Krawca, Andrzeja Matusika, Mściwoja Dębskiego, Wacława Brylińskiego.

       Po wyborach głos zabrali zaproszeni goście, a w wynikłej dyskusji padły pytania do przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego, którzy w sposób wyczerpujący udzielali odpowiedzi na zasygnalizowane problemy.

     A oto krótkie sprawozdanie z działalności Koła: ustępujący Zarząd Koła działał od 23 listopada 2010r. Na początku Koło liczyło 68 członków, a obecnie 100, w tym 7 kobiet. Pierwszą Uchwałą, jaką podjął Zarząd, a zrealizowaną do końca było odzyskanie zdefraudowanych pieniędzy Koła przez ówczesnego Prezesa. Po przeprowadzeniu postępowania karnego odzyskano pieniądze, która w całości pozostały w Kole.
     W latach 2010-2013 odeszli „na wieczną wartę”: Jan Górny, Stanisław Staromiejski, Ryszard Dudek, Jacek Pałka i Bolesław Kuśmierczyk. W 2011 roku w siedzibie Koła obchodzono uroczyście Jubileusz 90-lecia urodzin Honorowego Członka Koła – Stefana Palacza, który został odznaczony odznaką „Za zasługi dla SEiRP” przyznaną przez ZG SEiRP.

     W 2012 roku członkowie Zarządu odwiedzili kolejnego 90 letniego członka – Bolesława Kuśmierczyka, który ze względu na sędziwy wiek i zły stan zdrowia nie mógł przybyć do siedziby Koła. Wręczono Mu okolicznościowy dyplom i odznakę Stowarzyszenia.
Czterech emerytów zostało uhonorowanych odznaczeniami przyznanymi przez ZW Stowarzyszenia: Stefan Palacz, Józef Kozioł, Marian Sadowski i Czesław Kolka. Wzorując się na tradycji ZW SEiRP w Krakowie podjęto Uchwałę honorowania Jubilatów dyplomami okolicznościowymi. Uchwała realizowana jest na bieżąco. Do pamiątkowego dyplomu dołączana jest odznaka Stowarzyszenia. Ponadto rok 2012 to rok PZU. Zarząd Koła otrzymał wykaz członków należących do grupowego ubezpieczenia i należało zweryfikować ta listę. Do każdego dotarto indywidualnie.

     Nadszedł rok 2013, nazwano go Rokiem Integracji, ponieważ udało się zorganizować dwie imprezy integracyjne, w dniu 17 sierpnia w Szczawnicy, a następnie 15 września odbyło się ognisko z pieczeniem ziemniaków na terenie leśniczówki w Chechle. Zarówno na wycieczce, jak i na ognisku dopisała frekwencja, oraz piękna i słoneczna pogoda. Za pośrednictwem komunikatora internetowego Facebook nawiązano współprace z Kołem SEiRP z Zamościa. Członkowie Koła dostali zaproszenie na kulig, lecz ze względu na krótki termin nie udało się skorzystać z tej oferty, ale... w lecie Koło z Zamościa organizuje wycieczkę do Lwowa i być może uda się tam pojechać.

     Komisja Rewizyjna, w wyniku przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej Koła w dniu 28.01.2014r., stwierdziła brak jakichkolwiek uchybień. Szczegółowe informacje zawarte są w sprawozdaniach kwartalnych przesyłanych do ZW. Dokumentacja finansowa prowadzona jest w sposób należyty. 


                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                   Piotr Styczyński

                                                                                                                                                                                                                                                                     Danuta  Kielar

 

ZARZĄD KOŁA
ZARZĄD KOŁA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET