Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WADOWICE    /     2019.03.22 Walne Zebranie Sprawozdawcze     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2019.03.22 Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 22 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wadowicach. Wadowickie Koło (stan na 31.12.2018 r.) liczyło 215 członków, w tym 30 kobiet, 7 członków seniorów i 22 członków wspierających, natomiast w zebraniu uczestniczyło 72 członków. W okresie sprawozdawczym  przyjęto 18 osób, a ubyło 6, w tym 2 zmarło. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: mł.insp. Robert Michna Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, Prezes  ZW SEiRP w Krakowie Jan Kaczmarczyk, Sekretarz ZG SEiRP Piotr Styczyński, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Wadowicach asp.sztab. Dawid Herbut, Przewodniczący Koła Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW w Wadowicach Jerzy Lachendro, Wiceprezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wadowicach Henryk Maciejczyk i Prezes Stowarzyszenia „Witalność” w Andrychowie Jan Smolec. Przewodniczenie zebraniu powierzono Prezesowi Januszowi Janikowi, sekretarzowanie Marii Garzeł,  przewodniczenie Komisji  uchwał i wniosków Stanisławowi Placowi, a szefem Komisji mandatowej został Zbigniew Kutkiewicz. 

Następnie Jubilatom (od 80 do 55 lat): S. Nowakowi, M. Paciorkowi, F. Urbańczykowi, J. Banasiowi, W. Bochenek, W. Studnickiemu, W. Zarzyckiemu, J. Żurkowi, Cz. Byrskiemu, W. Grafowi, A. Grochal, H. Knawie, A. Mazudze, A. Piórkowskiemu, A. Bryndzy, A. Gielasowi, M. Golańskiej, J. Janikowi, R. Kojdrowi, S. Łowiszowi, J. Szcząbrowi,  M. Świątek, J. Wawro, M. Błachutowi, B. Bogdał, K. Celak, S. Socale, S. Góralczyk, K. Lachendro, R. Wysoglądowi, A. Zającowi, J. Buszta, J. Wąsikowi, J. Ochman, I. Niedziałkowi, M. Łężniakowi,  R.Cyganowi, i M. Żakowi wręczono okolicznościowe Listy  gratulacyjne, życząc w im wszystkiego najlepszego  i doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych Jubileuszy. 

Wszystkim wspierającym i zaangażowanym w działaniu  i popularyzacji wadowickiego emeryckiego ruchu policyjnego złożono podziękowanie.                                                  

Sprawozdanie z działalności Koła za okres 2018 roku  przedstawił Prezes Janusz Janik. Przypomniał,  że rok 2018  to kolejny w którym obowiązywała restrykcyjnej ustawa  z 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym obniżającej świadczenia  sporej grupie emerytów i rencistów związanych  z różnymi formacjami resortu spraw wewnętrznych.  Wysoko ocenił współpracę z kierownictwem Komendy  Powiatowej Policji  w Wadowicach i jednostek terenowych w Andrychowie i Kalwarii  Zebrzydowskiej, współdziałanie  w ramach Porozumienia Związków i Stowarzyszeń  Emerytów  i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Wadowickiego oraz  z Regionem IPA w Wadowicach.

Zgodnie z planem zorganizowano wiele projektów min. spotkanie noworoczne i z okazji Dnia Kobiet, zabawy taneczne, spotkania wędkarskie,  dwudniową wycieczkę do Wrocławia i Książa,  integracyjne spotkanie z okazji Dnia Seniora Policyjnego, ognisko, grzybobranie,  wyjście do teatru, a także wspólnie z kołem suskim coroczne wczasy nad morzem w Unieściu. Łącznie w tych imprezach wzięło udział 411 osób. Zarejestrowano 233 wnioski o pomoc finansową i skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Socjalną przy KWP w Krakowie. Nasze skromne biuro odwiedziły w różnych sprawach 473 osoby. 

Chwilą ciszy uczczono pamięć o tych co odeszli na „ wieczną wartę”.                                                                                 

W Sprawozdaniu  finansowym asystentka skarbnika Maria Szcząber bardzo dokładnie  rozliczyła wpływy i wydatki oraz przedstawiła Plan finansowy na kolejny rok, a przewodniczący Komisji rewizyjnej Adam Żydek nie stwierdził uchybień w gospodarowaniu środkami i wniósł o przyjęcie Sprawozdania bez żadnych uwag. 

Przyjęto uchwałę Walnego Zebrania, w której zatwierdzono: Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła, Plan finansowy, Sprawozdanie komisji rewizyjnej, Uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków, Regulamin pracy Zarządu i Plan pracy na 2018 rok, w którym znalazło się wiele projektów  między innymi:  

 • tradycyjnie  już zorganizować w Andrychowie spotkanie noworoczne z emerytami i rencistami policyjnymi, służby więziennej i pożarnictwa w ramach zawartego przed  dziewięciu  laty porozumienia związków  i stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych powiatu wadowickiego (termin 19.01);

 • w lutym zorganizować karnawałową zabawę (termin 16.02.);

 • w lutym  wspólnie z IPA Region Wadowice zorganizować kulig;

 •  z okazji Dnia Kobiet zorganizować spotkanie z członkiniami koła oraz z wdowami po zmarłych członkach (termin 8.03.);

 • w miesiącach letnich  w zależności od zapotrzebowania zorganizować zbiorowy wypoczynek nad morzem w Polsce lub zagranicą;                         

 • zorganizować wspólnie z IPA Region Wadowice pod patronatem Prezesa ZW SEiRP  w Krakowie  „XIII spławikowe spotkania wędkarskie” dla  członków obu tych stowarzyszeń zapraszając drużyny z województw małopolskiego i śląskiego propagując szeroko pojętą integrację (termin 18.05.);

 • zorganizować  wycieczkę  krajoznawczą do Malborka i Gdańska (termin: 1/2  czerwca), 

 • w lipcu zorganizować spotkanie z okazji Dnia Seniora Policyjnego,  a tych najstarszych i schorowanych odwiedzić w domach;

 • wspólnie z Kołem SEiRP w Suchej Beskidzkiej zorganizować  wypoczynek dla grupy 30 osób nad Bałtykiem w Unieściu (termin 1-14 wrzesień); 

 • w kwietniu zorganizować  wyjazd na koncert w CKiW w Oświęcimiu; 

 • w drugiej połowie  września  zorganizować ognisko i grzybobranie,  a w listopadzie „andrzejkową” zabawę taneczną dla co najmniej 50 osób. 

 • na przełomie  września i października zorganizować uroczyste Jubileuszowe spotkanie z okazji 20-lecia koła.  

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach mł.insp. Robert Michna pozytywnie ocenił działalność Koła i życzył sukcesów na przyszłość oferując swoją pomoc w realizacji niektórych przedsięwzięć. Do uaktywnienia współpracy zobowiązał  się D.Herbut z NSZZ Policjantów. 

Prezes Jan Kaczmarczyk ogólnie przedstawił działalność stowarzyszenia  w województwie,  bardzo wysoko ocenił osiągnięcia wadowickiego koła i życzył sukcesów w bieżącym roku.

W podobnym tonie wypowiadali się Jerzy Lachendro i Henryk Maciejczyk z zaprzyjaźnionych organizacji  emeryckich  służb mundurowych.  

W wystąpieniu  na zakończenie Prezes Janusz Janik podziękował za zaufanie i zadeklarował, że w dalszym ciągu Zarząd będzie dążył do rozwoju  Koła, poprawy komunikacji z członkami,  pomocy tym którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i współpracy ze wszystkimi podmiotami, które są nam przychylne.  

Zaapelował również o przekazanie odpisu  1% z podatku  na  SEiRP jako organizacji pożytku publicznego. Wszystkim  życzył dobrego zdrowia i powodzenia w życiu osobistym.           

Zebranie zakończyło się uroczystym obiadem.                                

 

                                                                                                                                                                                             Janusz Janik


Projekt i wykonanie: InforpolNET