Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     WIELICZKA    /     Spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie"    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie"

W dniu 30 lipca 2014 roku,  w sali widowiskowej „Magistrat" Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, odbyło się spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie", pt. „95 lat Policji Państwowej na terenie Wieliczki i Powiatu Wielickiego".

Spotkanie zaistniało w planie spotkań „Wieliczka-Wieliczanie" na 2014 r. dzięki propozycji st. asp. Piotra Łachmana z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

Tradycyjnie rozpoczęła je Jadwiga Duda, kierownik Działu Regionalnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, Prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki", jego organizatorka. Powitała przybyłych, a szczególnie mł. insp. Krzysztofa Kühla – Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce, Aleksandrę Ślusarek – pełnomocnika Jacka Juszkiewicza – starosty Powiatu Wielickiego, st. asp. Piotra Łachmana i asp. Agnieszkę Trawińską z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, Grażynę Tęczar – Przewodniczącą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r." Oddział w Krakowie i członkinie: Małgorzatę Menke i Annę Sikorę, nadkom. w st. spocz. Stefana Grodowskiego – Prezesa Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wieliczce.

Na wstępie spotkania zaprezentowano „Kalendarz na 2014 rok Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce”, w którym publikowane są archiwalne fotografie i zdjęcia prac z konkursu „Policja w oczach dziecka", oraz album „Kaplica św. Kingi. Świątynia wielickich górników" z tekstem Barbary Konwerskiej (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 2014) i zeszyt 144 „Biblioteczki Wielickiej" pt. „199 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie" z serii: „Wsie w Gminie Wieliczka": „Sygneczów", opracowany przez Jadwigę Dudę, a wydany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce.

Na spotkanie został zaproszony Arkadiusz Wingert, wydawca książki pt. „Tadeusz Stefan Krasnodębski. POLICJANT KONSPIRATOREM. SZESNAŚCIE LAT NA MUSZCZE GESTAPO I BEZPIEKI ".

Prelekcje wygłosili:

  • Aleksandra Ślusarek, w imieniu Jacka Juszkiewicza – Starosty Powiatu Wielickiego, wygłosiła słowo wstępne, zapoznając zebranych z działaniami mającymi na celu podniesienie standardu życia mieszkańców powiatu wielickiego oraz turystów, w tym kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, nie tylko jako właściwą ochronę ludzi i mienia, lecz również zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom w każdym miejscu i czasie.
  • Mł. insp. Krzysztof Kühl – Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce, który za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił pracę i osiągnięcia Policji wielickiej oraz założenia Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w tym projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.
  • Jadwiga Duda w imieniu dr Teodora Gąsiorowskiego z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN Oddział w Krakowie odczytała referat pt.: „Od partyjnych Milicji do Policji Państwowej III Rzeczypospolitej", który przedstawił genezę Policji oraz prace ustawodawcze nad utworzeniem jednolitej, państwowej formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo obywateli, od 8 grudnia 1918 roku, tj. od wydania przez Józefa Piłsudskiego Dekretu powołującego państwową formację o charakterze wojskowym podlegającą Ministrowi Spraw Wewnętrznych, poprzez PRL, do 1990 roku – do powołania Policji Państwowej.
  • Grażyna Tęczar – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r." Oddział w Krakowie przedstawiła założenia i działalność Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.", ważniejsze daty z kalendarium Stowarzyszenia
  • Anna Sikora z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r." w Krakowie – w sposób barwny i bardzo ciekawy przedstawiła historię Franciszka Banasia (1901 - 1985), jej ojca, policjanta Polskiej Policji Państwowej w latach II wojny światowej, tzw. policji „granatowej", oraz żołnierza Armii Krajowej.
  • St. asp. Piotr Łachman z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce przedstawił historię Policji Państwowej w latach 1919-1939 na terenie Wieliczki i Powiatu Wielickiego.
  • Stefan Grodowski – Prezes Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wieliczce wygłosił referat pt. „Działalność Koła Terenowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych na Powiat Wielicki."

„Dzień dobry Państwu. Jestem Prezesem Zarządu Koła Terenowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych na Powiat Wielicki.

W dniu 16 lipca 1990 r. Sąd Wojewódzki w Szczecinie stwierdzając, że Komitet Założycielski spełnił warunki formalno-prawne, postanowił Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych wpisać do Rejestru Stowarzyszeń. Powstałe Stowarzyszenie to organizacja o zasięgu ogólnopolskim. Do 2902 r. siedzibą Zarządu Głównego był Szczecin a od 2002 r. siedzibą ZG jest Warszawa, W dniu 24. 05. 2007 r. decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie nastąpiła zmiana nazwy Stowarzyszenia z dotychczasowego Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej na Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

W dniu 14 września 1990 r. w siedzibie Komisariatu Policji w Wieliczce odbyło się zebranie założycielskie Kota Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych w Wieliczce. Wybrano 4 osobowy Zarząd Koła. Koło w dniu założenia liczyło 21 członków.

Aktualnie Koło Stowarzyszenia liczy 91 członków, w tym 81 członków zwyczajnych, są to byli funkcjonariusze i żołnierze resortu spraw wewnętrznych, a także wdowy i wdowcy po zmarłych funkcjonariuszach, 6 członków seniorów (osoby powyżej 75 roku życia, a stan ich zdrowia nie pozwala na uczestniczenie w pracach Koła) oraz 4 członków wspierających.

Siedzibą Koła jest Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.

Działalność Stowarzyszenia nakierowana jest, między innymi, na poprawianie warunków socjalno-bytowych oraz organizowania i uczestniczenia w Życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla naszych członków i całego środowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych.

Członkowie Zarządu Koła dokonują odwiedzin w miejscu zamieszkania członków obłożnie chorych, samotnych, udzielając przy tym ewentualne/pomocy stosownej do potrzeb, organizowane są spotkania integracyjne dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin, organizowanie wspólnego wypoczynku, wycieczek, udzielenie pomocy celem uzyskania świadczeń socjalnych. Zarząd Koła współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Wieliczce, polegającą, między innymi, na uzyskiwaniu informacji dotyczących osób samotnych, będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, nawet gdy nie są członkami Stowarzyszenia. Współpracujemy również z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie w zakresie dotyczącym spraw socjalnych, organizacji wycieczek, wspólnego wypoczynku. Ponadto współpracujemy z Małopolskim Porozumieniem Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Sygnatariuszami porozumienia są między innymi, LOK, Straż Pożarna, Służba więzienna, uczestnicy Misji Pokojowych ONZ.

Podkreślić należy duże zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia Starosty Powiatu Wielickiego, Jacka Juszkiewicza, oraz Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczce, Mieczysława Dudy, którzy, między innymi, udostępniali sale obrad na zebrania i spotkania członków Kola, za co serdecznie im dziękuję."

     Niejako kontynuacją tego spotkania były powiatowe obchody Święta Policji, które odbyły się w dniu 1 sierpnia 2014 roku w komorze „Drozdowice” w Kopalni Soli „Wieliczka” i były połączone z debatą społeczną nt. „Historia w policyjnym mundurze 1919 – 2014”. Prelegenci zaprezentowali referaty pt.: „System ochrony bezpieczeństwa w II Rzeczypospolitej”, „Zadania i uprawnienia Policji Państwowej w latach 1919-1939”, „Losy Policjantów w czasie II Wojny Światowej”, „Żołnierze podziemia, powstańcy warszawscy w policyjnym mundurze”, „System szkolenia policyjnego 1945-2014” i „Policja „wczoraj i dziś”. Udział wzięli, m.in.: Elżbieta Achinger – Poseł na Sejm RP, Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, insp. Jacek Fabisiak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. 

 

                                                                                                                                                                          Na podstawie "Zeszytu 145 Biblioteczki Wielickiej" opracował Piotr Styczyński

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET