Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Prezydium i Zarząd Wojewódzki    /     2015.04.14 Posiedzenie ZW SEiRP w Krakowie     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2015.04.14 Posiedzenie ZW SEiRP w Krakowie

     W dniu 14 kwietnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie. Wcześniej miało miejsce posiedzenie Prezydium ZW, podczas którego jego członkowie złożyli ustne sprawozdania z przebiegu zebrań sprawozdawczych w poszczególnych małopolskich Kołach.

     Posiedzenie Zarządu otwarł Prezes Jan Kaczmarczyk, który powitał przybyłych Prezesów Kół lub ich przedstawicieli, oraz zapoznał z porządkiem zebrania, który przyjęty został jednogłośnie. W dalszej części przekazał informacje dotyczące przebiegu zebrań sprawozdawczych odbytych w poszczególnych Kołach, problemach je nurtujących oraz

zwrócił uwagę na pracę Koła w Dąbrowie Tarnowskiej, a właściwie jej brak – zalecono kontrolę Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, po której podjęte zostaną decyzje, co do dalszych losów tego Koła.

     Zgodnie z ogólnym oczekiwaniem i zainteresowaniem, po raz pierwszy publicznie, zaprezentowano płat sztandaru, którego wygląd i sposób wykonania przyjęty został z ogólnym zadowoleniem i aplauzem.

     Prezes Jan Kaczmarczyk przekazał informacje dotyczące zaawansowania prac „nad sztandarem” oraz przygotowania do uroczystości jego wręczenia na dziedzińcu Wawelu w dniu 20 lipca 2015 roku. Przekazał także informację o wysokości dobrowolnych wpłat na wykonanie sztandaru wnoszonych przez poszczególne Koła. Zaznaczył, że małopolskie Stowarzyszenie nie ma sponsorów, i w związku z tym jego członkowie sami sobie muszą zafundować ten sztandar, poprosił o dalsze wpłaty na ten cel.

     Mając na uwadze powyższe, po długich dyskusjach i rozmowach, wyłoniono podstawowy poczet sztandarowy w składzie: Jan Puda – Prezes Koła w Nowym Targu, Janusz Janik – Prezes Koła w Wadowicach i Edward Kwak – Prezes Koła w Zakopanem. W późniejszym czasie wybrani zostaną rezerwowi członkowie pocztu. Podstawowym kryterium wyboru były zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia. W głosowaniu, przedstawiony skład pocztu przyjęto jednogłośnie.  

     W tym momencie na salę obrad weszły, wcześniej zaproszone, podinsp. Magdalena Balawajder – Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie  oraz jej Zastępca podinsp. Katarzyna Wieczorek, które zapoznały się z płatem sztandaru oraz przedstawiły plan uroczystości obchodów Święta małopolskiej Policji, które odbędą się 20.07.2015 roku.

     O godz.10.00, po Mszy św. w intencji małopolskich policjantów, przed Katedrą na Wawelu, zostaną wręczone sztandary Komendzie Miejskiej i wybranym Komendom Powiatowym Policji oraz małopolskiemu SEiRP. Po zakończeniu tej uroczystości poczty sztandarowe wraz z towarzyszącymi im zaproszonymi gośćmi oraz wszystkimi chętnymi przemaszerują Traktem Królewskim do Rynku Głównego, gdzie na jego płycie odbędzie się dalsza część Święta Policji.

     W dalszej części zebrania ponownie głos zabrał Jan Kaczmarczyk, który odczytał treść uchwały dotyczącej dotacji finansowej na ufundowanie sztandaru, która została jednogłośnie przyjęta.

     W związku z rezygnacją z funkcji Sekretarza ZW Wiesławy Windak, Prezydium Zarządu  desygnowało na tę funkcje Halinę Ochmańską – kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

     Realizację planu pracy za I kwartał 2015roku przedstawił I Wiceprezes Wiesław Lipkowski. Zaapelował o optymalne wykorzystanie funduszu socjalnego, omówił także sposób finansowania działalności Stowarzyszenia z innych miejsc niż składki członków.

     Jerzy Krawczyk – Wiceprezes ZG stwierdził, że podstawą pracy finansowej w Kołach jest Uchwała nr 14/2011 ZG. Omówił także współpracę skarbnika z główną księgową oraz sprawy dotyczące gospodarki materiałowej i sposobu rozliczania delegacji i diet oraz zasady dofinansowania małych Kół.

    Jan Fabiański, członek Prezydium, odpowiedzialny za OPP omówił w telegraficznym skrócie Regulamin Pracy Zespołu d/s Organizacji Pożytku Publicznego Zarządu Głównego SEiRP, podstawy występowania o  przyznanie pomocy finansowej, wymagane załączniki do wniosków o przyznanie pomocy finansowej winny mieć formę oraz tryb rozpatrywania wniosków. Ponowił apel o odpis 1% na rzecz Stowarzyszenia

     W ostatnim słowie, Prezes Jan Kaczmarczyk, z uznaniem wyraził się o działalności Koła w Nowym Sączu składając gratulacje na ręce Prezesa Marka Sadlisza.

     Na tym posiedzenie zakończono.

                                                                                                                                                                                                                                   Piotr Styczyński

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET