Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     CHRZANÓW    /     2019.03.20. Walne Zebranie Sprawozdawcze     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2019.03.20. Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 20 marca 2019 roku, o godz. 11.00, w auli  KPP w Chrzanowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  w Chrzanowie (stan Koła na dzień 31.12.2018 roku, wynosił 50 członków, w tym: 5 kobiet, 4 członków seniorów i 1członek wspierający). W okresie 2018 roku przyjęto 8 nowych członków, nikt nie ubył.

W zebraniu uczestniczyło 31 członków w obecności opiekuna Koła Wiceprezesa ZW SEiRP w Krakowie Janusza Janika.

Otwarcia obrad dokonał Prezes Koła SERiP w Chrzanowie Marian Surowiec i zaproponował  na przewodniczącego Aleksandra Perzyńskiego, a na sekretarza Krzysztofa Cholewę. Kandydatury, jak i porządek zebrania zostały zaakceptowane jednogłośnie.

Następnie zgodnie z porządkiem zebrania zostały przekazane i omówione:

  1. Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Koła za 2018 rok przedstawiła Lucyna Grondal-Sarnek.
  2. Sprawozdanie finansowe Koła za 2018 rok oraz plan finansowy Koła  na 2019 rok przedstawił Skarbnik Koła Zygmunt Kondracki.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r przedstawił Ryszard Opiała.

Przewodniczący Zebrania kol. Aleksander Perzyński z uwagi na brak zastrzeżeń zebranych  do w/w sprawozdań zawnioskował  o ich przyjęcie. W głosowaniu jawnym Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie  przewodniczący poprosił o zabranie głosu gościa Wiceprezesa ZW SEiRP w Krakowie Janusza Janika.

W swoim wystąpieniu Janusz Janik  podziękował  Zarządowi Koła Chrzanów za zaangażowanie, a przede wszystkim za rozwijanie się -  systematyczne zwiększanie liczebności członków koła, wysoką frekwencje na zebraniu, jak i realizację zadań wynikających z założonych planów. Przedstawił ogólnie działalność stowarzyszenia w województwie małopolskim. Odniósł się  do skutków tzw. ustawy restrykcyjnej  z 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym obniżającej świadczenia sporej grupie emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych. Wspomniał  o  możliwości przekazania na OPP SEiRP 1% podatku przy rozliczaniu   PIT-u za 2018 rok, lub składając PIT-OP dot. to emerytów i rencistów którzy nie osiągali w ub. roku dodatkowych dochodów. Podkreślił, że jest to ważna sprawa, gdyż środki finansowe pozyskane z 1% służą członkom stowarzyszenia, którzy znajdą się w trudnej sytuacji życiowej. A obecnie potrzeby na te cele są większe niż wpływy i poprosił zebranych o zaangażowanie w tym temacie. Zachęcał zebranych ,a za ich pośrednictwem wszystkich emerytów i rencistów policyjnych do korzystania z funduszu socjalnego. Ponadto nadmienił o przypadających na 2020 roku, a w przypadku Koła Chrzanów na rok 2022 obchodach 30-lecia Stowarzyszenia i poprosił o zaangażowanie się w te uroczystości. Kończąc wystąpienie złożył dla wszystkich życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym, oraz życzył dalszych sukcesów w działalności społecznej.

Po wystąpieniu gościa przewodniczący Aleksander Perzyński poinformował zebranych o tym, że przygotowane są druki PIT OP dot. przekazania 1% na OPP SEiRP  i zachęcał do ich wypełniania, po czym otworzył dyskusję: w toku której poruszono temat jednego z  kolegów, dotyczący jego sytuacji ubezpieczenia w PZU, gdzie opłacał składki, lecz nie otrzymał odszkodowania za zgon osoby najbliższej – do sytuacji odniósł się przewodniczący, znający sytuację kolegi. Ponadto Janusz Janik przedstawił warunki przejścia do ubezpieczenia zbiorowego PZU w ramach SEiRP-2019, co wiąże się z ewentualną prowizją dla Koła, a Prezes Koła Marian Surowiec poinformował, że obecnie do ubezpieczenia w PZU SEiRP 2019 przystąpiło 16 członków, wobec uprzednio tylko 8 korzystających z  ubezpieczenia w Warcie.

W związku z rezygnacją z funkcji skarbnika Zygmunta Kondrackiego wybrano na jego miejsce Zygmunta Juszczaka, a następnie przyjęto Regulamin Działania Komisji Rewizyjnej Koła SEiRP w Chrzanowie.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Lucynę Grondal-Sarnek „Planu Działania Zarządu Koła SEiRP w Chrzanowie na rok 2019”, w którym znalazło się kilka projektów, między innymi:

  • w styczniu tradycyjnie już zorganizować w Chrzanowie spotkanie noworoczne z emerytami i rencistami policyjnymi oraz ich najbliższymi członkami rodzin;
  • w czerwcu zorganizować w Libiążu ognisko z pieczeniem kiełbasek dla emerytów i rencistów policyjnych i ich najbliższych członków rodzin;
  • we wrześniu zorganizować w Libiążu pieczenie ziemniaków po cabańsku dla emerytów i rencistów Koła i ich członków rodzin.

Wobec braku innych propozycji  plan został przyjęty.

W dalszej kolejności Wicepezes ZW SEiRP Janusz Janik i Prezes Koła Marian Surowiec wręczyli niżej wymienionym Jubilatom okolicznościowe Listy gratulacyjne z okazji okrągłych rocznic urodzin, życząc im wszystkiego najlepszego i doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych Jubileuszy:  

  • Wojciech Wójcik – 80 lat, Sylwester Likus  - 70 lat i Bogdan Adamowicz – 60 lat.

oraz wręczono legitymacje nowoprzyjętym członkom Koła:

  • Bogdanowi Adamowiczowi, Stefanowi Bielowi i Pawłowi Bisadze.

Kończąc zebranie Przewodniczący Aleksander Perzyński podziękował zebranym za udział w spotkaniu oraz poprosił, aby chętni wypełnili druki PIT-OP dot. przekazania  1% na OPP SEiRP, na co zdecydowało się kilka osób.

                                                                                                                                           Krzysztof Cholewa

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET