Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Porozumienie Służb Mundur.     /     2014.02.20 Posiedzenie Zarządu Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2014.02.20 Posiedzenie Zarządu Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego

Posiedzenie Zarządu Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego                                   

W dniu 20 lutego 2014 r., w przepięknej Sali Generalskiej Restauracji „Pod Szablą” przy ul. Kamiennej w Krakowie, odbyło się posiedzenie Zarządu Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego. Udział w nim wzięli, Członkowie Prezydium:

 • Prezes Czesław Kurczyna – Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP,
 • Wiceprezes Edward Potocki – Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ,
 • Sekretarz Piotr Styczyński – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 • Skarbnik Cecylia Szczęśniak-Woźniak – Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,
 • Jan Fabiański – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 • Janusz Koper – Małopolski Wojewódzki Związek Żołnierzy WP,
 • Ryszard Tutakiewicz – Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego,
 • Antoni Rzepka – Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa,
 • Adam Strzałba – Związek Polskich Spadochroniarzy,
 • Marek Stasiak – Liga Obrony Kraju,

oraz Członkowie Zarządu

 • gen. bryg. Jerzy Wójcik – Małopolski Wojewódzki Związek Żołnierzy WP,
 • Franciszek Skupski – Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP,
 • Janusz Styczeń – Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,
 • Halina Kędzior – Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,
 • Zenon Jerzakowski – Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ,
 • Zdzisław Ostróżka – Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ,
 • Stefan Grodowski – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 • Jerzy Krygier – Liga Obrony Kraju,
 • Henryk Koclęga – Liga Obrony Kraju,
 • Jerzy Trojanowski – Związek Polskich Spadochroniarzy.

    Po przywitaniu przybyłych przez Prezesa Porozumienia Czesława Kurczynę, dalsze obrady poprowadził Jan Fabiański, który zapoznał zebranych z programem posiedzenia. W następnej kolejności Czesław Kurczyna złożył „Sprawozdanie z działalności Porozumienia za 2013 rok”, w którym przedstawił osiągnięcia działalności organizacji, a oto najważniejsze z nich:

 • Nawiązanie kontaktu z Zespołem Szkół im. ks Józefa Tischera w Dobczycach, by następnie skutecznie i z powodzeniem rozwijać współpracę z jej uczniami i gronem pedagogicznym – wniesiono duży wkład w organizację uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci polskiego pilota por. Bursztyna, który zginął w walce z niemieckim okupantem na ziemi francuskiej.
 • nawiązano współpracę i objęło patronatem Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Łysej Górze.
 • Udzielono pomocy w zaopatrzeniu w sorty mundurowe klasę o profilu wojskowym mjr Pawlaka oraz sprzęt kwaterunkowy dla Zespołu Szkół w Dobczycach
 • Opracowano projekt odznaki miniatury Porozumienia a następnie sfinalizowano jego wykonanie bez kosztów własnych. Odznaki wręczono członkom zarządu poszczególnych Związków i Stowarzyszeń Porozumienia.
 • Wprowadzono i wręczono legitymacje dla członków Prezydium i Zarządu Porozumienia, Prezesów Związków i Stowarzyszeń wchodzących w skład Porozumienia oraz pierwszym założycielom Porozumienia.
 • Za wzorową działalność na rzecz Porozumienia, na wniosek Prezydium, udekorowano brązowym medalem „Za zasługi dla Porozumienia” 70 członków i sympatyków Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych woj. Małopolskiego oraz 10 organizacji i jednostek wojskowych.
 • W ramach współpracy z Muzeum AK Porozumienie przekazało do biblioteki Muzeum 100 książek o tematyce wojenno-patriotycznej i wojskowej.

Członkowie poszczególnych Związków i Stowarzyszeń brali udział w uroczystościach państwowych, jak i resortowych, m.in. w:

 • Obchodach 3 maja i 11 listopada na Placu Matejki w Krakowie,
 • Święcie 2 Korpusu, Lotnictwa, PSP, Misji Pokojowych ONZ, Wojsk Specjalnych, Żandarmerii, Wojsk Lotniczych,
 • Święcie 140-lecia powstania Miejskie Straży Pożarnej,
 • przysiędze kadetów Szkoły Aspirantów Pożarnictwa,
 • Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Związku Żołnierzy WP, Misji Pokojowych ONZ,
 • 50-leciu Muzeum Lotnictwa Polskiego,
 • Mszy Św. w Kościele Mariackim w Krakowie z okazji Rocznicy wyzwolenia Krakowa,
 • Odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci 100 lotników i załogi An-12, którzy zginęli w katastrofach lotniczych po wojnie w czasie szkolenia jednostki lotniczej z Balic (opisano w grudniowym       „Biuletynie Informacyjnym SEiRP”),
 • Uroczystościach patriotycznych w Racławicach z okazji Zlotu Kawalerów Virtuti Militari,
 • Święcie Administracji Wojskowej - WSzW Kraków,
 • Uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Zespole Szkół im. ks. J.Tischera w Dobczycach w związku z nadaniem imienia strzelnicy sportowej,
 • Capstrzyku i Święcie 6 Brygady Powietrzno-desantowej – sztab Wrocławska i Muzeum Lotnictwa,
 • Święcie Lotnictwa Polskiego na zaproszenie Wojewody i Marszałka Województwa Katowickiego,
 • Święcie Spadochroniarza – Pasternik,
 • Uroczystościach podpisania aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik AK,
 • Uroczystościach Dnia Strażaka – akademia w Małopolskim Zarządzie Wojewódzkim Związku Zawodowego Strażaków,
 • Otwartym Dniu Święta Szkoły – Dzień Misji ONZ,
 • Uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru Związkowi Weteranów i Rezerwistów WP, Zarządowi Miejsko-Gminnemu Krzeszowicach,
 • Organizowaniu koncertu charytatywnego koncertu dla dzieci niepełnosprawnych fundacji „Bo Cię Kocham”,
 • Uroczystościach patriotycznych w Prokocimiu z okazji XI rocznicy odsłonięcia Pomnika Lotników Prokocimia,
 • Spotkaniach wielkanocnych i opłatkowych,
 • Organizowaniu wycieczek i tanich wczasów dla rencistów i emerytów mundurowych przez SEiRP i ZEiRP.

     Wszystkie wymienione powyżej działania, jak i inne, pozwoliły utrwalić pozytywny obraz środowiska Stowarzyszeń i Związków. Członkowie Porozumienia postrzegani oraz zapraszani są na wszystkie przedsięwzięcia organizowane przez Władze Miasta, zarówno te historyczno-patriotyczne, jak i konsultacje w sprawach środowiska i społeczeństwa Miasta Krakowa.

Prezes przedstawił także główne kierunki działalności Porozumienia na 2014 r. , m.in.:

 1. Aktywne wspieranie Federacji Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
 2. Kreowanie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
 3. Wspieranie działalności Organizacji Pożytku Publicznego SEiRP.
 4. Nie angażowanie się w walkę polityczną, ale też nie pozostawanie biernym uczestnikiem życia społeczno- politycznego, gdy dochodzi do manipulacji faktów historycznych krzywdzących setki tysięcy żołnierzy WP i żołnierzy innych narodowości, którzy oddali swe życie o wolność naszego narodu.
 5. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami, stowarzyszeniami i związkami skupiającymi społeczność cywilną.
 6. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz ścisłej współpracy z organizacjami kombatanckimi na terenie naszego województwa.
 7. Źródłem nowej tożsamości naszych organizacji powinno być myślenie nowoczesne, racjonalne, aktualne do sytuacji historycznej i prawd dorobku narodu.
 8. Szukanie twórczego miejsca w samorządach lokalnych m. Krakowa i na terenie całego województwa małopolskiego. Propagowanie, wśród tych środowisk, działalności naszego Porozumienia poprzez, udział w świętach lokalnych i państwowych. Organizowanie pogadanek i prelekcji wśród młodzieży szkolnej nt:
 • Udziału żołnierza Polskiego, AK i innych organizacji narodowo – wyzwoleńczych w walce o niepodległość II i III RP.
 • Działania w Misjach Pokojowych żołnierza i policjanta polskiego pod auspicjami ONZ w okresie ostatnich 60 lat.
 • Działania misji stabilizacyjnych w ramach NATO.
 • Udziału i zaangażowania strażaków w różnych klęskach żywiołowych, w kraju i poza jego granicami 
 1. Śledzenie, na bieżąco, tworzenia nowych przepisów prawa, które odnoszą się do emerytów i rencistów służb mundurowych.
 2. Nawiązywać kontakty z sąsiadującymi z naszym województwie organizacjami, stowarzyszeniami służb mundurowych.

Prezes Czesław Kurczyna wyróżnił nagrodami rzeczowymi (książkami) 7 członków Prezydium za szczególną pracę na rzecz Porozumienia tj.: Cecylię Szczęśniak-Woźniak, Piotra Styczyńskiego, Adama Strzałbę, Jana Fabiańskiego, Edwarda Potockiego, Jerzego Krygiela i Janusza Kopera. Wręczył również Odznaki Porozumienia, 8 członkom Zarządu tj.: Cecylii Szczęśniak-Woźniak, Markowi Stasiakowi, Henrykowi Koclędze, Jerzemu Krygielowi, Januszowi Marcinkowskiemu, Januszowi Styczniowi, Halinie Kędzior i Franciszkowi Skupskiemu.

W następnej kolejności Edward Potocki – Prezes Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ, gen. bryg. Jerzy Wójcik – Prezes Małopolskiego Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Ryszard Tutakiewicz – Prezes Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, wręczyli Czesławowi Kurczynie List Gratulacyjny z okazji otrzymania Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

W dyskusji, która nastąpiła po wręczeniu wyróżnień, padło bardzo cennych spostrzeżeń i informacji o dotychczasowej działalności poszczególnych Związków i Stowarzyszeń. Głos zabrali między innymi:

 • Tadeusz Wielgus – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i R Pożarnictwa RP w Krakowie wyraził wielkie uznanie i podziękowanie za organizowanie patriotycznych spotkań z młodzieżą szkolną.
 • Halina Koper z Związku Służby Więziennej przedstawiła zachodzący problem w relacjach Kierownictwo administracyjne służby więziennej a emeryci i renciści tej służby. Podkreśliła, że powstała nowa organizacja E i R Służby Więziennej „ELITA” i jest mile widziana przez obecne kierownictwo więziennictwa, a Oni jak by pozostawieni z „boku”.
 • Edward Potocki Prezes Misji Pokojowych ONZ w Krakowie, podkreślił szczególną działalność swojej organizacji na rzecz propagowania działalności misji pokojowych pod błękitną flagą żołnierzy i funkcjonariuszy RP w różnych częściach świata po przez spotkania z młodzieżą szkolną, organizowanie konkursów malarskich, pieśni patriotycznych, wystaw malarskich i zawodów sportowych.
 • gen. bryg. Jerzy Wójcik – Prezes Zarządu Małopolskiego Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego omówił działalność Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz przedstawił działalność niedawno powstałe między innymi z jego inicjatywy „Psychologiczna Pomoc 24” dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin w sytuacja stresu pourazowego związanego ze służbą w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami naszego państwa.
 • Jan Fabianski zabrał głos ws. Organizacji Pożytku Publicznego, omówił główne cele działalności i mocno zachęcał do wspierania odpisem 1% podatku od dochodu na rzecz SEiRP. Rozdał każdemu uczestnikowi miniaturowe kalendarzyki z nr KRS 0000043188. Przedstawił też, istniejące zagrożenie ze strony złożonego projektu Ustawy do Sejmu RP przez partie Solidarną Polskę o jeszcze bardzie restrykcyjnej propozycji zmniejszenia emerytur funkcjonariuszom resortu spraw wewnętrznych zamieniając każdy rok służby z 0,7% do 0,25%, który to projekt znalazł poparcie w partii PIS.

Posiedzenie Zarządu zakończyło się symboliczną lampką wina oraz skromnym poczęstunkiem.

 

                                                                                                                                                                                                                                  Piotr Styczyński

                                                                                                                                                                                                                                    Jan Fabiański

                                                             

 

 

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET