Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     CHRZANÓW    /     2017.03.14 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Chrzanowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2017.03.14 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Chrzanowie

W dniu 14 marca 2017 roku w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Chrzanowie.

Chrzanowskie Koło liczy 35 członków, w tym 4 kobiety. W Zebraniu uczestniczyły 23 osoby. Wśród zaproszonych gości znaleźli się, między innymi: mł. insp. Radek Bąchór -  Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie oraz Janusz Janik - wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEIRP i  jednocześnie opiekun  Koła. 

Po przywitaniu zaproszonych gości i przybyłych członków przez Prezesa SEiRP Koła Terenowego w Chrzanowie Wojciecha Wójcika, przedstawiony został  przez niego porządek zebrania i zaproponował kol. Mariana Surowca na protokolanta zebrania, oraz zapisania zgłaszanych w trakcie zebrania uchwał i wniosków.  Propozycje te  zebrani jednomyślnie zatwierdzili w głosowaniu jawnym.

Sprawozdanie z  rocznej działalności chrzanowskiego Koła przedstawiła V-ce Prezes Koła Lucyna Grondal-Sarnek, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych osiągnięć na przestrzeni 2016 roku.

W sprawozdaniu finansowym Skarbnik Koła Zygmunt Kondracki  dokładnie rozliczył wpływy i wydatki finansowe chrzanowskiego Koła za 2016 rok, Następnie członek Komisji Rewizyjnej  Ryszard Opiała zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z przeprowadzonej kontroli całokształtu działalności Koła Terenowego w Chrzanowie w szczególności rozliczenia finansowego za 2016 rok proponując udzielenie Zarządowi Koła absolutorium.  Zebrani nie mieli uwag do przedstawionych sprawozdań, które w głosowaniu jawnym zostały jednogłośnie przyjęte udzielając tym samym absolutorium

W dyskusji jako pierwszy głos zabrał V-ce Prezes ZW SEiRP w Krakowie Janusz Janik informując zebranych o bieżących sprawach stowarzyszenia, podziękował za dotychczasową działalność Koła . Zaapelował, aby informować zainteresowanych emerytów i rencistów o możliwości korzystania z funduszu socjalnego, korzystania ze zniżek na przejazdy kolejowe, propagować przekazywanie odpisu 1% z podatku na SEiRP w ramach OPP. Zachęcał do propagowania „Dnia Seniora” przypadającego  na 17 lipca i zorganizowania imprezy z tej okazji. Omówił również temat ubezpieczenia na życie w ramach programu „Emeryt 2016” apelując, aby zachęcać emerytów do ubezpieczania się w tym programie. Poinformował też o pracach związanych z wprowadzeniem w życie ustawy dezubekizacyjnej i powołaniu  zespołu prawnego, którego celem jest udzielanie pomocy prawnej zainteresowanym tą ustawą emerytom i tym samym, wspierać go finansowo. Zachęcał do pozyskiwania nowych członków, celem wzmocnienia pracy Koła, współdziałania z innymi organizacjami np. IPA  działającej przy KPP w Chrzanowie,  oraz życzył jeszcze lepszych efektów pracy chrzanowskiego Koła w bieżącym roku.  

Następnie zabrał głos Pan Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie mł. insp. Radek Bąchór który pozytywnie ocenił działalność Koła i życzył dalszych sukcesów oferując swoją pomoc w realizacji niektórych projektów i zadań koła.

W dalszej części zebrania wręczono 5 jubilatom listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu ukończenia:

  • 75 lat – Danucie Bigaj i Bolesławowi Wiśniowski,
  • 65 lat – Zygmuntowi Kondracki i Marianowi Surowiec,
  • 55 lat – Bogusławowi Adamowicz.

Prowadzący zebranie Prezes Koła Wojciech Wójcik przedstawił uchwałę Zarządu Koła o skreśleniu z listy członków SEiRP tut. Koła  Ferdynanda Sędora i  w głosowaniu jawnym zebrani opowiedzieli się za  skreśleniem wymienionego z list członków Koła przy 1 głosie sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym się, po czym zapoznał uczestników zebrania z Planem Działania Zarządu Koła na 2017rok, a  V-ce Prezes Koła Lucyna Grondal-Sarnek przedstawiła Plan wydatków Koła na 2017 rok. Zebrani nie zgłosili innych propozycji i w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęli te programy. W trakcie zebrania uczestnicy dobrowolnie przekazali skarbnikowi Koła Zygmuntowi Kondrackiemu kwotę 210 złotych na pomoc prawną dot. ustawy dezubekizacyjnej, która zostanie przekazana do ZW SEiRP w Krakowie.

Na tym zebranie zakończono.

                                                                                                                                                                                                          Marian Surowiec

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET