Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     TARNÓW    /     2019.03.05 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2019.03.05 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła

 

W dniu 5 marca 2019 roku w świetlicy Komisariatu Policji Tarnów-Centrum odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP. W Zebraniu uczestniczyło ponad 100 członków Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście w osobach: mł. insp. mgr Mariusz Dymura – Komendant Miejski Policji w Tarnowie, podinsp. mgr Grzegorz Habel – Komendant Komisariatu Policji Tarnów-Centrum, Kol.  Jan Kaczmarczyk  - Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, Kol. Piotr Styczyński – Sekretarz ZG SEiRP oraz Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP i zarazem Rzecznik Prasowy Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, przedstawiciele Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Tarnowie, mł. asp. Konrad Marszałek i asp. sztab. Paweł Kwolek.

Prezes Koła Kol. Jerzy Krawczyk przywitał przybyłych gości, zaproponował uczczenie chwilą ciszy zmarłych w okresie sprawozdawczym Koleżanki i Kolegów. Następnie wraz z Kol. Januszem Kaczmarczykiem wręczyli jubilatom okolicznościowe dyplomy.

Kol. Jerzy Krawczyk został uhonorowany przez przedstawicieli NSZZ Policjantów odznaczeniem: „Krzyż Niepodległości Klasy II NSZZ Policjantów”.

Kol. Jerzy Krawczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu, podkreślając, że    na miesiąc marzec br., liczy ono  435 członków, tj. około 50 % uprawnionych osób do świadczeń emerytalno-rentowych z powiatu tarnowskiego.

W każdy wtorek tygodnia Zarząd Koła w godzinach od 10.00 do 14.00 organizował i organizuje dyżury członków Zarządu oraz osób  wspomagających  obsługę - zgłaszających się emerytów i rencistów w sprawach zapomóg, wczasów, opłacania składek członkowskich, innych porad a także w sprawach życiowych. Średnio na każdy  dyżur przychodziło kilkunastu emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych.

Działają nasze  Grupy Terenowe w Tuchowie i Ciężkowicach.

Na stronie Zarządu Wojewódzkiego:  www.malopolska SEiRP, w zakładce Małopolskie Koła SEiRP funkcjonuje podstrona „Tarnów”. Kol. Krawczyk zachęcił  Koleżanki i Kolegów do odwiedzin tej strony i publikowanie na niej swoich przemyśleń, spostrzeżeń i innych form słowa pisanego. Poinformował, że w Kole korzystamy z poczty e-mail operatora  Interii. Posiada ona jednak ograniczenia w jednorazowym wysyłaniu powiadomień do adresatów. Nasz Kolega Stanisław Klesyk założył nowy adres poczty, bardziej pojemny: emeryt.tarnow@gamil.com. Wprowadzane są tam sukcesywnie  adresy  z deklaracji członkowskich.

Dalej poinformował, że  dniach 25-27 października 2018 r.,  w Płońsku, odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP gdzie  wybrano nowe władze. Do Głównej Komisji rewizyjnej jako członek wszedł Kolega z naszego Koła,  Bogdan Tabiś.

Kol. Krawczyk  omawiał skutki działania ustaw represyjnych z 2009 i 2016 r.,

Podał jak wygląda  w tym przedmiocie statystyka. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA) wydał 56 544 decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej, które objęły 38 331 osób. Od ww. decyzji odwołania do sądu złożyło 22 510 świadczeniobiorców.

Kolejnym obszarem działalności Zarządu była konsekwentna realizacja postanowień zawartego Porozumienia Służb Mundurowych z dnia 27 listopada 2007 r., pomiędzy :  Kołem SEiRP, Zarządem Emerytów i Rencistów Wojska Polskiego, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej. W ramach tego porozumienia odbywa się bieżąca współpraca w zakresie obrony praw nabytych  oraz okresowe spotkania integracyjne, podczas których następowała wymiana doświadczeń z działalności społecznej na rzecz naszych środowisk.

Zarząd Koła utrzymuje bieżące kontakty z Kierownictwem Komendy Miejskiej  i Komisariatów Policji oraz bezpośrednio z policjantami służby czynnej.

W tym miejscu Kol. Krawczyk  serdecznie podziękował Panu Komendantowi Miejskiemu Policji – mł. insp. Mariuszowi Dymura za stałą i życzliwą pomoc w codziennej działalności naszego Koła. Również serdecznie dziękował Panu Komendantowi Komisariatu Policji Tarnów-Centrum – podinsp. Grzegorzowi Habel za codzienną życzliwość i gospodarską pomoc. Jako przykład podał przygotowanie świetlicy na Walne Zebranie.

Podobne podziękowania skierował pod adresem Komendantów Komisariatów Policji w Tuchowie, Ciężkowicach  gdzie działają Grupy Terenowe naszego Koła.

Kontynuując myśl z Zebrania z 2018 r., powiedział, że wreszcie zaświeciło słoneczko w obszarze współpracy  z  Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowych Policjantów po zmianach, jakie nastąpiły w składach tych Zarządów. Spowodowało to wyraźne zbliżenie tych organizacji i co najważniejsze z wzajemną sympatią jest kontynuowane. Nie bez znaczenia jest tu właściwy klimat kształtowany przez Kierownictwo Komendy Miejskiej (ukłon w stronę Pana Komendanta). W ramach tej współpracy   Koło wniosło środki celem organizacji turnieju piłki nożnej halowej, z której to imprezy dochód został przeznaczony na leczenie chorych dzieci funkcjonariuszy Policji Garnizonu Tarnowskiego.

Zaznaczył, że Koło  utrzymuje także dobre kontakty  ze Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939, z którym to dzielona jest wspólna siedziba. Na wielki szacunek dla misji jakiej się podjęła zasługuje Przewodnicząca tego Stowarzyszenia, Pani Grażyna Barnaś-Konieczna.

Następnie sprawozdania merytoryczne złożyli: skarbnik Koła, Kol. Danuta Pierzchała, Kierownik Zespołu ds. Socjalno-Bytowych, Kol. Ryszard Tabiś, Kierownik Zespołu ds. Rekreacji i Wypoczynku, wiceprezes Koła, Kol. Józef Sarlej. Na temat statusu Organizacji Pożytku Publicznego informację złożyl, Kol. Józef Czapla.

Prezes SEiRP Koło w Nowym Sączu, Kol. Marek Sadlisz zaproponował naszemu Kołu podpisanie porozumienia o współpracy z Kołem z Nowego Sącza. Na uwagę zasługuje punkt dot. wspólnie organizowanych w przyszłości imprez. Propozycja uzyskała akceptację Zarządu Koła. Walne Zebranie przyjęło w tej sprawie stosowną uchwałę.

Na ręce Prezesa Janusza Kaczmarczyka Kol. Jerzy Krawczyk złożył Zarządowi Wojewódzkiemu Stowarzyszenia podziękowanie za pomoc i wspieranie działań naszego Koła.

Głos zabrał Pan Komendant Mariusz Dymura, który skrótowo przedstawił sytuację w Garnizonie Tarnowskim. Powiedział o możliwości wykupu mieszkań służbowych przez emerytów i rencistów policyjnych. Zaoferował swoją pomoc w sytuacjach życiowych zebranych. Pan Komendant poinformował, że Komenda Miejska Policji w Tarnowie otrzyma na 100-lecie istnienia Policji sztandar.

Kol. Krawczyk zareagował w ten sposób, że poprosił Walne Zebranie o przyjęcie uchwały umożliwiającej wsparcie ufundowania sztandaru przez nasze Koło. Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło uchwałę w tym przedmiocie.

Następnie głos zabrał Kol. Janusz Kaczmarczyk, który wyraził się ciepłych słowach o działalności naszego Koła. Podał także informacje dot. emerytów i rencistów policyjnych.

Po przyjęciu innych stosownych uchwał Walne Zebranie Sprawozdawcze zostało zamknięte.

Opracował – Jerzy Krawczyk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET