Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     TARNÓW    /     2018.03.06 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w Tarnowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2018.03.06 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w Tarnowie

Zebranie otworzył prezes Jerzy Krawczyk witając wszystkich przybyłych na Zebranie, a szczególnie zaproszonych gości w osobach: mł. insp. Dymurę Mariusza – Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie, nadkom. Habel Grzegorza – Komendanta Komisariatu Policji Tarnów-Centrum, sierż. sztab. Kwaśniak Wacława – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów  w Tarnowie,  jednocześnie wiceprzewodniczącego ZW NSZZ Policjantów w Krakowie, Kaczmarczyk Janusza – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie.

Prezes Jerzy Krawczyk poprowadził pierwszą część zebrania i zarekomendował wybór Prezydium Zebrania.  Przewodniczącym został Jerzy Krawczyk, a zastępcą przewodniczącego Edward Pogoda. Na protokolantów wybrano koleżanki Zofię Bar i Annę Walkowicz. Skład Prezydium zatwierdzono jednomyślnym głosowaniem.

Przewodniczący przedstawił porządek zebrania, który został zatwierdzony przez zebranych. Następnie chwilą ciszy uczczono zmarłych w okresie między zebraniami emerytów i rencistów – członków naszego Koła. Byli to: Gaściewicz Barbara, Kuczek Krzysztof, Łaski Marian, Marszałek Jan, Sacha Bogdan i Zelek Jan.

W kolejnym punkcie porządku zebrania kilkoro członków Koła zostało uhonorowanych listami jubileuszowymi. Wręczenia dokonali: prezes Koła Jerzy Krawczyk oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Janusz Kaczmarczyk.

Przewodniczący zebrania udzielił głosu Komendantowi Miejskiemu Policji mł. Inspektorowi Mariuszowi Dymura. Komendant podziękował Zarządowi Koła za owocną współpracę zaprosił na obchody  Święta Policji w dniu 27 lipca do Żabna, gdzie otwarty ma zostać nowy Komisariat. Komendant zaprasza też do siebie w razie jakichkolwiek problemów osobistych. Podkreślił, że sam pochodzi z rodziny policyjnej i rozumie problemy służby i problemy czysto ludzkie. Z sali padło pytanie o możliwość wykupu mieszkań funkcyjnych. Komendant przyznał, że dotychczas nie wyrażał na to zgody, ale istnieje taka możliwość i prawdopodobnie będą podejmowane pozytywne decyzje w przyszłości. Prezes Krawczyk podziękował Komendantom za przybycie na zebranie.

Dalej Zebranie przebiegało zgodnie z jego porządkiem, zgodnie z którym Edward Pogoda przedstawił do zatwierdzenia Regulamin  Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Poddano pod głosowanie formę wyboru władz statutowych Koła. Wszyscy obecni członkowie Koła głosowali za jawnością wyboru władz. Dokonano wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Zarząd Koła przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe za ub. okres. Kol. Józef Czapla przypomniał i zaprezentował mechanizm działania OPP i możliwości odpisów od podatku 1%  wypełniając PIT-y za ub. rok. Jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ środki finansowe pozyskane z 1% służą członkom naszej organizacji, którzy znajdą się w trudnej sytuacji. Poinformował, że wnioski o pomoc można składać indywidualnie zaopiniowane przez Zarząd Koła do Zarządu Wojewódzkiego. Raz na kwartał w Prezydium ZG zbiera się Komisja przyznająca zapomogi. Zainteresowanych będzie indywidualnie informował o zasadach przyznawania takich zapomóg.

Kol. Adam Kotyza jako przewodniczący przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Otwierając dyskusję przewodniczący udzielił głosu prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Januszowi Kaczmarczykowi. Ten podziękował  tarnowskiemu Zarządowi za dużą aktywność. Podkreślił, że z 26 Kół 3 są wiodące: Nowy Sącz, Wadowice i Tarnów. Prezes Kaczmarczyk zauważył, że musimy się wspierać w obliczu niesprawiedliwości, jaka spotkała dużą rzeszę naszych członków skutkiem ustawy represyjnej. Wspomniał o wystąpieniu europosłów na temat w/w ustawy i o wielkim zaskoczeniu w Parlamencie Europejskim nad rozmiarami krzywd, jakie ustawa spowodowała. Europosłowie są zdecydowani wystąpić do Strassburga z apelem o pominięcie drogi sądowej w kraju. Prezes Kaczmarczyk zaapelował o przekazywanie 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia, jest to teraz bardzo ważne, ponieważ w związku z obniżeniem wielu emerytur zmniejszył się znacznie fundusz na zapomogi.

Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Wacław Kwaśniak. Dziękując za zaproszenie zapewnił o pełnym wsparciu działalności Stowarzyszenia ze strony związkowców.

Po  wystąpieniu gości odbyło się głosowanie nad wszystkimi sprawozdaniami – zostały przyjęte jednomyślnie.

Kolejno odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu. Przyjęto jednomyślnie.

Następnym punktem porządku zebrania były wybory do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki. Prezes zaprezentował 11-osobowy skład Zarządu Koła, który został jednogłośnie przyjęty. Następnie jednomyślnie przegłosowano skład 3-osobowej Komisji Rewizyjnej. Przegłosowano skład delegatów na Zjazd Wojewódzki. Cały skład zaproponowany przez Prezydium Zebrania został jednogłośnie przyjęty.

Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił wyniki wyborów uczestnikom Walnego Zebrania. Ukonstytuował się nowy Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna – obydwa składy zostały przedstawione przez przewodniczącego zebrania, po czym odbyły się pierwsze posiedzenia Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej.

Komisja Uchwał i wniosków poddała pod głosowanie następujące uchwały:

a) projekt uchwały programowej na lata 2018-2022 Zarządu Koła,

b) budżet za rok 2017 wraz z projektem planu finansowego na rok 2018.

Wszystkie trzy uchwały zostały jednogłośnie przyjęte.

Pod koniec zebrania miała miejsce krótka dyskusja. Najpierw wiceprzewodniczący Edward Pogoda zaapelował do wszystkich zebranych o czynne włączenie się do pracy przy pełnieniu dyżurów w każdy wtorek. Podkreślił, że pracujemy wyłącznie społecznie i potrzebujemy wsparcia. Lucyna Błoniarz zadeklarowała pomoc w pracach biura. Kolejno głos zabrał Zbigniew Kowal, który zauważył, że przed laty pracując w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakładał tam Stowarzyszenie. Ma doświadczenie i służy pomocą.

Przewodniczący zaapelował o czynny udział w nadchodzących wyborach samorządowych – musimy oddać głosy na tych, którzy będą nas wspierać i występować w obronie naszych interesów. Prezes Kaczmarczyk pogratulował nowemu Zarządowi życząc sukcesów.

Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Wacław Kwaśniak również pogratulował Zarządowi  wyrażając jednocześnie gotowość owocnej współpracy.

Kończąc Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Prezes Jerzy Krawczyk życzył wszystkim dobrego zdrowia oraz zapewnił o aktywnym działaniu na rzecz wszystkich członków naszego Koła.

                                                                                                                                                          Jerzy Krawczyk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET