Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     KRAKÓW-CENTRUM I    /     2014.03.19 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole SEiRP Kraków-Centrum I    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2014.03.19 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole SEiRP Kraków-Centrum I

    W dniu 19 marca 2014 roku, na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Kraków-Centrum I. Otwarcia zebrania dokonał Jan Kaczmarczyk – Prezes Zarządu Koła witając gości, w tym m.in.: insp. Jacka Fabisiaka – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,  Andrzeja Czopka – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie oraz wszystkich przybyłych członków Koła.

     W następnej kolejności miały miejsce chwile przyjemne i podniosłe. Prezes Koła wspólnie z gośćmi złożyli życzenia Jubilatom, którzy obchodzili okrągłe rocznice urodzin, a byli to: 80-latkowie: Jan Leśniak i Zygmunt Wierciński, 75-latkowie: Józef Jankowski, Zygmunt Majka i Edward Wierzejski, 70-latkowie: Jerzy Łupiniak, Irena Roguska, Franciszek Waśko i Wanda Zając. Wszyscy w/wym. zostali obdarowani okolicznościowymi Listami Gratulacyjnymi, odznakami oraz książką pt. „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 1990-2010”.

     Dyplomy Uznania za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia oraz za długoletnie i nienaganne członkostwo, łącznie z publikacją dot. XX-lecia SEiRP, otrzymali: Andrzej Brożek, Danuta Buluk, Czesław Chłond, Natalia Halij, Jan Jarosz, Andrzej Jurga, Krystyna Jurga, Mieczysław Kukła, Kazimierz Kurek, Józefa Łozińska, Teresa Majewska, Władysław Majzner, Józef Poznański, Jadwiga Słowińska, Maria Stawarz, Mieczysław Stramski, Franciszek Swaczyna, Zbigniew Turcza, Anna Tynka, Maria Walasek, Jadwiga Waśko, Janina Waśko i Władysława Zacińska,

     Uwzględniając prośbę insp. Jacka Fabisiaka o skrócenie jego uczestnictwa w zebraniu z uwagi na pilne sprawy służbowe przesunięto jego wystąpienie na początek obrad. Dziękując za zaproszenie zapewnił o swojej trosce i gotowości wspomagania działalności Stowarzyszenia. W swoim wystąpieniu przedstawił przede wszystkim odcinek działalności logistycznej, za który jest odpowiedzialny na szczeblu wojewódzkim. Zobrazował jak duże są wieloletnie zaniedbania w infrastrukturze małopolskiej Policji oraz przedstawił harmonogram prac planowanych w najbliższym czasie tj. remontu zniszczonych obiektów oraz budowy nowych komisariatów. Zapewnił również o pomocy Stowarzyszeniu w uzyskiwaniu pomieszczeń oraz remontów zajmowanych lokali. Przed opuszczeniem obrad Prezes Koła Jan Kaczmarczyk podziękował gościowi za to ,że mimo braku wolnego czasu i pilnych spraw służbowych znalazł czas dla emerytów.

    Zgodnie z porządkiem obrad Prezes Jan Kaczmarczyk poddał pod głosowanie wybór przewodniczącego zebrania, proponując kandydaturę Janusza Dziedzica oraz kandydaturę Ireny Kawalec na sekretarza Walnego Zebrania. W jawnym głosowaniu kandydaci zostali wybrani jednogłośnie.Nastąpiło przekazanie prowadzenia zebrania Januszowi Dziedzicowi, który podziękował za zaufanie i zapewnił zebranych, że będzie poprowadził obrady sprawnie i bez zbędnych formalności, po czym zapoznał zebranych z porządkiem obrad prosząc. W związku z brakiem uwag co do niego poddał go pod jawne głosowanie –  dokument przyjęto jednogłośnie.

     W następnej kolejności Przewodniczący zebrania przedstawił propozycje dot.  obsady kandydatów do Komisji, obsługujących obrady Walnego Zebrania, do Komisji Wyborcze j : Danutę Buluk, Krystynę Jurga i Zbigniewa Zdeba, do Komisji Mandatowej: Jana Fabiańskiego, Różę Godyń i Lidię Stawarz, do Komisji Uchwał i Wniosków: Zygmunta, Majkę Władysława Majznera i Wiesławę Windak-Zawadzką. Wszystkie Komisje zostały wybrane jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

     Na podstawie zebranych ustaleń i listy obecności Przewodniczący Komisji Mandatowej poinformował zebranych, że ze względu na niską frekwencję zebranie odbędzie się w drugim terminie.

   Po przerwie, zebrani wybrali  jawny sposób głosowania. W części merytorycznej walnego Zebrania Sprawozdanie z działalności Koła w okresie kadencji 2010-2014r. złożył Prezes Zarządu Koła-Jan Kaczmarczyk. Wystąpienie rozpoczął od wspomnienia zmarłych koleżanek i kolegów! i uczczenia ich pamięci chwilą ciszy. Kończąc sprawozdanie podziękował wszystkim pracującym na rzecz Stowarzyszenia członkom za ich zaangażowanie i bezinteresowność dla dobra ogółu emerytów i rencistów policyjnych. Następnie zapoznał wszystkich z decyzją Zarządu Koła z dnia 12.02.2014 roku dot. skreślenia 7 członków z listy Koła za nieopłacanie składek członkowskich. Projekt Uchwały poddano pod głosowanie – przyjęto ją jednogłośnie.

     W następnej kolejności Sprawozdanie finansowe za 2013 rok i Preliminarz budżetowy na 2014 rok przedstawiła Emilia Spytek – skarbnik Koła. W głosowaniu nad uchwaleniem planowanych wpływów i wydatków w 2014 roku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Prezes Zarządu Koła zaproponował podniesienie składki członkowskiej od dnia 01.01.2015 r. o 4 zł. w skali roczne, czyli do kwoty 40 zł. Zebrani wyrazili zgodę podejmując uchwałę jednogłośnie.

     Jako kolejna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Jadwiga Waśko, złożyła szczegółowe Sprawozdanie z działalności Koła w okresie minionej kadencji i zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. W głosowaniu  wniosek przyjęto jednogłośnie.

     Zgodnie z porządkiem obrad, Przewodnicząca Komisji Wyborczej – Danuta Buluk, odczytała listę kandydatów do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i na Delegatów na VII Wojewódzki Zjazd SEiRP w Krakowie. Kandydatami do Zarządu Koła byli: Andrzej Brożek, Danuta Buluk, Janusz Dziedzic, Władysław Indrychowski, Andrzej Jurga, Jan Kaczmarczyk, Irena Kawalec, Emilia Spytek, Lidia Stawarz i Tadeusz Wojtas; do Komisji Rewizyjnej: Czesław Chłond, Krystyna Jurga, Halina Ochmańska i Jadwiga Waśko; na delegatów na VII Zjazd Wojewódzki 21 osób: Andrzej Brożek, Danuta Buluk ,Czesław Chłond, Andrzej Czopek, Janusz Dziedzic, Jan Fabiański, Róża Godyń, Władysław Indrychowski, Andrzej Jurga, Krystyna Jurga, Jan Kaczmarczyk, Irena Kawalec,   Stanisław Kliś, Wiesław Lipkowski, Władysław Majzner ,Lidia Stawarz, Piotr Styczyński, Jadwiga Waśko, Tadeusz Wojtas, Wiesława Zawadzka-Windak, Zbigniew Zdeb. W głosowaniach jawnych na poszczególne listy, do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej, kandydaci zostali wybrani jednogłośnie, a w głosowaniu na Delegatów na VII Zjazd jedna osoba wstrzymała się od głosowania.

     Zabierając głos w dyskusji Stanisław Kliś – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przybliżył zebranym powód, dla którego niektóre osoby zostają skreślone z listy członków SEiRP, tj. przede wszystkim nie opłacanie składek członkowskich bez uzasadnienia, czyli zaniedbanie podstawowego obowiązku członka Stowarzyszenia, które ponosi straty finansowe, gdyż musi za te osoby uiszczać wpłaty składkowe. Oceniając wyniki pracy Kół stwierdził jednoznacznie, że tam gdzie jest zainteresowanie członków działalnością w Stowarzyszeniu tam praca tych Kół wygląda lepiej.

     W dyskusji zabrała głos Danuta Buluk, która prosiła o wyjaśnienie przez osoby działające z ramienia Zarządu Wojewódzkiego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jakie są zasady wypłacania pieniędzy z tego funduszu.  Odpowiedzi udzielił działający w Komisji d/s Pożytku Publicznego Jan Fabiański. Podał podstawę prawną uzyskiwania i dzielenia środków pieniężnych z tego tytułu. Poinformował też, że organizacja małopolska, jak dotąd niewiele uzyskała wpłat na OPP, np. w 2013 roku była to kwota ok.7.000 zł. Stwierdził kategorycznie, że pieniądze wydawane są zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami. Apelował do wszystkich członków o wsparcie tej inicjatywy .

     Następny mówca Andrzej Czopek – Prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP- powiedział między innym: „…działamy jako Stowarzyszenie od 24 lat. W 2015 roku to już 25 lat. Od czsu powstania odbyło się 6 Zjazdów i 2 Zjazdy Nadzwyczajne. Od 2000 roku walczymy o zmianę przepisów dot. funduszu socjalnego. Dotąd nie udało się tego załatwić. Ale trzeba być dobrej myśli, jest bowiem akceptacja Komendanta Głównego Policji, … 20.11.2009 roku powołano Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Ostatnio  odbyła się Konferencja tej Federacji. Prezesem został Zdzisław Czarnecki, …jesteśmy organizacją pożytku publicznego a nie polityczną i musimy o tym pamiętać, …trwają w Zarządzie Głównym prace nad zmianą Statutu, który miałby być dokumentem jednoznacznym. O tym rozstrzygnie VII Krajowy Zjazd SEiRP, …małopolski Zjazd Wojewódzki odbędzie się 21 maja 2014 roku, a po nim odbywać się będą Konwencje Delegatów”.     |

     Następnie zabrał głos Wiesław Lipkowski – I Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego, który jest Przewodniczącym Komisji Statutowej w Zarządzie Głównym SEiRP oraz członkiem Komisji Socjalnej przy KWP w Krakowie. Przedstawił informację dot. funduszu socjalnego, w tym m.in. „…W grudniu 2013 roku Komendant Wojewódzki Policji na nasz wniosek,  podniósł kwotę górnego dochodu do 2.700 zł.na 1 osobę w rodzinie, która stara się o wsparcie socjalne. Komisja Socjalna pracuje 1 raz w miesiącu tj. w każdy 3-ci wtorek miesiąca. Od stycznia br. procedury załatwiania skrócono. Komisja została przeniesiona do Wydziału Finansowego i dlatego czas rozpatrywania wniosków jest krótszy, bo pominięto biurokratyczną formę pośrednictwa.  Główny cel wypłat to zapomogi losowe i pobyty szpitalne. Wypłacono 1.186 zapomóg materialnych, które można otrzymać 2 razy w roku. I tu kategorycznie przestrzegany jest limit dochodu na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Ponadto przyznano 486 dopłat do kosztów wypoczynku, 118 dopłat do sanatoriów, 38 dopłat do kosztów pogrzebu, 68 dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Powodem odmów otrzymania wsparcia są najczęściej braki formalne takie jak np. dane o dochodach, zbyt wysoki dochód na członka rodziny, przekroczenie terminu złożenia wniosku powyżej 60 dni od daty pobytu lub zdarzenia losowego, brak na fakturze danych personalnych członka rodziny, który przebywał na wczasach wspólnie z uprawnionym. 

     Po krótkiej przerwie zwołane zostało pierwsze posiedzenia Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej w celu ukonstytuowania się władz, które ukonstytuowały się w następującym składzie:

Zarząd Koła:

  • Jan Kaczmarczyk – Prezes Zarządu Koła,
  • Andrzej Jurga – I Wiceprezes,
  • Andrzej Brożek – Wiceprezes,                                     
  • Irena Kawalec – Sekretarz,
  • Emilia Spytek – Skarbnik
  • Członkowie Zarządu Koła: Danuta Buluk, Janusz Dziedzic, Władysław Indrychowski, Lidia Stawarz i Tadeusz Wojtas

Komisja Rewizyjna Koła

  • Jadwiga Waśko – Przewodnicząca
  • Halina Ochmańska – Wiceprzewodnicząca,
  • Krystyna Jurga – Sekretarz,
  • Czesław Chłond – Członek.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej – Danuta Buluk odczytała protokół z pierwszego zebrania Zarządu Koła i wyniki wyborów do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej. Nowe władze Koła zostały przyjęte przez zebranych oklaskami i gratulacjami.         

     Przewodniczący zebrania przekazał dalsze prowadzenie obrad nowo wybranemu Prezesowi Koła Kraków-Centrum I Janowi Kaczmarczykowi. Na wstępie podziękował on zebranym za zaufanie stwierdzając, że jest to jego ostatnia kadencja i zapewnił, że w następnej kadencji nie będzie kandydował.                                                            

      W dalszym ciągu zebrania Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków – Wiesława Zawadzka-Windak odczytała Uchwałę programową na następną kadencję, która została przyjęta jednogłośnie.

     Na zakończenie zebrania Jan Kaczmarczyk pożegnał uczestników, podziękował za udział i zdyscyplinowanie oraz zaprosił wszystkich do uczestniczenia w pracach na rzecz Stowarzyszenia i do kontaktu z członkami Zarządu Koła w czasie cotygodniowych dyżurów. Na tym zebranie zakończono.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Piotr Styczyński

                                                                                                                                                                                                                                                                               Irena Kawalec

 

 

 

Zarząd Koła
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET