Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     TARNÓW    /     2017.03.14 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tarnowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2017.03.14 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tarnowie

W dniu 14 marca 2017 roku, w Komisariacie Policji Tarnów-Centrum, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tarnowie.

Otwarcia zebrania dokonał prezes Zarządu Koła Jerzy Krawczyk witając zaproszonych gości:

  • insp. mgr Mirosława Moryla – Komendanta Miejskiego Policji,
  • nadkom. mgr Grzegorza Habla – Komendanta Komisariatu Policji Tarnów- Centrum,
  • płk. Wiesława Lipkowskiego – I wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie,
  • podisnp. Piotra Styczyńskiego – wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP, a jednocześnie rzecznika prasowego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Krakowie,
  • nadinsp. w st. spocz. dr Józefa Jedynaka,
  • Stanisława Cocharę – Prezesa honorowego Koła SEiRP Tarnowie.

Po powitaniu gości Prezes Jerzy Krawczyk wymienił nazwiska członków Koła zmarłych w ostatnim okresie sprawozdawczym, których pamięć uczczono chwilą ciszy. W sposób szczególny upamiętniono zmarłego przed rokiem Prezesa Koła Mariana Sarkowicza, człowieka całym sercem oddanego pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.

Na przewodniczącego zebrania Prezes Jerzy Krawczyk zaproponował własną osobę, a na wiceprzewodniczącego Zebrania wiceprezesa Zarządu Koła Edwarda Pogodę. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. Na protokolanta wybrano Annę Walkowicz – również  jednogłośnie.

Prowadzenie zebrania przejął  wybrany przewodniczący przedstawiając porządek zebrania, który to porządek Zebrania został przyjęty  jednogłośnie.

Edward Pogoda przedstawił Regulamin Zebrania, który to Regulamin został przyjęty jednogłośnie.

Dokonano wyboru Komisji Mandatowej, w skład której weszli: Waldemar Jagowdzik, Jerzy Klaja oraz Stanisław Kaczocha – skład ten został przegłosowany jednogłośnie.

Na członków Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Włodzimierza Cmunta, Zofię Bar oraz Adama Kotyzę – skład przegłosowano jednogłośnie.                                                                       

Kolejnym punktem porządku obrad było uhonorowanie Zbigniewa Burnata odznaką „Za zasługi z dyplomem” – wyróżnienie to wręczyli: Prezes Zarządu Koła Jerzy Krawczyk oraz I Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Wiesław Lipkowski.

Komisja Mandatowa przedstawiła protokół stwierdzający prawomocność obrad w II. Terminie – 124 osoby obecne na zebraniu, co stanowiło 28,2 % ogółu członków.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu Koła przedstawili:

  • Prezes Jerzy Krawczyk,
  • Skarbnik Zarządu Koła  Danuta Pierzchała,
  • Przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej Ryszard Tabiś
  • wiceprezes Zarządu Koła odpowiedzialny za sprawy rekreacyjno-wypoczynkowe  Józef Sarlej.  

Następnie Adam Kotyza złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie to oraz wszystkie sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu Koła zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie. 

Prezes Jerzy Krawczyk otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. Zauważył, że aktualnie największym problemem i zmartwieniem dużej grupy członków jest tzw. Ustawa represyjna uchwalona 16.grudnia ub. roku. Zarząd Koła czuje się w obowiązku udzielać pomocy wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz osobom będącymi emerytami i rencistami policyjnymi, a nie będącymi członkami Stowarzyszenia. Stanisław Cochara nawiązując do w/w Ustawy zapytał o grupy inwalidzkie. Prezes Krawczyk wyjaśnił, że świadczenia za  grupy inwalidzkie zostaną zredukowane o 2 % za każdy rok wymiaru podstawy.

Następnie głos zabrał Pan Jan Hebda, który chciał się dowiedzieć, czy w/w Ustawa obejmuje byłych funkcjonariuszy ZOMO. Prezes odpowiedział, że wspomniana Ustawa nie bierze pod uwagę byłej formacji ZOMO.

Głos zabrał Komendant Moryl, który podziękował za współpracę ze Stowarzyszeniem – wkrótce odchodził ze stanowiska Komendanta KMP w Tarnowie. Życzył, aby sytuacja w kraju sprzyjała naszemu środowisku.

Prezes poinformował, że kancelaria prawna opracowała wzory druków do odwołań od decyzji obniżających świadczenia. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego, Wiesław Lipkowski komentując planowane obniżki emerytur i rent radził wszystkim zainteresowanym zapoznać się ze swoimi aktami osobowymi. Należy w tym celu złożyć wnioski do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i do IPN. Prezes Lipkowski zwrócił uwagę na dokładne wypełnianie wniosków o zapomogi, aby nie zostały odrzucone.

Po konsultacji ze skarbnikiem Koła Walne Zebranie Sprawozdawcze postanowiło przekazać kwotę w wysokości 500 zł na obsługę prawną Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w związku ze skutkami ustawy emerytalnej z dnia 16 grudnia 2016 oraz kwotę zebraną od członków Koła przekazaną w ramach darowizny.      

Włodzimierz Cmunt przedstawił protokół Komisji Uchwał i Wniosków.

Podjęto uchwałę zatwierdzającą budżet Koła za rok 2016 oraz plan finansowy na rok 2017.  

Na koniec jednogłośnie przyjęto uchwałę zatwierdzającą decyzje Zarządu dot. skreślenie z listy członków Stowarzyszenia osoby  nie wywiązujących się z obowiązku opłacania składek.

Kończąc zebranie Prezes Jerzy Krawczyk podziękował wszystkim za udział, szczególne podziękowanie kierując do zaproszonych gości. Zaapelował o czynny udział w działalności tarnowskiego Koła.

 

                                                                                                                                                                                                                                       Prezes Jerzy Krawczyk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET