Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Porozumienie Służb Mundur.     /     Regulamin Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego w Krakowie     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Regulamin Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego w Krakowie

REGULAMIN POROZUMIENIA

ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH

WOJEWÓDZTWA  MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE  

 

I.    Porozumienie obejmuje Związki i Stowarzyszenia zrzeszające byłych żołnierzy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy Resortu Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, bez względu na stopień, miejsce i czasookres pełnienia służby i nosi dalej nazwę  POROZUMIENIA. Do Porozumienia mogą też przystąpić związki i stowarzyszenia innych służb mundurowych, które w swej działalności akceptują treść niniejszego Regulaminu.

II.   Porozumienie jest dobrowolnym, demokratycznym zrzeszeniem wymienionych organizacji utrzymujących stosunki miedzy sobą na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy i szacunku żołnierskiego.

III.  Przynależność do Porozumienia nie narusza i nie ogranicza statutowych celów i form działania organizacji w jego skład wchodzących, a podjęte uchwały nie mogą być z nimi sprzeczne lub rozbieżne.

IV.  Zasadą postępowania i decyzyjności jest konsensus sygnatariuszy Porozumienia.

V.   Sygnatariusz nieobecny, nie może kwestionować ustaleń zapadłych w czasie uzgodnień stanowiska Porozumienia.

VI.  Działalność Porozumienia oparta jest na pracy społecznej członków stowarzyszeń w jego skład wchodzących.

VII. Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych jest organizacją o zasięgu wojewódzkim i działa na terenie województwa małopolskiego.

VIII.Siedzibą Porozumienia jest miasto Kraków.

IX.  Logo Porozumienia stanowi – GÓRNĄ CZĘŚĆ ORŁA BIAŁEGO W KORONIE NA ZIELONYM TLE wpisany w koło otoczone szarym obrębem składającym się z dziewięciu kątów, w którym wpisana jest pełna       nazwa Porozumienia w kolorze brązowym.

 

 

1.    Postanowienia ogólne

 § 1

Porozumienie ma strukturę organizacyjną jednoszczeblową i pracuje w składzie osób delegowanych przez poszczególnych sygnatariuszy.

§ 2

Każda z delegacji musi mieć pisemne umocowanie do reprezentowania swojej organizacji w składzie dwóch osób, w tym jedną osobę do pracy w Prezydium,  które w głosowaniu posiadają i dysponują jednym głosem. Sygnatariusze posiadający powyżej trzy tysiące członków wyznaczają trzyosobową delegację do władz Porozumienia wskazując  jedną lub dwie osoby  do pracy w Prezydium.

  § 3

Sygnatariusze mogą dokonywać zmian personalnych w składzie ich przedstawicieli z tym, że dana zmiana wymaga pisemnego uzasadnienia.

 § 4

Walne Zebranie Członków Prezydium Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Porozumienia, może w glosowaniu jawnym przedłużyć działalność na kolejne 4 lata Prezesa Porozumienia.

                                                                  

  2. Cele i zasady działania

  § 5

a)      Celem Porozumienia jest upowszechnianie, wyjaśnianie i propagowanie prawdy o historii Oręża Polskiego oraz jego znaczenia dla niepodległości i suwerenności Narodu Polskiego

b)      Zadaniem Porozumienia jest koordynacja i podejmowanie działań zmierzających do wspólnego prezentowania stanowisk  i interesów sygnatariuszy z równoczesnym przestrzeganiem  ich odrębności statutowych.

       § 6

a)      Prezydium Porozumienia ustala okoliczności i warunki wspólnych wystąpień delegacji i pocztów sztandarowych w czasie akademii, parad i innych uroczystości tego wymagających

b)      Sygnatariusze mogą ustalić i inne zadania i okoliczności wymagające zajęcia wspólnego stanowiska.

 

3. Władze i członkowie Porozumienia

        § 7

Władzami Porozumienia są:

a)      Walne Zebranie Członków Prezydium Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych wchodzących w skład Porozumienia

b)      Zarząd Porozumienia,

c)       Prezydium Porozumienia

§ 8

a)      Wspólne zebranie  Prezydium  Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych  tworzy Walne Zebranie Członków Porozumienia, które jest najwyższą władzą.

b)      Walne Zebranie na wniosek Prezydium Porozumienia zbiera się  jeden raz  w okresie kadencji, oraz może być zwołane na wniosek Prezydium Porozumienia jako nadzwyczajne z ważnych powodów co do dalszego sprawnego funkcjonowania Porozumienia.

c)      Walne Zebranie decyduje o powołaniu Porozumienia lub jego rozwiązaniu oraz o treści niniejszego regulaminu.

d)      Organizacje wchodzące w skład Porozumienia posiadają po jednym głosie nie zależnie od rodzaju i trybu głosowania.

                                                                                                                                             

4. Zarząd Porozumienia

      § 9

a)      Zarząd składa się z przedstawicieli oddelegowanych przez Sygnatariuszy po dwóch do  pracy w Porozumieniu. 

b)      Zarząd na pierwszym swym posiedzeniu wybiera z osób wskazanych przez Sygnatariuszy w glosowaniu jawnym Prezesa Porozumienia, Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika na 4-letnią kadencję.

c)     Prezes Porozumienia przygotowuje, następnie po zatwierdzeniu przez Zarząd realizuje w raz z Prezydium roczny plan pracy.

d)      Posiedzenie Zarządu odbywa się stosownie do potrzeb, co najmniej  razy  w roku, na którym  zatwierdza się roczny plan pracy oraz inne zmiany, wynikające z regulaminu i podjętych działań przez Prezydium.

 

5. Prezydium

§ 10

a)      Prezydium składa się z oddelegowanych po jednym przedstawicielu z każdego związku  czy stowarzyszenia liczącego do jednego tysiąca członków, zwiększając o kolejnego przedstawiciela po przekroczeniu kolejnego tysiąca członków.

b)      Przedstawiciel jednej organizacji może być  Prezesem dwie kadencje, jeżeli nie postanowi inaczej Walne Zebranie Członków Porozumienia. To samo dotyczy wszystkich funkcyjnych członków Porozumienia. 

c)      Prezydium kieruje działalnością związkową Porozumienia w okresie między posiedzeniami Zarządu.

d)      Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz w  miesiącu.

e)      Prezydium może podejmować inne działania, nieobjęte planem działania, przedkładając je  do zatwierdzenia Zarządowi.

      § 11

Za zgodą Prezydium,  do Porozumienia przystąpić mogą organizacje związkowe służb mundurowych nie objętych wstępnym Porozumieniem w dowolnym terminie roku kalendarzowego.

      § 12

Regulamin niniejszy obowiązuje od daty jego zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków Porozumienia aż do chwili jego zmiany lub też rozwiązania Porozumienia.

       § 13

Niniejszy regulamin  przyjęto przez Walne Zebranie Członków Porozumienia  zgodnie z Uchwałą nr.3 z dnia 25 marca 2015 roku.

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

                                  


Projekt i wykonanie: InforpolNET