Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Aktualności    /     VII Wojewódzki Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

VII Wojewódzki Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie

     W dniu 21 maja 2014 roku, na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, odbył się VII Wojewódzki Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Otwarcia obrad dokonał Prezes ZW SEiRP w Krakowie – Andrzej Czopek, który powitał przybyłych Delegatów oraz zaproszonych gości, w tym m.in.:

 • Jerzego Krawczyka – Wiceprezesa Zarządu Głównego SEiRP,
 • płk. pil. rez. Czesława Kurczynę – Prezesa Porozumienia Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego,
 • Antoniego Forgiela – Prezesa Stowarzyszenia Komendantów Policji,
 • ppor. rez. Wilhelma Palarskiego – w zastępstwie Prezesa Związku – gen.  Jerzego Wójcika, reprezentującego Małopolski Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

W następnej kolejności wręczono odznaczenia wyróżniającym się zaangażowaniem i aktywnością członkom Stowarzyszenia. Odznakę za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP otrzymali: Zdzisław Kowalski – Prezes Koła w Gorlicach, Eugeniusz Dąbrowski –  z Koła w Gorlicach i Zbigniew Faryna – z Koła w Wieliczce, a Odznaką za Zasługi z Dyplomem Wacław Homa – z Koła w Zakopanem. 

    Szczególną okolicznością był Jubileusz 100 rocznicy urodzin Jana Sobola – członka Koła Kraków – Podgórze, przypadający w dniu  15.05.2014r. Z uwagi na niedyspozycję zdrowotną Jubilat nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości, więc przygotowany z tej okazji upominek  w postaci zegarka ze stosowną dedykacją wraz z najlepszymi życzeniami urodzinowymi odebrała jego córka. Prezent wraz z wiązanką kwiatów wręczyli: Jerzy Krawczyk, Andrzej Czopek oraz Małgorzata Wolnik – Prezes Koła Kraków-Podgórze.

     W dalszej części obrad Prezes Andrzej Czopek zaproponował skład Prezydium Zjazdu, na Przewodniczącego Zjazdu – Jerzego Krawczyka, a na Wiceprzewodniczącego – Janusza Dziedzica. Propozycja została przyjęta jednogłośnie, Jerzy Krawczyk przedstawił poniżej przedstawiony porządek obrad Zjazdu:

 1. Otwarcie VII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów SEiRP w Krakowie oraz przywitanie przybyłych gości.
 2. Wręczenie wyróżnień i adresów jubilatom.
 3. Powołanie Prezydium Zjazdu, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zjazdu oraz sekretariatu.
 4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad VII WZD SEiRP w Krakowie.
 5. Objęcie przewodnictwa w obradach przez przewodniczącego Zjazdu.
 6. Wybór Komisji Zjazdowych: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej i Uchwał i wniosków
 7. Sprawozdanie z 4-letniej działalności Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie za okres 2010 – 2014 – Wiceprezes ZW SEiRP w Krakowie Wiesław Lipkowski.
 8. Informacja z wykonania planu finansowego oraz przedstawienie propozycji na VII kadencję – Wiceprezes ZW SEiRP Janusz Dziedzic.
 9. Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu SEiRP VI kadencji, przedstawienie regulaminu Wojewódzkiej Komisji             Rewizyjnej – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w Krakowie – Stanisław Kliś
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Zjazdu i podejmowanych uchwał – Przewodniczący Komisji.
 11. Głosowanie nad projektem uchwały o absolutorium, przyjęcie sprawozdania, przyjęcie regulaminu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami .
 13. Przerwa
 14. Dalszy ciąg dyskusji i wystąpienia zaproszonych gości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ilościowego składu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie (Prezydium – 15 osób,  WKR – 7,  Delegaci na VII KZD  11 osób + 2 zastępców Delegatów).
 16. Propozycje personalne  Komisji Wyborczej oraz zgłaszanie ewentualnych dodatkowych osób.
 17. Przegłosowanie dotyczące propozycji trybu wyborów – tajne lub jawne do: funkcji Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji           Rewizyjnej,  Delegatów na VII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP.
 18. Przeprowadzenie wyborów.
 19. Dalszy ciąg dyskusji
 20. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.
 21. Ukonstytuowanie się Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
 22. Przyjęcie Uchwały programowej VII WZD – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków.
 23. Przejęcie przewodnictwa obrad przez nowo wybranego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie.
 24. Zakończenie obrad.

Powyższy porządek obrad został poddany głosowaniu, a następnie przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Zjazdu zaproponował składy Komisji Zjazdowych: do Komisji Mandatowej: Andrzeja Grzelę, Jana Skołuckiego i Zofię Bar, do Komisji Skrutacyjnej: Lidię Stawarz, Danutę Buluk, Zenona Romowicza, Pawła Noconia i Jadwigę Waśko, do Komisji Wyborczej: Różę Godyń, Stefana Grodowskiego i Alojzego Kota, do Komisji Uchwał i Wniosków: Elżbietę Odziomek, Edwarda Pogoda i Władysława Majznera, do Sekretariat Zjazdu: Wiesławę Zawadzką–Windak i Emilię Zwierzyńską, do Obsługi informacyjnej Piotra Styczyńskiego, a do Biura Zjazdu: Irenę Kawalec, Różę Godyń i Krystynę Jurga. W głosowaniu jawnym Delegaci jednogłośnie przyjęli przedstawione propozycje. Komisje przystąpiły do swoich prac. Przewodniczący Zjazdu zapoznał zebranych z Regulaminem Obrad VII WZD w Krakowie i poddał go pod głosowanie –  w głosowaniu jawnym Delegaci przyjęli Regulamin jednogłośnie. W następnej kolejności głos zabrał Wiesław Lipkowski – I Wiceprezes ZW SEiRP w Krakowie, który przedstawił sprawozdanie z 4-letniej działalności Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie w latach 2010 – 2014. Kolejnym mówcą był gość Zjazdu – Czesław Kurczyna, który podziękował za zaproszenie na Zjazd w imieniu sygnatariuszy Porozumienia Służb Mundurowych z województwa małopolskiego oraz za owocną współpracę w trakcie całej minionej kadencji. Przekazał podziękowania dla Prezesa Andrzeja Czopka za to, że zawsze służył radą i pomocą oraz dla całego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie. Życzył wszystkim delegatom owocnych obrad i wręczył list okolicznościowy Prezesowi Andrzejowi Czopkowi. W dalszej części obrad Wiceprezes Janusz Dziedzic przedstawił informację o wykonaniu planu finansowego przez ZW SEiRP w Krakowie. Zgodnie z porządkiem obrad głos zabrał Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Krakowie – Stanisław Kliś, który zapoznał zebranych ze sprawozdaniem WKR i postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu SEiRP w Krakowie. W dalszej kolejności Stanisław Kliś przedstawił kandydatów do WKR, byli nimi: Jerzy Byrski, Róża Godyń, Tadeusz Gurgul, Stanisław Kliś, Elżbieta Odziomek, Mieczysław Tomczyk i Zbigniew Zdeb oraz przedstawił Regulamin WKR. Przewodniczący Komisji Mandatowej Andrzej Grzela odczytał protokół tej Komisji, z którego wynikało, że VII Wojewódzki Zjazd Delegatów SEiRP w Krakowie posiada kworum (84,5% -  tj. 147 Delegatów) i jest prawomocny. Jerzy Krawczyk ogłosił przystąpienie do głosowań:

 • za przyjęciem sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie za lata 2010 – 2014 oddano 146 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się,
 • za przyjęciem regulaminu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w Krakowie oddano 146 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się,
 • za przyjęciem Uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu SEiRP w Krakowie oddano 147 głosów.

Po krótkiej przerwie, po wznowieniu obrad, głos zabrał gość, por. Wilhelm Palarski, który przekazał wszystkim delegatom pozdrowienia od gen. bryg. Jerzego Wójcika – Prezesa Małopolskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz złożył serdeczne podziękowania Prezesowi Andrzejowi Czopkowi za dotychczasową współpracę. W wynikłej dyskusji głos zabierali, m.in. Andrzej Oleksy – skarbnik Koła SEiRP w Miechowie, Jan Puda – Prezes Koła w Nowym Targu, Jerzy Ogorzałek z Koła w Nowym Sączu, Edward Kwak – Prezes Koła w Zakopanem,  Jan Szarek z Koła Kraków-Centrum II. Po zakończeniu dyskusji Jerzy Krawczyk przystąpił do przegłosowania Uchwał o ilościowych składach:

 • Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie – za powiększeniem z 11 do 15 osób głosowało 144 Delegatów, 1 Delegat był przeciwny, a 2 wstrzymało się.
 • Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w Krakowie w składzie 7 osób – głosowanie: za przyjęciem było147 delegatów – przyjęta jednogłośnie,

Przewodniczący Komisji Wyborczej – Stefan Grodowski przedstawił kandydatury osób do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, tj.: Andrzej Czopek, Janusz Dziedzic, Jan Fabiański, Jan Kaczmarczyk, Jerzy Krawczyk, Wiesław Lipkowski, Stanisław Smoleń, Piotr Styczyński, Stanisław Szeląg i Wiesława Zawadzka-Windak. Z sali zostali zgłoszeni: Janusz Janik, Andrzej Jurga, Danuta Kielar, Edward Kwak i Jan Puda. Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie tryb głosowania na kandydatów do Prezydium ZW SEiRP w Krakowie – tajnie, czy jawnie. Komisja Skrutacyjna policzyła głosy: za głosowaniem jawnym głosowało 146 delegatów, 1 delegat wstrzymał się. Przystąpiono do jawnego głosowania nad listą 15 kandydatów do Prezydium ZW SEiRP, za przyjęciem listy głosowało 146 Delegatów, 1 wstrzymał się. W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Wyborczej – Stefan Grodowski odczytał kandydatury 11 Delegatów na VII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP oraz 2 zastępców Delegatów: Andrzej Czopek, Janusz Dziedzic, Jan Fabiański, Stefan Grodowski, Janusz Janik, Jan Kaczmarczyk, Stanisław Kliś, Jerzy Krawczyk, Wiesław Lipkowski, Stanisław Smoleń, Piotr Styczyński. Zastępcy Delegatów: Jan Puda, Stanisław Mądry. Za listą głosowało 143 Delegatów, a 4 wstrzymało się. Stefan Grodowski przypomniał listę 7 kandydatów do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Krakowie. Delegaci wyrazili wolę jawnego głosowania na tę listę, która przyjęta została jednogłośnie.

     Następnym punktem obrad był wybór Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie. Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie tryb wyborów: jawnie, czy tajnie. Za wyborami tajnymi głosowało 85 Delegatów ze 144 obecnych na sali. Przewodniczący Komisji Wyborczej podał nazwiska 2 kandydatów na funkcje Prezesa ZW:

 1. Andrzej Czopek
 2. Jan Kaczmarczyk.

Jerzy Krawczyk poprosił kandydatów, aby w skrócie przedstawili swoje zamierzenia na VII kadencję. Pierwszy zabrał głos Andrzej Czopek. Przypomniał, że działa w Stowarzyszeniu od początku jego powstania. Podkreślił, że praca Prezydium była i jest dobra, jedna z najlepszych w Polsce i ten skład, który dziś został wybrany również to gwarantuje. Nadal będzie kontynuował aktywną pracę dla Stowarzyszenia. Jan Kaczmarczyk przedstawił się,  gdyż w odróżnieniu od poprzednika nie jest powszechnie znany. Co do zamierzeń, to podkreślił, że najistotniejsze będzie poprawienie aktywnej pracy w Kołach, utworzenie funduszu celowego na dofinansowanie Kół i uważne słuchanie problemów w pracy Kół dla lepszego współdziałania w ich rozwiązywaniu. Po tych wystąpieniach Komisja Skrutacyjna przystąpiła do zbierania głosów do urny wyborczej. Po zebraniu głosów Jerzy Krawczyk podjął się wyjaśnienia niektórych poruszonych w dyskusji problemów, m.in.: składki, która powinna być jednorazowa i jednoroczna, a nie np. za pół roku,  Biuletynu Informacyjnego, którego nie trzeba likwidować, bo bardzo trudno go potem odbudować i odtworzyć. … jest potrzebny, gdyż umieszcza się tam akty prawne dotyczące emerytów i rencistów policyjnych, sprawie funduszu socjalnego, sprawie legitymacji dla rodzin, grupowemu ubezpieczeniu członków SEiRP w PZU. Stefan Grodowski odpowiedział na pytania dot. funduszu socjalnego. Wiesław Lipkowski wypowiedział się na temat członkostwa Słowaków. Do tej pory nie było możliwości ich członkostwa w SEiRP. W 2014 roku na posiedzeniu Komisji Statutowej ZG SEiRP zaproponowano wprowadzenie zapisu, aby Słowacy mogli być członkami wspierającymi   tak, jak inne osoby mieszkające za granicą. Teraz Statut daje możliwości współdziałania organizacji, ale nie Kół. Potrzebna jest poprawka w Statucie, aby była możliwość przynależności do SEiRP z przygranicznych miast z podobnych Stowarzyszeń. Poza tym trwają prace nad Ustawą o Stowarzyszeniach, aby uprościć kontakty organizacji pożytku publicznego. Janusz Dziedzic odpowiedział na uwagi dot. sprawozdania finansowego ZW SEiRP i przekazywania do Kół szczegółowych informacji. 

W tym samym czasie  Komisja Skrutacyjna przygotowała wyniki głosowania na Prezesa ZW SEiRP, a po zakończeniu dyskusji, jej  Przewodnicząca, Lidia Stawarz ogłosiła wynik. 

     W wyniku tajnego głosowania na funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie na VII kadencję wybrany został Jan Kaczmarczyk. Na Andrzeja Czopka głosowało 52 Delegatów, a na Jana Kaczmarczyka 91 Delegatów. 

    Przewodniczący Zjazdu ogłosił krótką przerwę na czas pierwszego posiedzenia Prezydium ZW SEiRP w Krakowie oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w Krakowie, w celu ich ukonstytuowania się. Po kilku minutach wznowiono obrady i odczytano protokoły z pierwszych posiedzeń w/w ukonstytuowanych gremiów z przydziałem funkcji i zadań. Protokół Prezydium przedstawiła Wiesława Zawadzka–Windak.

   Pierwsze posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie odbyło się pod przewodnictwem nowo wybranego Prezesa Jana Kaczmarczyka, na którym Prezydium ukonstytuowało sie w następującym składzie:

 • Wiesław Lipkowski – I Wiceprezes
 • Janusz Dziedzic – Wiceprezes ds. finansowych
 • Piotr Styczyński – Wiceprezes ds. medialnych i logistyki
 • Stanisław Szeląg – Skarbnik,
 • Wiesława Zawadzka–Windak – Sekretarz

Jedna funkcja Wiceprezesa oraz szczegółowe zadania pozostały do przydzielenia na najbliższym posiedzeniu Prezydium ZW. Ponadto Prezydium zgłosiło wniosek do Uchwały Zjazdowej o nadanie tytułu Honorowego Prezesa dla Andrzeja Czopka.

W następnej kolejności Stanisław Kliś przedstawił protokół z pierwszego posiedzenia WKR SEiRP w Krakowi, na którym przydzielono następujące funkcje:

 • Stanisław Kliś – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w Krakowie
 • Mieczysław Tomczyk – Wiceprzewodniczący
 • Róża Godyń – Sekretarz

     W dalszej części głos zabrał ustępujący Prezes ZW SEiRP Andrzej Czopek, który podziękował całemu Zarządowi Wojewódzkiemu za dotychczasową współpracę. Podkreślił, że wybór nowego Prezesa jest wyrazem demokracji w małopolskim Stowarzyszeniu i pogratulował wyboru Janowi Kaczmarczykowi. Nowo wybrany Prezes Zarządu Wojewódzkiego podziękował ustępującemu Prezesowi Andrzejowi Czopkowi i poprosił o nieustanne dzielenie się bogatym, wieloletnim doświadczeniem przyznał, że jest to niełatwa funkcja. Jerzy Krawczyk poddał pod głosowanie wniosek o nadanie tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie dla Andrzeja Czopka – wniosek został przyjęty jednogłośnie. Ponadto, Jerzy Krawczyk, w imieniu Zarządu Koła SEiRP w Tarnowie, zgłosił Jana Skołuckiego do tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia, wniosek przegłosowano – przyjęty został jednogłośnie. Jan Puda, w imieniu Zarządu Koła SEiRP w Nowym Targu, zgłosił Franciszka Gruszkę do tytułu Honorowego Wiceprezesa Koła – wniosek został przyjęty jednogłośnie.

     Na zakończenie obrad VII WZD SEiRP w Krakowie, w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków, Elżbieta Odziomek przedstawiła treść Uchwały Zjazdowej, a Przewodniczący Zjazdu poddał Uchwałę pod głosowanie, która przyjęta została jednogłośnie. Na tym Zjazd zakończył swe obrady.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Piotr Styczyński

                                                                                                                                                                                                                                                                 Wiesława Zawadzka–Windak

                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET