Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     KRAKÓW-CENTRUM I    /     2015.02.11 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP Kraków-Centrum I.Nowa strona    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2015.02.11 Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP Kraków-Centrum I.Nowa strona

Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła  SEiRP Kraków-Centrum I.

W dniu 11 lutego 2015 roku, w restauracji „Piastowska” w Nowej Hucie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Kraków-Centrum I.

Przybyłych na zebranie gości oraz członków Koła powitał Prezes Zarządu Koła SEiRP Kraków-Centrum I Andrzej Jurga, który poinformował, iż według listy obecności na sali znajduje się 100 osób - gości i członków Koła.

Na Walne Zebranie zaproszony był Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, nadinspektor Mariusz Dąbek, lecz z uwagi na pilny i niespodziewany wyjazd do Warszawy nie mógł przybyć na przedmiotowe zebranie.

W zebraniu uczestniczył Jan Kaczmarczyk - Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie.

Na wstępie zebrani uczcili chwilą ciszy zmarłych członków Koła.

W głosowaniu jawnym przewodniczącym zebrania wybrany został Janusz Dziedzic - członek Zarządu Koła.

W myśl porządku obrad powołano, w drodze głosowania, Komisję Uchwał i Wniosków, a następnie Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie oraz Prezes Koła Kraków-Centrum I wręczyli adresy gratulacyjne Jubilatom, którzy obchodzili lub w najbliższym czasie będą obchodzić 70, 75 i 80 rocznicę urodzin. Każdy z uhonorowanych Jubilatów otrzymał także w prezencie książkę pt. : Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 1990 – 2010”, jak również burzę oklasków.

Kolejnym punktem obrad było Sprawozdanie z działalności Koła za rok 2014 oraz przedstawienie projektu uchwały o skreśleniu członków niepłacących składek. Ten punkt obrad został poddany głosowaniu, Sprawozdanie zostało zaakceptowane, a powyższa uchwała została przyjęta większością głosów.

W następnej kolejności Skarbnik Koła, Emilia Spytek, przedstawiła Sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz Preliminarz budżetowy na 2015 rok, które w głosowaniu zostały przyjęte jednogłośnie, przez zebranych członków Koła.

Kolejnym sprawozdawcą była Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Jadwiga Waśko, która przedstawiła ocenę działalności Zarządu Koła za 2014 r.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP, Jan Kaczmarczyk, który pozytywnie i wysoko ocenił pracę i działalność Koła SEiRP Kraków-Centrum I.

Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Socjalnej, Wiesław Lipkowski, przedstawił Regulamin przyznawania świadczeń socjalnych i ich wysokości członkom Koła SEiRP Kraków-Centrum I.

Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, Janusz Dziedzic, przedstawił zrealizowane w 2014 r. i planowane w 2015 r. zagraniczne wyjazdy turystyczne organizowane dla członków Koła.

Przedstawicielka Zespołu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Koła, Lidia Stawarz, przekazała informację dot. działalności rekreacyjno-wypoczynkowej Koła w 2014 r. oraz podała plan wycieczek i imprez organizowanych dla członków Koła w 2015 roku.

Kolejny głos, to wystąpienie przewodniczącego Zespołu ds. Pożytku Publicznego, Jana Fabiańskiego, który przekazał informację nt. odpisu 1% od podatku dochodowego, jaki można odpisać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Na zkończenie części merytorycznej Prezes Zarządu Koła, Andrzej Jurga, przedstawił Plan Pracy Zarządu Koła na 2015 rok.

Ostatnim punktem zebrania była dyskusja i wolne wnioski.

Zebranie zakończono po niespełna trzech godzinach obrad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET