Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     OŚWIĘCIM    /     2018.02.20 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2018.02.20 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Oświęcimiu odbyło się 20 lutego 2018 r. Stan osobowy Koła na dzień 31.12.2017r. wynosi łącznie 114 członków, a w tym : zwyczajnych – 107 / 96- mężczyzn i 11 kobiet ,wspierających – 2 , seniorów -5. W okresie sprawozdawczym przyjęto 4 nowych członków, a skreślono 2 na własną prośbę.

W zebraniu uczestniczyło 64 członków.  Z zaproszonych gości na zebranie przybył: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu – mł. Insp. Marek Nowak oraz Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie i opiekun naszego Koła – Janusz Janik. Prowadzenie zebrania powierzono Ludwikowi Makuch, protokołowanie – Mirosławowi Semik, Komisję Uchwał i Wniosków, Komisję Mandatową i Skrutacyjną powierzono Stanisławowi Klaja, Wiesławowi Wilk i Andrzejowi Krawiec.

Następnie sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Koła – Janiga Witold, nakreślając realizację planu pracy za okres kadencji.

Kolejne sprawozdanie to szczegółowe rozliczenia finansowe wszystkich uroczystości, imprez i innych wydatków których dokonał  Skarbnika Zbigniewa Dudka.

Ocenę pracy Zarządu oceniła pozytywnie Komisja Rewizyjna, przedstawiając wniosek o udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy. Walne Zebranie udzieliło wotum zaufania ustępującemu zarządowi.

Jednocześnie wybrano nowy skład zarządu, którego ponownie Prezesem został Janiga Witold, Wiceprezesami Makuch Ludwik i Nidecki Stanisław, Skarbnikiem Dudka Zbigniew, Sekretarzem Ligęza Józef i członkami Zarządu ; Kotfis Jerzy, Chwedczuk Józef, Semik Mirosław, Niedziela Andrzej, Łąka Antoni i Nidecki Dariusz.  Skład Komisji Rewizyjnej to Składnik Mieczysław, Milowski Jan i Pietyra Adam.

Natomiast delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali ; Janiga Witold, Nidecki Dariusz, Pietyra Adam, Makuch Ludwik i Łąka Antoni.

Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania przyjęto plan finansowy oraz plan pracy na 2018 rok, w którym zamieszczono różne imprezy, wycieczki i spotkania integracyjne a to między innymi ; spotkanie kobiet z okazji „Dnia Kobiet”, wyjazdy na wody termalne, wycieczki do Krakowa i Wieliczki, spotkania połączone z zabawą taneczną, wyjazdy na grzybobranie, spotkania rodzinne na tzw. „prażonych” i inne imprezy lub wycieczki podjęte przez członków w trakcie roku.

Kolejny punkt zebrania to wręczenie okolicznościowych dyplomów z okazji urodzin i tak ; Pozowski Józef – 75 lat, Milowski Jan – 70 lat,Składnik Mieczysław – 70 lat, Górkiewicz Jan – 70 lat, Harmata Edward – 70 lat, których dokonał Prezes Janiga Witold.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – mł. Insp. Marek Nowak podziękował za zaproszenie na obrady, zapewniając o wszelkiej pomocy.

Natomiast Janik Janusz zachęcał do odwiedzania strony internetowej Stowarzyszenia oraz przekazywania 1 % podatku na Stowarzyszenie – jako organizacja pożytku publicznego.

Po wyczerpaniu porządku zebrania Prezes Janiga Witold zaprosił wszystkich na okolicznościowy posiłek.

 

                                                                                                                                                                                                                                                        Janiga Witold.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET