Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Małopolskie Koła SEiRP    /     KRAKÓW-CENTRUM I    /     Irena Kawalec – Zasłużony Honorowy Sekretarz    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Irena Kawalec – Zasłużony Honorowy Sekretarz

Irena Kawalec – Zasłużony Honorowy Sekretarz


     Urodziła się 7 listopada 1933 roku w Tarnowie. Gdy miała 6 lat wybuchła II Wojna Światowa, a jej koszmar utkwił w jej pamięci do dnia dzisiejszego. W 1940 roku podjęła naukę w Szkole Podstawowej, a następnie w 1947 roku w Liceum Handlowym, które ukończyła w 1951 roku. W tym czasie miał miejsce nabór ludzi do pracy w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie. Za namową dzielnicowego zgłosiła się do tej pracy. W 1954 roku wyszła za mąż, a w latach 1955-1959 urodziła trzech synów. W 1961r. przeprowadziła się do Oświęcimia, gdzie pracowała na stanowisku st. referenta Biura Paszportów i Dowodów Osobistych tamtejszej KM MO, a następnie w 1965.r na równorzędne stanowisko do Żywca. Z powodzeniem łączyła sprawy służbowe z rodzinnymi i społecznymi, przede wszystkim w organizacji Rodzin Milicyjnych działających pod patronatem Ligi Kobiet Polskich. W Żywcu pełniła funkcję Przewodniczącej Koła RM przy KPMO. Włączyła się w nurt przedsięwzięć podejmowanych przez władze miasta Żywiec, zwłaszcza w 1967r. wykazała wiele inwencji i przedsiębiorczości w przygotowanie Jubileuszu 700-lecia miasta. Efektem starań władz Żywca było nadanie imienia „Żywiec” statkowi handlowemu mającemu pływać pod banderą Polskiej Żeglugi Morskiej, a budowanemu w stoczni w Warnie. W imię zasług dla miasta, wybrana została przez jego władze matką chrzestną tego statku – 25.07.1967r. brała udział w jego wodowaniu w Warnie, a rok później w uroczystym podniesieniu bandery w szczecińskim porcie. W 1970r. przeniosła się do Krakowa. Podjęła pracę na stanowisku st. referenta Sekcji Ewidencji Wydziału Kadr KWMO w Krakowie, a w 1974r. została st. inspektorem Zespołu ds. Organizacyjno-Prawnych Kierownictwa KWMO. W dniu 07.10.1971r. uzyskała stopień sierżanta, 07.10.1974r. sierżanta sztabowego,07.10.1977r.starszego sierżanta sztabowego, 07.10.1978r. młodszego chorążego, 07.10.1981r. chorążego, 07.10.1984r. starszego chorążego,  03.10.1985r. stopień podporucznika, a 07.10.1987r. porucznika. W dniu 24.12.1986r. wpisana została do „Honorowej Księgi Zasłużonych WUSW Kraków”. Z dniem 15.04.1988r. odeszła na emeryturę, a z okazji zakończenia długoletniej i nienagannej służby otrzymała podziękowanie na piśmie od Szefa WUSW w KrakowieDo ostatnich dni służby pracowała społecznie, była Sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego RM. Niektóre z wyróżnień, jakie otrzymała za nienaganny przebieg służby, to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka „W służbie narodu”, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa”, Złota Odznaka „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej” oraz Honorowa Odznaka Ligi Kobiet. Po przejściu na emeryturę zaangażowała się w pracę społeczną w Klubie Emerytów i Rencistów MO przy WUSW w Krakowie i uczestniczyła w pracach organizacyjnych przekształcających Kluby Emerytów i Rencistów MO w organizowane w 1990r. SEiR RSW RP. Jej praca biegła dwutorowo, poświęcała się pracy zarówno w swoim macierzystym Kole, jak i w Zarządzie Wojewódzkim. Doceniono jej wysiłek, została Wiceprezesem pierwszego Zarządu Koła SEiR przy KWP w Krakowie wybranego jesienią 1990r. W 1994r. po śmierci Zygmunta Kurala – Prezesa Koła, pełniła obowiązki Prezesa. W dniu 18.02.1998r. na Walnym Zebraniu Koła przy KWP ponownie wybrana została do Zarządu Koła do pełnienia funkcji Wiceprezesa, a po raz kolejny powierzono jej tę funkcję w dniu 23.04.2002r. Pewna zmiana nastąpiła dopiero w dniu 27.04.2006r., kiedy to wybrana została do pełnienia funkcji Sekretarza Zarządu Koła, którą pełni do dnia dzisiejszego. Jest posiadaczką jednej z pierwszych Legitymacji o Nr 25 wydanej w dniu 22.11.1991r. W dniu 23.06.1998r. odbył się III Wojewódzki Zjazd SEiR – została wybrana Sekretarzem ZW, wybór potwierdził 13 maja 1999r. Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd. W dniu 25.07.2000r. została powołana do Roboczego Zespołu Organizacyjnego, mającego na celu przygotowanie centralnych obchodów Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia w dniach 24–25.11.2000 r. w Krakowie.  W dniu 26.08.2002r. na IV Wojewódzkim Zjeździe, ponownie powierzono jej funkcję Sekretarza ZW na kolejną kadencję. Na V Wojewódzkim Zjeździe, w dniu 29.06.2006r. wybrana została w skład Prezydium ZW. W następnej kadencji, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, zrezygnowała z pełnienia eksponowanych funkcji, lecz nie zrezygnowała z pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia. W dniu 28.05.2010r., na VI Wojewódzkim Zjeździe, zaproszona została do składu Prezydium ZW, w charakterze Honorowego Sekretarza. Wyróżnienia, jakie otrzymała za pracę na rzecz Stowarzyszenia, to: Odznaka „Za zasługi z Dyplomem”, Odznaka „Za wybitne zasługi dla SEiR RSW RP”, Medal XX-lecia SEiRP, tytuł Honorowego Sekretarza ZW SEiRP. Irena Kawalec jest osobą skromną i unikającą rozgłosu, ale być może dzięki temu, cieszy się wielkim autorytetem, poważaniem i uznaniem – może stanowić wzór dla „młodych” członków Stowarzyszenia i nie tylko. W roku Jubileuszu jej 80-lecia członkowie małopolskich Kół Stowarzyszenia życzą jej przede wszystkim zachowania dobrego zdrowia i pogody ducha, aby... mogła brać wszystko, co jeszcze do wzięcia zostało, póki posłuszeństwa nie odmówi ciało....

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                Piotr Styczyński

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET