Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Aktualności    /     2023.05.18 IX Krajowe Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

2023.05.18 IX Krajowe Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

W dniu 18 maja 2023 roku, w Hotelu Jan Sander w Rąbieniu/k. Łodzi, zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nr 1/VIII/ZG/2023 z 30 marca 2023 roku o zwołaniu w dniu 18 maja 2023 roku Krajowego Zebrania Delegatów, odbyło się IX Krajowe Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Udział w nim wzięło 61 Delegatów na 68 wybranych.

Z Krakowa udział wzięli Delegaci: Fabiański Jan, Janik Janusz, Kaczmarczyk Jan, Majda Henryk, Romanek Artur, Sadlisz Marek, Styczyński Piotr, Tabiś Bogdan i Wojtas Tadeusz.

Zebranych Delegatów oraz zaproszonych Gości powitał Prezes Antoni Duda, a następnie dokonano wyboru Prezydium Zebrania w składzie: Ireneusz Koczan – Przewodniczący, Jerzy Skrycki – Wiceprzewodniczący oraz Piotr Styczyński – Sekretarz. Wybrano Komisje Krajowego Zebrania w składach:

  • Mandatowa: Janik Janusz, Piasecki Józef i Romaniuk Sylwia,
  • Wyborcza: Fikus Jarosław, Machaliński Sławomir i Makowski Andrzej,
  • Skrutacyjna: Hankiewicz Sławomir, Skrzeszewski Roman i Wytrwał Marta,
  • Uchwał i Wniosków: Kowalewicz Jerzy, Lesiewicz Edward i Tabiś Bogdan,
  • Regulaminowa: Koczan Ireneusz, Skrycki Jerzy i Styczyński Piotr.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  VIII Kadencji w latach 2018-2022 przedstawił Prezes Antoni Duda.

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Wiceprzewodniczący Józef Piasecki, a następnie złożył Wniosek Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej o przyjęcie Sprawozdania ZG i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.

W dyskusji nad Sprawozdaniami głos zabierali, m.in.: Zdzisław Czarnecki, Jan Fabiański, Ewa Macek, Leszek Orkisz, Mieczysław Skowron, Zbigniew Sośnicki.

Po tej dyskusji wystąpił zaproszony Gość, podinsp.. Krzysztof Balcer – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, który podziękował Prezesowi Antoniemu Dudzie za całokształt współpracy w minionym okresie oraz wręczył mu stylizowane godło NSZZ Policjantów.

W następnej kolejności przystąpiono do wyborów Prezesa Zarządu Głównego SEiRP. Przewodniczący Komisji Wyborczej – Sławomir Machaliński zgłosił kandydaturę Antoniego Duda na Prezesa ZG SEiRP. Była to jedyna kandydatura, jaka wpłynęła do Komisji Wyborczej. W głosowaniach ustalono, że wybór Prezesa odbędzie się w trybie głosowania jawnego (58 Delegatów było Za, 3 wstrzymało się od głosu). W głosowaniu, wybór na Prezesa ZG SEiRP Antoniego Duda poparło 57 Delegatów, 4 wstrzymało się od głosu, a Uchwałę o wyborze Prezesa poparło 60 Delegatów, przy 1 wstrzymującym

W dalszej kolejności  Prezes Antoni Duda zgłosił kandydatów do Prezydium ZG SEiRP, byli to: Ireneusz Koczan, Mieczysław Skowron, Jerzy Skrycki, Piotr Styczyński, Jan Zachciał i Ryszard Żak. Ponadto, spośród Delegatów zgłoszeni zostali: Józef Piasecki i Wojciech Trzeciecki. Dotychczasowy Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Ireneusz Koczan przedstawił kandydatury do GKR, byli to: Marek Dubiak, Marek Janowski, Sławomir Kruszewski, Piotr Ochota i Roman Paluszkiewicz. Wcześniej, w głosowaniu ustalono, że  skład Głównej Komisji Rewizyjnej liczył będzie 5 osób.

Po głosowaniu tajnym kandydatur do Prezydium ZG SEiRP, w czasie liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną, przeprowadzono wybory jawne nad przedstawionymi  kandydatami do Głównej Komisji Rewizyjnej, przedstawiony skład został przyjęty przez Zebranie.

W kolejnym punkcie Zebrania Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania na kandydatów do Prezydium ZG SEiRP. Głosowało 60 Delegatów. Oto wyniki: Piotr Styczyński – 55 głosów, Ireneusz Koczan – 50 głosów, Jerzy Skrycki – 49 głosów, Mieczysław Skowron – 43 głosy, Jan Zachciał – 40 głosów, Ryszard Żak – 34 głosy, Józef Piasecki – 31 głosów i Wojciech Trzeciecki – 21 głosów.

Członkami Prezydium ZG SEiRP zostali: Ireneusz Koczan, Mieczysław Skowron, Jerzy Skrycki, Piotr Styczyński, Jan Zachciał i Ryszard Żak.

Prezes Antoni Duda poinformował, że Prezydium ZG ukonstytuuje się na pierwszym swoim posiedzeniu w pierwszej dekadzie czerwca 2023 roku.

Przyjęto jednogłośnie: Uchwałę o wyborze członków Prezydium ZG oraz Uchwałę o powołaniu Zarządu Głównego SEiRP.

Jerzy Kowalewicz przedstawił Uchwałę programową, która przyjęta została jednogłośnie.

Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Piotr Ochota – Przewodniczący, Roman Paluszkiewicz – Wiceprzewodniczący, Marek Dubiak – Sekretarz oraz członkowie: Marek Janowski i Sławomir Kruszewski.

W dalszej kolejności przyjęto Uchwały o przyznaniu wyróżnień, Uchwały o wpisach do Księgi Honorowej, Uchwały o przyznaniu tytułów honorowych, Uchwały o przyznaniu odznak „Za zasługi z dyplomem”, Uchwały o przyznaniu Dyplomów uznania.

Jerzy Skrycki odczytał Protokół Komisji Regulaminowej, a następnie Prezes Antoni Duda zamknął IX Krajowe Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

 

                                                                                                                                                                                                                      Piotr Styczyński

                                                                                                                                                     Wiceprezes ZOW SEiRP w Krakowie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET