Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Fundusz Socjalny    /     Informacja dla składającego wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z Fundusz Socjalny Emerytów i Rencistów Policji województwa małopolskiego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Informacja dla składającego wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z Fundusz Socjalny Emerytów i Rencistów Policji województwa małopolskiego

Link do Informacji...

https://malopolska.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Informacja%20dla%20sk%C5%82adaj%C4%85cego%20wniosek%20o%20przyznanie%20%C5%9Bwiedczenia%20socjalnego%20%20.docx

 

INFORMACJA

dla składającego wniosek o przyznanie

świadczenia socjalnego

z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji

województwa małopolskiego

 

Zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji województwa małopolskiego dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 roku w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1374).

Świadczenia socjalne przyznaje się na wniosek uprawnionego. Informacji w zakresie wypełnienia wniosku oraz niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, udzielają pracownicy Zespołu do spraw Socjalnych Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (pokój nr 336A - budynek główny KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, 31-571 Kraków, tel. 47 8351696).

Prawidłowo i czytelnie wypełniony oraz podpisany wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego winien być złożony:

 • drogą pocztową na adres Wydziału Finansów KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, lub

 • osobiście do Zespołu do spraw Socjalnych Wydziału Finansów KWP w Krakowie (pokój nr 336A), lub

 • za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów Policji.

Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego wnioskodawca winien dołączyć:

 1. odcinek emerytury lub renty albo kopię (kserokopię) ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty,

 2. inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia,

 3. oświadczenie (wnioskodawcy i jego współmałżonka - każdy osobne) o jedynym źródle uzyskiwanych dochodów (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej),

 4. oświadczenie współmałżonka o braku dochodów - w przypadku nieuzyskiwania przez niego żadnych dochodów (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej),

 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej),

 6. informację o rachunku bankowym - w przypadku wskazania wypłaty przyznanego świadczenia socjalnego w formie przelewu bankowego (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej)

Innymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia socjalnego, o których mowa w punkcie 2, i które wnioskodawca winien dołączyć do wniosku, są przykładowo:

 • zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez współmałżonka,

 • zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - ewentualnie właściwy druk PIT,

 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,

 • faktury lub rachunki (oryginały) za wykupione leki, sprzęt rehabilitacyjny, potwierdzające koszty zakwaterowania, wyżywienia i leczenia (szpitalnego, sanatoryjnego, uzdrowiskowego, rehabilitacyjnego) lub poniesione koszty opieki paliatywno-hospicyjnej,

 • faktury, rachunki lub dowody wpłaty (oryginały) potwierdzające koszty wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także inne formy rekreacji,

 • faktury, rachunki lub dowody wpłaty (oryginały) potwierdzające koszty zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej,

 • zaświadczenia - w przypadku wypoczynku dzieci i młodzieży - w których zawarto imienny wykaz uczestników przebywających w ośrodkach wczasowych, sanatoriach, uzdrowiskach, obozach, koloniach, zimowiskach oraz „zielonych szkołach”,

 • zaświadczenie - w przypadku braku na fakturze lub rachunku ww. wykazu uczestników - wystawione przez właściwy podmiot, zawierające potwierdzenie pobytu uprawnionych członków rodziny wnioskodawcy, niewyszczególnionych na fakturze, rachunku lub dowodzie wpłaty,

 • faktury, rachunki, dowody wpłaty lub bilety (oryginały) potwierdzające koszty korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej (np. kino, teatr, koncert, wystawa, wernisaż).


Projekt i wykonanie: InforpolNET