Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Strona Główna    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Strona Główna

 

 

 

          Witamy na oficjalnej stronie internetowej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie. Już od ponad 20 lat zajmujemy się problemami emerytów i rencistów policyjnych województwa małopolskiego. Jest to praca odpowiedzialna, czasochłonna, żmudna, a także często niedoceniana przez ogół emerytów i rencistów policyjnych, gdyż mało kto zna jej efekty. Przyczyną tego zjawiska był brak większej możliwości propagowania tej „roboty”, ale teraz to się zmienia. Dzięki technice XXI wieku mamy możliwość szerokiego zaprezentowania naszych działań.  Niniejsza strona stworzona została w celu powszechnego udostępniania wszelkich informacji w postaci elektronicznej, a uruchamiając ją chcemy przybliżyć problematykę emerytów i rencistów policyjnych nie tylko samym zainteresowanym, ale także szerokiemu spektrum odbiorców społecznych, jak również czynnym funkcjonariuszom Policji, którzy w przyszłości także będą emerytami. Znajdziecie państwo tutaj informacje o wielu działaniach podejmowanych przez Zarządy Kół w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego i nie tylko.

 

 

Ś. P  Prezes Koła SEiRP w Brzesku

 

 

 

 

PODARUJ 1,5% PODATKU DOCHODOWEGO

 

DLA

 

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW 

I

RENCISTÓW POLICYJNYCH

 

 

 

 

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

DO PRZEKAZANIA 1,5% ODPISU

OD NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO

WYSTARCZY

ZŁOŻENIE W FORMULARZU PIT

ZA ROK 2023

STOSOWNEGO ZAPISU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE:

 

NAZWĘ OPP:

 

1. STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

 

2. NR REJESTRACJI OPP W KRS:

 

0000043188

 

Podobnie, jak w ubiegłym roku, można i należy złożyć deklarację PIT-OP.

Wystarczy ją wypełnić i podpisać,

a następnie wysłać do Urzędu Skarbowego lub złożyć w siedzibie Koła,

gdzie nadany zostanie dalszy bieg. 

 

Wszystkie środki z 1,5%  pochodzące z odpisu na OPP, którą jest Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych,co do ostatnej złotówki, przeznaczone są dla osób w skrajnie trudnej sytuacji. Nawet 1 grosz z tej puli nie był i nie będzie przeznaczony na żaden inny cel.

Zapewniamy, Ze nasze Stowarzyszenie wszystkie uzzyskane środki przeznacza w całości dla emerytów, rencistów policyjnych i rodzin Koleżanek i Kolegów, z którymi jeszcze nie tak dawno wspólnie służyliśmy Ojczyznie.

 

Środki gromadzone są na rachunku bankowym nr

15 1500 1126 1211 2010 1441 0000

Przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie działa Zespół OPP  w składzie

 • Jan Fabiański e-mail: jfabiano@interia.pl, tel. 513-504-544,
 • Tadeusz Wojtas, tel. 669-052-543,
 • Andrzej Jurga tel. 502-698-773.

który opiniuje wnioski od osób indywidualnych i Zarządów Kół, sprawdza od strony formalnej, a następnie przedkłada Prezesowi ZW SEiRP do zatwierdzenia. Wniosek następnie zostaje wysłany do Komisji OPP przy Zarządzie Głównym SEiRP w Warszawie, która w okresie 3 miesięcy rozpatruje go, opiniując pozytywnie lub negatywnie, bądz zwraca do uzupełnienia o wskazane dokumenty, a następnie przedkłada do zatwierdzenia przez Prezydium ZG SEiRP.

Podstawy i kryteria złożenia wniosku:

1. Osoby indywidualne, gdy:

 • całkowicie lub częściowo utracą mienia własne ( wspólnie z żoną, dziećmi, rodzicami) w wyniku katastrofy lub klęski żywiołowej, np. trąby powietrznej, powodzi, silnych opadów atmosferycznych, pożaru, trzęsienia ziemi, tąpnięć górniczych, osuwisk, itp.
 • osoby będace w trudnej sytuacji życiowej

2. Wnioski od Zarządów Kół (grupowa pomoc)

 • promocja i ochrona zdrowia,
 • upowszechnianie kultury i sztuki,
 • upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz innych form rekreacji
 • działania na rzecz edukacji i oświaty,
 • działalność nza rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Nie jest brany pod uwagę dochód, natomiast najwazniejszym jest dołączenie do wniosku oryginalnej faktury o poniesionych kosztach i jej opis.

 

 

Apelujemy o jak największy udział w odpisie 1,5% na rzecz 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

 

          

Celem Stowarzyszenia jest:

 • zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju,
 • organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych,
 • aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin,
 • ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej,
 • reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec organów władzy i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierownictwa podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji,

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:

 • udziela pomocy emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin w sprawach socjalno-bytowych poprzez swoje organy statutowe lub powołane w tym celu komisje socjalno-bytowe i inne zespoły,
 • na życzenie rodziny zmarłego członka Stowarzyszenia udziela pomocy w organizacji pogrzebu,
 • organizuje wycieczki krajoznawcze oraz inne formy zbiorowego wypoczynku i rekreacji dla swoich członków i ich rodzin,
 • podejmuje współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz właściwymi organami resortu spraw wewnętrznych, jak również ze związkami zawodowymi policjantów, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, w sprawach istotnych dla środowiska emerytów i rencistów, w szczególności w zakresie wypracowania satysfakcjonujących i możliwych do przyjęcia prawnych rozwiązań systemu emerytalno-rentowego dla byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych,
 • współdziała z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, pozaresortowymi organizacjami emerytów i rencistów oraz ich zrzeszeniami, a w miarę potrzeby także z odpowiednimi władzami państwowymi, kompetentnymi organami administracji państwowej i samorządowej,
 • w zależności od potrzeb współpracuje z zagranicznymi i między-narodowymi wyspecjalizowanymi organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka,
 • otacza opieką mogiły oraz miejsca pamięci poległych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych, a gdy zachodzi taka konieczność udziela pomocy wdowom (wdowcom) i sierotom po tych poległych, jak i najbliższym po zmarłych członkach Stowarzyszenia,
 • odbywa okresowe zebrania członków jednostek podstawowych oraz władz Stowarzyszenia, w celu omówienia zasad organizacji i sposobów realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia,
 • koordynuje i wspomaga działalność swoich jednostek organizacyjnych oraz podejmuje interwencje i inne czynności mające na celu usunięcie utrudnień w realizacji zadań statutowych. *

 

* fragmenty wybrane ze Statutu Stowarzyszenia


Projekt i wykonanie: InforpolNET