ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Krakowie
Jesteś tutaj Strona Główna    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: 31-571 Kraków ul. Mogilska 109, Tel.: 12 61 51 315, Fax: 12 61 51 314, E-mail: seirpmalopolska@wp.pl

Strona Główna

 

          Witamy na oficjalnej stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie. Już od ponad 20 lat zajmujemy się problemami emerytów i rencistów policyjnych województwa małopolskiego. Jest to praca odpowiedzialna, czasochłonna, żmudna, a także często niedoceniana przez ogół emerytów i rencistów policyjnych, gdyż mało kto zna jej efekty. Przyczyną tego zjawiska był brak większej możliwości propagowania tej „roboty”, ale teraz to się zmienia. Dzięki technice XXI wieku mamy możliwość szerokiego zaprezentowania naszych działań.  Niniejsza strona stworzona została w celu powszechnego udostępniania wszelkich informacji w postaci elektronicznej, a uruchamiając ją chcemy przybliżyć problematykę emerytów i rencistów policyjnych nie tylko samym zainteresowanym, ale także szerokiemu spektrum odbiorców społecznych, jak również czynnym funkcjonariuszom Policji, którzy w przyszłości także będą emerytami. Znajdziecie państwo tutaj informacje o wielu działaniach podejmowanych przez Zarządy Kół w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego i nie tylko.

 

                                                                                                                                         

 

 W dniu 13 sierpnia 2019 roku, 

w Kole Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Kraków-Krowodrza,

miała miejsce miła i niecodzienna uroczystość

Jubileuszu 90–lecia urodzin Czesława Gaździka

Prezesa Koła SEiRP Kraków-Krowodrza.

 

... więcej w zakładce Małopolskie Koła SEiRP - Kraków-Krowodrza

 

         Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem byłych funkcjonariuszy i żołnierzy polskiego resortu spraw wewnętrznych, posiadających ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin / Dz. U. Nr 8 z 2004 roku, poz. 67 z późn. zm. / albo ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin /Dz. U. Nr 8 z 2004 roku, poz. 66 z późn. zm. / a także innych osób fizycznych i prawnych, o których mowa w § 17 Statutu. Jest organizacją działającą w ramach porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającą członków niezależnie od ich poglądów politycznych, ideowych, jak i światopoglądowych, jest organizacją neutralną światopoglądowo.

!!!!!!!!

      

 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

posiada status organizacji pożytku publicznego i zostało zrejestrowane w Sądzie pod numerem

KRS  0000043188

środki gromadzone są na rachunku bankowym nr

15 1500 1126 1211 2010 1441 000

 

Przy Zarządzie Wojewódzkim Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie działa Zespół OPP  w składzie

 • Jan Fabiański e-mail: jfabiano@interia.pl
 •  
 • Andrzej Jurga tel. 502-698-773

który opiniuje wnioski od osób indywidualnych i Zarządów Kół, sprawdza od strony formalnej, a następnie przedkłada Prezesowi ZW SEiRP do zatwierdzenia. Wniosek następnie zostaje wysłany do Komisji OPP przy Zarządzie Głównym SEiRP w Warszawie, która w okresie 3 miesięcy rozpatruje go, opiniując pozytywnie lub negatywnie, bądz zwraca do uzupełnienia o wskazane dokumenty, a następnie przedkłada do zatwierdzenia przez Prezydium ZG SEiRP.

Podstawy i kryteria złożenia wniosku:

1. Osoby indywidualne, gdy:

 • całkowicie lub częściowo utracą mienia własne ( wspólnie z żoną, dziećmi, rodzicami) w wyniku katastrofy lub klęski żywiołowej, np. trąby powietrznej, powodzi, silnych opadów atmosferycznych, pożaru, trzęsienia ziemi, tąpnięć górniczych, osuwisk, itp.
 • osoby będace w trudnej sytuacji życiowej

2. Wnioski od Zarządów Kół (grupowa pomoc)

 • promocja i ochrona zdrowia,
 • upowszechnianie kultury i sztuki,
 • upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz innych form rekreacji
 • działania na rzecz edukacji i oświaty,
 • działalność nza rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Nie jest brany pod uwagę dochód, natomiast najwazniejszym jest dołączenie do wniosku oryginalnej faktury o poniesionych kosztach i jej opis.

W okresie 2010 - 2015 roku na konto OPP SEiRP z województwa małopolskiego wpłynęło 32.744 złote. Udzielono pomocy: 

 • wnioski indywidualne na kwotę 19.000 złotych,
 • Kołom terenowym na kwotę 3.000 złotych.

 

 

Apelujemy o jak największy udział w odpisie 1% na rzecz 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

 

          

Celem Stowarzyszenia jest:

 • zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju,
 • organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych,
 • aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin,
 • ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej,
 • reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec organów władzy i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierownictwa podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji,

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:

 • udziela pomocy emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin w sprawach socjalno-bytowych poprzez swoje organy statutowe lub powołane w tym celu komisje socjalno-bytowe i inne zespoły,
 • na życzenie rodziny zmarłego członka Stowarzyszenia udziela pomocy w organizacji pogrzebu,
 • organizuje wycieczki krajoznawcze oraz inne formy zbiorowego wypoczynku i rekreacji dla swoich członków i ich rodzin,
 • podejmuje współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz właściwymi organami resortu spraw wewnętrznych, jak również ze związkami zawodowymi policjantów, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, w sprawach istotnych dla środowiska emerytów i rencistów, w szczególności w zakresie wypracowania satysfakcjonujących i możliwych do przyjęcia prawnych rozwiązań systemu emerytalno-rentowego dla byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych,
 • współdziała z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, pozaresortowymi organizacjami emerytów i rencistów oraz ich zrzeszeniami, a w miarę potrzeby także z odpowiednimi władzami państwowymi, kompetentnymi organami administracji państwowej i samorządowej,
 • w zależności od potrzeb współpracuje z zagranicznymi i między-narodowymi wyspecjalizowanymi organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka,
 • otacza opieką mogiły oraz miejsca pamięci poległych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych, a gdy zachodzi taka konieczność udziela pomocy wdowom (wdowcom) i sierotom po tych poległych, jak i najbliższym po zmarłych członkach Stowarzyszenia,
 • odbywa okresowe zebrania członków jednostek podstawowych oraz władz Stowarzyszenia, w celu omówienia zasad organizacji i sposobów realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia,
 • koordynuje i wspomaga działalność swoich jednostek organizacyjnych oraz podejmuje interwencje i inne czynności mające na celu usunięcie utrudnień w realizacji zadań statutowych. *

 

* fragmenty wybrane ze Statutu Stowarzyszenia


Projekt i wykonanie: InforpolNET